[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!

กสทช. เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-15 มี.ค. 2562

แชร์ให้เพื่อน

“กสทช. เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-15 มี.ค. 2562

กสทช. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งประเภทปฏิบัติการของสำนักงาน กสทช. เพื่อปฏิบัติงานประจำส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้าง

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 25 แห่งระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2555 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้างตำแหน่งประเภทปฏิบัติการเพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงาน กสทช. ส่วนกลางและสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ส่วนกลาง

ด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
อัตราว่าง 4 อัตรา
คุณวุฒิ ระดับ ปริญญาตรี

ด้านกฎหมาย
อัตราว่าง 2 อัตรา
คุณวุฒิ ระดับ ปริญญาตรี

ด้านเศรษฐศาสตร์
อัตราว่าง 2 อัตรา
คุณวุฒิ ระดับ ปริญญาตรี

ด้านจัดการทั่วไป
อัตราว่าง 3 อัตรา
คุณวุฒิ ระดับ ปริญญาตรี

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อัตราว่าง 2 อัตรา
คุณวุฒิ ระดับ ปริญญาตรี

ส่วนภูมิภาค

ด้านบัญชี
อัตราว่าง 1 อัตรา
คุณวุฒิ ระดับ ปริญญาตรี

ด้านการเงิน
อัตราว่าง 3 อัตรา
คุณวุฒิ ระดับ ปริญญาตรี

ด้านการพัสดุ
อัตราว่าง 2 อัตรา
คุณวุฒิ ระดับ ปริญญาตรี

ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราว่าง 21 อัตรา
คุณวุฒิ ระดับ ปริญญาตรี

ด้านตรวจสอบและปฏิบัติการ
อัตราว่าง 39 อัตรา
คุณวุฒิ ระดับ ปริญญาตรี

อัตราค่าตอบแทน
  1. ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการระดับต้น (ระดับ ก3) สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านที่กำหนด อัตราเงินเดือนแรกบรรจุเดือนละ 20,000 บาท และค่าตอบแทนเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพในอัตราเดือนละ 2,500 บาท
  2. ตำหน่งพนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (ระดับ ก2) สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านกฎหมายและสอบไล่ได้ความรู้ชั้นเนติบัณฑิต อัตราเงินเดือนแรกบรรจุเดือนละ 23,600 บาท และค่าตอบแทนเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพในอัตราเดือนละไม่เกิน 2,500 บาท แต่เมื่อรวมเงินเดือนหรือค่าจ้างและค่าตอบแทนเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพแล้วต้องไม่เกิน 25,000 บาท
  3. ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (ระดับ ก2) สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทด้านที่กำหนด อัตราเงินเดือนแรกบรรจุเดือนละ 28,000 บาท
    อนึ่ง การจ่ายค่าตอบแทนเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบที่ กสทช. กำหนด
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

สำนักงาน กสทช. กำหนดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์สำหรับพนักงานตามระเบียบสำนักงาน กสทช. กำหนด อาทิ

  1. สวัสดิการค่ารักษษพยาบาลสำหรับพนักงานและบุคคลในครอบครัว (บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรตามกฎหมาย) สวัสดิการสนับสนุนเพื่อการศึกษาบุตร สัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
  2. การสงเคราะห์กรณีประสบภัย กรณีเสียชีวิต หรืออุบัติเหตุ รวมถึงเงินค่าทำขวัญต่างๆ เป็นต้น

ตำแหน่ง: รวม79อัตรา,วิศวกรรมโทรคมนาคม,วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร,กฎหมาย,เศรษฐศาสตร์,จัดการทั่วไป,เทคโนโลยีสารสนเทศ,บัญชี,การเงิน,การพัสดุ,วิเคราะห์นโยบายและแผน,ตรวจสอบและปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 22,000-28,000
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ชุมพร,เชียงใหม่,เชียงราย,ตาก,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,ปราจีนบุรี,พระนครศรีอยุธยา,พิษณุโลก,ภูเก็ต,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ราชบุรี,ลำปาง,สงขลา,สมุทรปราการ,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,อุดรธานี,อุบลราชธานี (สำนักงาน กสทช.)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน กสทช. :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารการสมัครและระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครเพียง 1 ตำแหน่ง ที่สำนักทรัพยากรบุคคล สำนักงาน กสทช. สำนักงาน กสทช. อาคารอำนวยการชั้น 5 ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร10400 ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2562 – 15 มีนาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

หรือสำนักงาน กสทช.เขต ทุกแห่ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 10 พ.ค. 2562

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “กสทช.

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563