[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-25 ก.พ. 2562 รวม 417 อัตรา

แชร์ให้เพื่อน

“กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-25 ก.พ. 2562 รวม 417 อัตรา

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ

เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2562

ด้วยกองทัพอากาศมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน พลอาสาสมัคร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2562 จำนวน 417 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

1.1 บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี) จำนวน 17 อัตรา โดยมีคุณวุฒิปริญญาและสาขาวิชาที่กำหนด ตามผนวก ก. ดังนี้

1.1.2 คุณวุฒิ ปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง อาจารย์

1.1.2 คุณวุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 16 อัตรา
 • ตำแหน่ง นายทหารทดสอบ
 • ตำแหน่ง ครูภาษา
 • ตำแหน่ง นายทหารแผนและกำหนดงาน
 • ตำแหน่ง นายทหารตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงาน
 • ตำแหน่ง วิศวกร
 • ตำแหน่ง นายทหารแผนและโครงการ
 • ตำแหน่ง นายทหารการศึกษา
 • ตำแหน่ง นายทหารพระธรรมนูญ
 • ตำแหน่ง นายทหารสำรวจพิกัด
 • ตำแหน่ง นายทหารสันทัดงาน
 • ตำแหน่ง สถาปนิก

1.2 บรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) จำนวน 400 อัตรา โดยมีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรีและสาขาวิชาที่กำหนด ตามผนวก ข และผนวก ค ดังนี้

1.2.1 คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 17 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่เวชสถิติ
 • เจ้าหน้าที่คลัง
 • เจ้าหน้าที่คลังยา
 • เจ้าหน้าที่สันทัดงาน
 • เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
 • เจ้าหน้าที่ผังแม่บท
 • ช่างเขียนแบบ
 • เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล
 • พยาบาล
 • เจ้าหน้าที่สัตวรักษ์
1.2.2 คุณวุฒิ ประกาศนียับตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 221 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ช่างประจำเครื่องบิน
 • ช่างซ่อมอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา
 • ช่างสื่อสาร
 • ช่างซ่อมโทรศัพท์
 • เจ้าหน้าที่เข้ารหัส
 • เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • เจ้าหน้าที่แผนที่ดิจิตอล
 • เจ้าหน้าที่แผนที่ทางอากาศ
 • เจ้าหน้าที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • เจ้าหน้าที่กรรมวิธีข้อมูล
 • เจ้าหน้าที่ข้อมูล
 • เจ้าหน้าที่ข้อมูลและภาพสามมิติ
 • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
 • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเครื่องจักรคำนวณ
 • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 • เจ้าหน้าที่ปรับมาตรฐาน
 • เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
 • เจ้าหน้าที่สำรวจพิกัด
 • ช่างซ๋อมบำรุงเครือข่าย
 • เจ้าหน้าที่ควบคุมอุปกรณ์ตรวจจับ
 • ช่างถ่ายรูปทางอากาศ
 • ช่างถ่ายรูป
 • เสมียน
 • เจ้าหน้าที่แผนและโครงการ
 • เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการวิจัย
 • เสมียนการเงิน
 • เสมียนงบประมาณ
 • เจ้าหน้าที่กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
 • เจ้าหน้าที่การภาพ
 • เจ้าหน้าที่เทคนิค
 • เจ้าหน้าที่บริการจัดเลี้ยง
 • เจ้าหน้าที่ประกอบอาหาร
 • เจ้าหน้าที่เกียกกาย
 • ผู้บังคับหมู่สูทกรรม
 • สูทกรรม
 • เจ้าหน้าที่จัดหา
 • เจ้าหน้าที่ขนส่ง
 • ช่างยานพาหนะ
 • เจ้าหน้าที่ติดตั้งอุปกรณ์ช่วยในการบรรทุก
 • พลขับรถ
 • พลขับรถดับเพลิง
 • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการดับเพลิงอากาศยาน
1.2.3 คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 155 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่การสงเคราะห์
 • เจ้าหน้าที่กำลังพล
 • เจ้าหน้าที่จัดหา
 • เจ้าหน้าที่ทะเบียนและสถิติ
 • เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
 • เจ้าหน้าที่พัสดุ
 • เจ้าหน้าที่รับรอง
 • เจ้าหน้าที่วัดและประเมินผล
 • เจ้าหน้าที่วิทยาการ
 • เจ้าหน้าที่สถิติและวิเคราะห์
 • เจ้าหน้าที่สัญญา
 • นักร้อง
 • เจ้าหน้าที่ซ่อมเครื่องดุริยางค์
 • นักดนตรี
 • เจ้าหน้าที่จราจร
 • เจ้าหน้าที่สายตรวจ
 • ผู้บังคับสุนัขทหาร
 • เจ้าหน้าที่เติมเชื้อเพลิง
 • เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
 • เจ้าหน้าที่สวัสดิการ
 • เจ้าหน้าที่นิรภัย
 • เจ้าหน้าที่การสงเคราะห์
 • เจ้าหน้าที่คลัง
 • เจ้าหน้าที่พัสดุเชื้อเพลิง
 • เจ้าหน้าที่พัสดุการแพทย์
 • เจ้าหน้าที่บัญชีคุมและสถิติ
 • เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
 • เจ้าหน้าที่สูทกรรม
 • เจ้าหน้าที่สถิติและวิเคราะห์
 • เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์
 • เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาการทดสอบ
 • เจ้าหน้าที่เบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ
 • เจ้าหน้าที่เศรษฐกรรม
 • เจ้าหน้าที่แผนการสรรหา
 • เจ้าหน้าที่โครงการศึกษา
 • เจ้าหน้าที่การข่าว
 • เจ้าหน้าที่การจัดและอัตรา
 • เจ้าหน้าที่การจ้าง
 • เจ้าหน้าที่การบรรจุ
 • เจ้าหน้าที่การฝึก
 • เจ้าหน้าที่กำลังพลนอกประจำการ
 • เจ้าหน้าที่ข่าว
 • เจ้าหน้าที่นิรภัยภาคพื้น
 • เจ้าหน้าที่บริหารกำลังพล
 • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
 • เจ้าหน้าที่พลาธิการ
 • เจ้าหน้าที่ยุทธการและการข่าว
 • เจ้าหน้าที่รักษาเครื่องมอื
 • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินการสรรหา
 • พยาบาล
1.2.4 คุณวุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 7 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่พัสดุ
 • เจ้าหน้าที่นิรภัย
 • เจ้าหน้าที่เกียกกาย
 • เจ้าหน้าที่พัสดุเชื้อเพลิง
 • เจ้าหน้าที่จัดหา

ตำแหน่ง: รวม417อัตรา,ชั้นสัญญาบัตร,ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.,ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 417
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,เชียงใหม่,นครปฐม,นครราชสีมา,นครสวรรค์,ประจวบคีรีขันธ์,ลพบุรี,สงขลา,สุราษฎร์ธานี,อุดรธานี,อุบลราชธานี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กองทัพอากาศ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 25 ก.พ. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “กองทัพอากาศ

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563