ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ภาษาไทย ชุดที่ 20

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ

ภาค ก. ก.พ.

ภาษาไทย ชุดที่ 20

คำสั่ง จงพิจารณาหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้และมีหมายเลข(1), (2) หรือ (3) กำกับอยู่แล้วตอบดังนี้

ตอบ ก.     ถ้าคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้ทั้ง 3 กลุ่ม ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา

ตอบ ข.        ถ้าคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้เฉพาะกลุ่ม (1) และกลุ่ม (2)ใช้ได้รัดกุมถูกต้องตามหลักภาษา   ตอบ ค.    ถ้าคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้เฉพาะกลุ่ม (1) และกลุ่ม (3)ใช้ได้รัดกุมถูกต้องตามหลักภาษา

ตอบ ง.        ถ้าคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้เฉพาะกลุ่ม (2) และกลุ่ม (3)ใช้ได้รัดกุมถูกต้องตามหลักภาษา

 

 1. คำแสลงเป็นคำที่เพิ่มสีสัน ความมีชีวิตชีวาและพลังแห่งความหมายของคำมากขึ้น อันเป็นเอกลักษณ์

(1)                                                                                         (2)

ของไทยที่น่าสนใจ แต่คำแสลงก็ไม่ได้รับเกียรติให้เป็นภาษาระดับมาตรฐาน

(3)

 

 1. การขยายขนาดของกรุงเทพมหานคร ไม่สอดคล้องสัมพันธ์กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจแบบ

(1)                                                                 (2)

อุตสาหกรรมและยังขาดการวางผังเมืองที่เหมาะสมอีกด้วย

(3)

 

 1. การประชุมวันนี้มีระเบียบวาระมาก ประธานอาจจะต้องขอญัตติว่าจะทำให้บรรจุเรื่องทั้งหมดใน

(1)                                                  (2)

คราวเดียวกันหรือไม่และอาจต้องมีการอภิปรายกันก่อนก็เป็นไปได้

(3)

 

 1. ลำไยเป็นผลไม้ที่เหมาะสมกับอากาศทางภาคเหนือ จังหวัดที่ปลูกมากที่สุดคือจังหวัดเชียงใหม่

(1)                                                                       (2)

พันธุ์ที่นิยม ได้แก่เบี้ยว เขียว ชมพู อีคอ เป็นต้น

(3)

 1. กาแฟคือ พืชชนิดหนึ่งที่อยู่ในโครงการลกพื้นที่เพาะปลูกตามนโยบายการปรับโครงสร้างทางการ

(1)                                                                    (2)

ผลิตทางการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(3)

 

 1. “ผู้เขียนตำราต้องเป็นผู้รู้ภาษาดี ถ้าผู้รู้ภาษาไม่ดีคนอ่านไม่เข้าใจก็ไม่มีประโยชน์” ข้อใดตีความได้ ถูกต้อง

ก.   ผู้เขียนตำราต้องเป็นผู้สื่อสารที่ดี

ข.   ภาษาเป็นสื่อสำคัญในการทำความเข้าใจระหว่างมนุษย์

ค.   คนอ่านจะได้รับประโยชน์ในด้านการใช้ภาษา นอกเหนือจากความรู้ในตำรา

ง.   ผู้อ่านจะไม่ได้รับประโยชน์จากการอ่านตำรา ถ้าผู้เขียนไม่มีความสามารถในการใช้ภาษา

 

 1. “แพทย์ที่ทำการศึกษาสรีรวิทยาของการยิ้มพบว่าการยิ้มและการหัวเราะมีผลดีต่อคนเราอย่างมาก เช่นเดียวกับ การออกกำพลังกายแบบวิ่งจ๊อกกิ้งหรือแอโรบิคแบบอื่นๆ” ข้อสรุปใดถูกต้อง

