[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!

ท่าอากาศยานไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-16 มี.ค. 2562 รวม 794 อัตรา

แชร์ให้เพื่อน

“ท่าอากาศยานไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-16 มี.ค. 2562 รวม 794 อัตรา

ท่าอากาศยานไทย เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

เรื่อง การรับสมัครบุคคล

ด้วย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้างชั่วคราวของ ทอท. ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2543 (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2550 และ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2558 ระเบียบ ทอท. ว่าด้วย การบรรจุ การแต่งตั้ง การพ้นสภาพ วินัย การดำเนินการทางวินัย การลงโทษ และการอุทธรณ์ของพนักงาน พ.ศ.2554 และระเบียบ ทอท. ว่าด้วยการจ้างการแต่งตั้ง การพ้นสภาพ วินัย การดำเนินการทางวินัย การลงโทษ และการอุทธรณ์ของลูกจ้าง พ.ศ.2554 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ภารกิจของ ทอท.

ทอท. เป็นรัฐวิสาหกิจประภทบริษัทจำกัด (มหาชน) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ในการประกอบและส่งเสริมกิจากรท่าอากาศยาน รวมทั้ง ดำเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการประกอบกิจการท่าอากาศยาน ปัจจุบันมีท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 6 แห่ง คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
แพทย์อาวุโส

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

อัตราเงินเดือน : 36,000-43,200 บาท


พยาบาล

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16,050-36,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี-ปริญญาโท


เจ้าหน้าที่บัญชี

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16,850-18,600 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี-ปริญญาโท


เจ้าหน้าที่พัสดุ

อัตราว่าง : 12 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16,850-18,600 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี-ปริญญาโท


เจ้าหน้าที่นิรภัยท่าอากาศยาน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16,850-18,600 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี-ปริญญาโท


เจ้าหน้าที่เทคนิครักษาความปลอดภัย

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16,850-18,600 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี-ปริญญาโท


เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16,850-18,600 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี-ปริญญาโท


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16,850-18,600 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี-ปริญญาโท


วิศวกร

อัตราว่าง : 20 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,100-18,600 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี-ปริญญาโท


สถาปนิกอาวุโส

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 24,900-36,00 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี-ปริญญาโท


สถาปนิก

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,100-18,600 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี-ปริญญาโท


ช่างโยธาอาวุโส

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 24,900-36,000 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ช่างโยธา

อัตราว่าง : 11 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800-16,050 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ช่างเทคนิคอาวุโส

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800-16,050 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ช่างเทคนิค

อัตราว่าง : 60 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800-18,600 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16,050-18,600 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี-ปริญญาโท


เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16,050-18,600 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี-ปริญญาโท


เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16,050-18,600 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี-ปริญญาโท


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

อัตราว่าง : 14 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16,050-18,600 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี-ปริญญาโท


เจ้าหน้าที่บัญชี

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16,050-18,600 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี-ปริญญาโท


เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการท่าอากาศยาน

อัตราว่าง : 36 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16,050-18,600 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี-ปริญญาโท


เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16,050-18,600 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี-ปริญญาโท


เจ้าหน้าที่ทำลายวัตถุระเบิด

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16,050 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


เจ้าหน้าที่ช่าง

อัตราว่าง : 13 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,900-11,770 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


ปฏิบัติงานด้านการเงิน

อัตราว่าง : 11 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800-18,600 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย

อัตราว่าง : 65 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,900 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


ปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย

อัตราว่าง : 175 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,770 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ปฏิบัติงานด้านการขนส่งสินค้าในเขตปลอดอากร

อัตราว่าง : 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,770 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


เจ้าหน้าที่บริการท่าอากาศยาน

อัตราว่าง : 25 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16,050-18,600 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี-ปริญญาโท


เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการท่าอากาศยาน

อัตราว่าง : 26 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16,050-18,600 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี-ปริญญาโท


เจ้าหน้าที่ทำลายวัตถุระเบิด

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16,050 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


เจ้าหน้าที่ช่าง

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,900-11,770 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


ปฏิบัติงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน

อัตราว่าง : 114 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,700 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ปฏิบัติงานตรวจค้น

อัตราว่าง : 73 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,700 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


นิติกร

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16,050-18,600 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี-ปริญญาโท


เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16,050-18,600 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี-ปริญญาโท


เภสัชกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16,050-18,600 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี-ปริญญาโท


ปฏิบัติงานจัดการอาคารและลานจอดรถยนต์

อัตราว่าง : 40 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,700 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16,050-18,600 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี-ปริญญาโท

ตำแหน่ง: รวม794อัตรา,พยาบาล,เจ้าหน้าที่บัญชี,เจ้าหน้าที่พัสดุ,เจ้าหน้าที่นิรภัยท่าอากาศยาน,เจ้าหน้าที่เทคนิครักษา,เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์,วิศวกร,สถาปนิกอาวุโส,สถาปนิก,ช่างโยธาอาวุโส,ช่างโยธา,ช่างเทคนิคอาวุโส,ช่างเทคนิค,เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป,เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน,เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์,เจ้าหน้าที่บัญชี,เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการท่าอากาศยาน,เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน,เจ้าหน้าที่ทำลายวัตถุระเบิด,เจ้าหน้าที่ช่าง,ปฏิบัติงานด้านการเงิน,ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย,ปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย,ปฏิบัติงานด้านการขนส่งสินค้าในเขตปลอดอากร,เจ้าหน้าที่บริการท่าอากาศยาน,เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการท่าอากาศยาน,เจ้าหน้าที่ทำลายวัตถุระเบิด,เจ้าหน้าที่ช่าง,ปฏิบัติงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน,ปฏิบัติงานตรวจค้น,นิติกร,เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์,เภสัชกร,ปฏิบัติงานจัดการอาคารและลานจอดรถยนต์,เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวช.,ปวส.,ป.ตรีทุกสาขา,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-43,200
อัตราว่าง: 794
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่,กรุงเทพมหานคร,เชียงราย,ภูเก็ต,สงขลา ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน ท่าอากาศยานไทย :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร ท่าอากาศยานไทย ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 – 16 มีนาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 18 เม.ย. 2562

สอบวันที่: 28 เม.ย. 2562

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “ท่าอากาศยานไทย

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563