[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-10 มี.ค. 2562 รวม 501 อัตรา

แชร์ให้เพื่อน

“กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-10 มี.ค. 2562 รวม 501 อัตรา

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ

เรื่อง แก้ไขและเพิ่มเติมประกาศการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับรราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2562

ตามประกาศนคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2562 โดยรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน พลอาสาสมัคร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เพื่อสอบคัอเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2562 จำนวน 417 อัตรานั้น

คณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน พลอาสาสมัคร ลูกจ้าง และพนักงานราชการเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร เพิ่มเติมเพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพ และเป็ฯไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแก้ไขประกาศ ดังนี้

1. ยกเลิกความในวรรคแรก โดยใช้ความต่อไปนี้แทน

ด้วยกองทัพอากาศมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน พลอาสาสมัคร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2562 จำนวน 501 อัตรา

2. ยกเลิกความในข้อ 1 โดยใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

ตำแหน่งทีเ่ปิดรับสมัคร

1.1 บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี) จำนวน 23 อัตรา โดยมีคุณวุฒิปริญญาและสาขาวิชาที่กำหนด ตามผนวก ก ดังนี้

 • คุณวุฒิปริญญาโท 1 อัตรา
 • คุณวุฒิปริญญาตรี 22 อัตรา

1.2 บรรจุเป็ฯข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งเป็นจ่าอากาศตรี) จำนวน 478 อัตรา โดยมีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรีและสาขาวิชาที่กำหนด ตามผนวก ข และผนวก ค ดังนี้

 • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 17 อัตรา
 • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 272 อัตรา
 • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย 182 อัตรา
 • คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย 7 อัตรา

3. ยกเลิกความในข้อ 3.1.1 โดยใช้ความว่า รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ทางเว็บไซต์ http://job.rtaf.mi.th ตั้งแต่วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 ถึงวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ แทน

4. แก้ไข ผนวก ก ตำแหน่งข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ตามผนวกที่แนบ ดังนี้

 • จากเดิม รหัสตำแนห่ง 106110 จำนวน 1 อัตรา แก้ไขเป็น จำนวน 2 อัตรา
 • เพิ่มเติม รหัสตำแหน่ง 121110 และรหัสตำแหน่ง 122110

5. แก้ไข ผนวก ข ตำำแหน่งข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ตามผนวกที่แนบ ดังนี้

 • จากเดิม รหัสตำแหน่ง 302110 จำนวน 21 อัตรา แก้ไขเป็น จำนวน 33 อัตรา
 • จากเดิม รหัสตำแหน่ง 304110 จำนวน 30 อัตรา แก้ไขเป็น จำนวน 33 อัตรา
 • จากเดิม รหัสตำแหน่ง 308110 จำนวน 6 อัตรา แก้ไขเป็น จำนวน 12 อัตรา
 • จากเดิม รหัสตำแหน่ง 308310 จำนวน 5 อัตรา แก้ไขเป็น จำนวน 10 อัตรา
 • จากเดิม รหัสตำแหน่ง 309110 จำนวน 17 อัตรา แก้ไขเป็น จำนวน 18 อัตรา
 • จากเดิม รหัสตำแหน่ง 309102 จำนวน 2 อัตรา แก้ไขเป็น จำนวน 6 อัตรา
 • จากเดิม รหัสตำแหน่ง 402110 จำนวน 70 อัตรา แก้ไขเป็น จำนวน 76 อัตรา
 • จากเดิม รหัสตำแหน่ง 402102 จำนวน 14 อัตรา แก้ไขเป็น จำนวน 17 อัตรา
 • จากเดิม รหัสตำแหน่ง 404110 จำนวน 2 อัตรา แก้ไขเป็น จำนวน 7 อัตรา
 • เพิ่มเติม รหัสตำแหน่ง 301110 จำนวน, รหัสตำแหน่ง 304102, รหัสตำแหน่ง 309310 และรหัสตำแหน่ง 402310

6. แก้ไข ผนวก จ การับสิทธิพิจารณาคะแนนเพิ่มพิเศษ ความในข้อ 1.5 จากเดิม สามารถติดต่อขอหนังสือรับรองเพื่อขอรับคะแนนเพิ่มได้ตั้งแต่วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 ถึงวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 แก้ไขเป็น สามารถติดต่อขอหนังสือรับรองเพื่อขอรับคะแนนเพิ่มได้ตั้งแต่วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 ถึงวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562

7. แก้ไข ผนวก ฉ การสอบคัดเลือกกรอบแรกและการประกาศผลสอบ ความในข้อ 2.2.1.2 วิชาความรู้พื้นฐานเฉพาะตำแหน่ง โดยเพิมเติม ข้อ 14 และข้อ 15 ตามผนวกที่แนบ

8. แก้ไข ผนวก ข การสอบคัดเลือกรอบสองและการประกาศผลสอบ

 • ความในข้อ 3.6 การทดสอบภาคปฏิบัติ เพิ่มเติม รหัสตำแหน่ง 304102
 • ความในข้อ 3.7 การทดสอบภาคปฏิบัติ เพิ่มเติม รหัสตำแหน่ง 309310

9. แก้ไข ผนวก ฌ กำนดากรรับสมัครและสอบคัดเลือก ดังนี้

 • ความในข้อ 1 จากเดิม วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 ถึงวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 แก้ไขเป็น วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 ถึงวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562
 • ความในข้อ 8 จากเดิม รายละเอียดตามผนวก จ แก้ไขเป็น รายละเอียดตามผนวก ข

นอกนั้นคงเดิม

ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

พลอากาศโทสุทธิพันธุ์ ต่ายทอง
รองเสนาธิการทหารอากาศ
ประธานกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ

ตำแหน่ง: รวม501อัตรา,แก้ไขประกาศ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.,ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 501
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่,นครปฐม,นครราชสีมา,นครสวรรค์,ประจวบคีรีขันธ์,ลพบุรี,สงขลา,สุราษฎร์ธานี,อุดรธานี,อุบลราชธานี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กองทัพอากาศ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร กองทัพอากาศ ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 – 10 มีนาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กองทัพอากาศ

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |
แหล่งที่มา:

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563