ก.   การยิ้มและการหัวเราะมีผลดีเช่นเดียวกับการออกกำลังกาย

ข.   ถ้าคนเรายิ้มและหัวเราะแล้วไม่จำเป็นต้องวิ่งจ๊อกกิ้งหรือแอโรบิค

ค.   การยิ้ม การหัวเราะ การวิ่งจ๊อกกิ้งควรกระทำควบคู่กัน

ง.   การยิ้มและการหัวเราะมีผลดีต่อการออกำพลังกาย

 

 1. “นิคมที่ดินหมายถึงที่ดินที่รัฐจัดสรรอย่างเป็นระเบียบให้ประชากรอพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐานเพื่อ ประกอบอาชีพและอยู่อาศัยอย่างมีระเบียบโดยมีการวางแผนเพื่อพัฒนาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคมและวิชาชีพรวมทั้งบริการสาธารณูปโภค ต่างๆ ไว้ล่วงหน้า” ข้อความนี้หมายความว่าอย่างไร

ก.   ผู้ที่จะไปตั้งถิ่นฐานในนิคมของรัฐจะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่ได้วางไว้

ข.   ประชาชนที่อาศัยอยู่ในนิยมเดียวกันจะประกอบอาชีพและมีฐานะทางเศรษฐกิจไม่แตกต่างกัน

ค.   รัฐมีหน้าที่จัดสรรที่ดินและวางระบบเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคมและบริการด้านต่างๆ เพื่อให้                              ประชาชนดำเนินชีวิตอย่างมีระเบียบ

ง.   การจัดสรรนิยมที่ดินต้องมีการเตรียมการและจัดระบบเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในด้านต่างๆ                             ก่อนที่จะให้ประชาชนอพยพเข้าไปอยู่อาศัย

 

 1. “เมื่อประเทศก้าวเข้าสู่เป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ลักษณะและรูปแบบของระบบเศรษฐกิจเน้นไปที่ การเจริญเติบโตในภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น โดยคาดว่าโครงสร้างการผลิตด้าน การเกษตรจะมีแนวโน้มลดลง” ข้อสรุปใดถูกต้อง

ก.   ระบบเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมและบริการเป็นองค์ประกอบของประเทศอุตสาหกรรม

ข.   ความเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่เป็นผลให้มีความเจริญทางด้านอุตสาหกรรมและบริการ

ค.   ความเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจเป็นอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น

ง.   ระบบเศรษฐกิจในประเทศอุตสาหกรรมใหม่มีลักษณะเป็นอุตสาหกรรมและบริการมากกว่า                             เกษตรกรรม

 1. “ถ้าไม่รูวามตัดสินใจ คิด พูด ทำง่ายๆ โดยไม่หยั่งดูส่วนได้ส่วนเสียไม่ใครครวญให้เห็นคุณเห็นโทษก็ จะไม่มักง่าย ที่มักง่ายก็เพราะวู่วาม คิด พูด ทำ คิดว่าถูกคิดว่าชอบ ก็มักง่ายทำไปทันที” ข้อสรุปใด ถูกต้อง

ก.   ความมักง่ายมีสาเหตุมาจากความวุ่นวาย

ข.   ความมักง่าย และความรูวามเป็นสิ่งเดียวกัน

ค.   ความรู่วามเป็นเรื่องความคิดที่เกิดจากความมักง่าย

ง.   ความรูวามและความมักง่ายเกิดจากความคิดเข้าข้างตนเอง

 

 1. “ภาวะสังคมไทยในปัจจุบันยังเปิดโอกาสให้คนพิการน้อยมากเพราะการแพร่ความรู้ความเข้าใจจาก หน่วยงานของภาครัฐบาลไปสู่สาธารณชนยังไม่กว้างขวางเพียงพอ” สาระสำคัญของข้อความนี้ กล่าวถึงเรื่องอะไร

ก.   ทางเลือกและโอกาสของคนพิการ

ข.   การเผยแพร่ความรู้ของหน่วยงานภาครัฐบาล

ค.   สาเหตุที่คนพิการด้อยโอกาส

ง.   การแก้ไขปัญหาทางสังคมของรัฐบาล

 

 1. “คนส่วนมากลืมนึกไปว่าเมื่อเราพบสิ่งที่เรียกว่าขยะหรือสิ่งที่เหลือใช้ ความเสียหายได้เกิดขึ้นแล้ว และจะกลับเป็นปกติอย่างเดิมก็ไม่ได้เมื่อต้นไม้ถูกตัดมาทำกระดาษโดยกระบวนการต่างๆ เราจะใช้ ทรัพยากรนั้นมาแปรรูปให้กลับ เป็นอย่างเดิมย่อมทำไม่ได้ แต่ในแง่ของการคำนึงถึงทรัพยากรแล้ว                          เราจำเป็นต้องลดปริมาณการบริโภคหรือใช้สิ่งของ ต่างๆ ให้น้อยลงหรือใช้อย่างประหยัดเลียตั้งแต่                                              บัดนี้” สาระสำคัญของข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องอะไร

ก.   การกำจัดขยะ                                      ข.   ความเสียหายจากขยะ

ค.   การแปรรูปวัสดุเหลือใช้                         ง.   การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

 

 1. “การคาดคะเนพฤติกรรมมนุษย์ในเรื่องใดกระทำผิดซ้ำและการจำแนกผู้กระทำผิดหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ จะต้องศึกษาในแนวทางวิทยาศาสตร์และจะต้องสามารถทดสอบได้” หลักของการศึกษาในแนวทาง วิทยาศาสตร์คือข้อใด

ก.   การคาดคะเน                                      ข.   การจำแนกประเภท

ค.   การทดสอบ                                         ง.   การกระทำซ้ำ

 

 

 

 

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ59 – 60

 

ในปัจจุบันมีคำพูดแปลกๆ มีการใช้คำลักตัดสั้นบ้าง ใช้คำที่ขอยืมมาจากฝรั่งบ้าง คำเหล่านี้ทำให้ภาษาไทยเสื่อมเสียไป เป็นอันมาก และแพร่หลายไปอย่างรวดเร็ว ภาษาเช่นนี้เกิดขึ้นเสมอๆ จากการลอกเลียนคำพูดเล่นๆ ของผู้ใหญ่บางท่านมาบ้าง พูดกันเองในเวลาสนุกสนานบ้าง แล้วนำมาใช้ในภาษาหนังสือ

 

 1. ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอย่างไร

ก.   ภาษาไทยกับวิวัฒนาการ                             ข.   มูลเหตุความเสื่อมเสียของภาษาไทย

ค.   ภาษาหนังสือกับภาษาพูด                           ง.   การเกิดภาษาใหม่ๆ

 

 1. ผู้กล่าวข้อความนี้มีจุดมุ่งหมายอย่างไร

ก.   ปรามเรื่องการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม             ข.   แนะนำการเขียนเรียงความ

ค.   สอนให้พูดจาสุภาพเรียบร้อย                       ง.   ห้ามใช้ภาษาต่างประเทศ

 


ข้อสอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ข,แนวข้อสอบ ก.พ. เฉลย,แนวข้อสอบ ก.พ. 2562,แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ก.พ.,เฉลยข้อสอบ ก.พ.,หนังสือ เตรียม สอบ ก.พ.,หนังสือ คู่มือ ก.พ.,หนังสือ สอบ ก.พ.,ข้อสอบ ภาค ก.,ข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.,แนวข้อสอบ ภาค ก.,แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. ภาค ข,แนวข้อสอบ ภาค ก. เฉลย,แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ภาค ก.,หนังสือ คู่มือ ภาค ก. ก.พ.,หนังสือ เตรียม สอบ ก.พ. ภาค ก.,หนังสือ เตรียม สอบ ภาค ก.,เฉลยข้อสอบ ภาค ก.,

Facebook Comments
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like...

ACTGROUP