[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!

สอบท้องถิ่น กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน

แชร์ให้เพื่อน

“สอบท้องถิ่น กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน

สอบท้องถิ่น กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน

ที่ มท 0809.5/ว 61 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2558 เรื่อง การกำหนดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น รายละเอียดดังนี้

ด้วยคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.) ในการประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 มีมติเห็นชอบกำหนดบัญชีกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและการกำหนดตำแหน่งที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องเกื้อกูลกันของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น และงานที่เกีย่วข้องเกื้อกูลของตำแหน่งประเภททั่วไปกับตำแหน่งประเภทวิชาการ เพื่อเป็ฯการวางแนวทางและหลักเกณฑ์ในการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอนและการเลื่อนระดับของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบกับคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 มีมติเห็นชอบการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่ววนท้องถิ่น จึงขอจัดส่งมติดังกล่าว เพื่อคณะกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ.จ., ก.ท.จ., ก.อบต.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับงานที่เกีย่วข้องเกื้อกูลตามกลุ่มงานเกื้อกูลของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (มติคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขานุการ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.

มติคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.)

เรื่อง การกำหนดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น

(ส่งพร้อมหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 61 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2558)

คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 มีมติกำหนดบัญชีกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและการกำหนดตำแหน่งที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเกีย่วข้องเกื้อกูลกันของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น และงานที่เกียวข้องเกื้อกูลของตำแหน่งประเภททั่วไปกับตำแหน่งประเภทวิชาการ เพื่อเป็นการวางแนวทางและหลักเกณฑ์ในการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอนและการเลื่อนระดับของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้

1. กำนหดตำแหน่งที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและกการกำหนดตำแหน่งที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเกื้อกูลกัน ไว้ดังนี้

1.1 กำหนดงานที่เกีย่วข้องกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยจัดตามสายงานต่างๆ ตามที่จำแนกไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลื่อนระดับ การย้าย การโอน หรือการรับโอนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรณีที่คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งกำหนดให้เป็นผู้ปฏิบัติหรือเคยปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

1.2 กำหนดตำแหน่งที่มีลัษณะหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกีย่วข้องเกื้อกูลกันเพื่อประโยชน์ในการเลื่อนและแต่งตั้งในตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยการนำระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานอื่นที่เริ่มต้นจากประเภทเดียวกัน ซึ่งมีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันมานับรวมเป็นระยะเวลาขั้นต่ำ เพื่อประโยชน์ในการเลื่อนและแต่งตั้งในตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นได้

2. กำหนดการเลื่อนระดับในสายงานเริ่มต้นจากประเภทวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งระดับชำนาญการขึ้นไป ให้นำระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานประเภททั่วไปมานับรวมเป็นระยะเวลาชั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกับการดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากประเภทวิชาการที่จะเลื่อนและแต่งตั้ง ดังนี้

2.1 ผู้ขอประเมินต้องมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานและได้ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานและตำแหน่งที่จะแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

2.2 การให้นับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากประเภททั่วไปมานับรวมเป็นระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกับสายงานที่เริ่มต้นจากประเภทวิชาการได้ไม่ก่อนวันที่ผู้นั้นได้รับวุฒิปริญญาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง และต้องดำรงตำแหน่งแต่ระดับชำนาญงานขึ้นไป โดยให้นับระยะเวลาได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการปฏิบัติงานดังกล่าว

3. บัญชีกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและการกำหนดตำแหน่งที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเกีย่วข้องเกื้อกูลกันของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น และงานที่เกีย่วข้องเกื้อกูลของตำแหน่งประเภททั่วไปกับตำแหน่งประเภทวิชาการ เป็นไปตามบัญชีกลุ่มประเภทตำแหน่งที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องเกื้อกูลกันของตำแหน่งประเภทเดียวกันและงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลของตำแหน่งประเภททั่วไป กับตำแหน่งประเภทวิชาการของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่แนบมาพร้อมท้ายมตินี้

บัญชีกลุ่มประเภทตำแหน่งที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องเกื้อกูลกันของตำแหน่งประเภทเดียวกันและงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลของตำแหน่งประเภททั่วไป กับตำแหน่งประเภทวิชาการของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น

กลุ่มที่ 1 กลุ่มบริหาร อำนวยการ ธุรการ งานสถิติ และนิติการ

ตำแหน่งประเภททั่วไป

 1. เจ้าพนักงานธุรการ
 2. เจ้าพนักงานทะเบียน
 3. เจ้าพนักงานเวชสถิติ

ตำแหน่งประเภทวิชาการ

 1. นักจัดการงานทั่วไป
 2. นักทรัพยากรบุคคล
 3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 4. นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
กลุ่มที่ 2 กลุ่มการคลัง การเศรษฐกิจและการพาณิชย์

ตำแหน่งประเภททั่วไป

 1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 2. เจ้าพนกงานการคลัง
 3. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 4. เจ้าพนักงานพัสดุ

ตำแหน่งประเภทวิชาการ

 1. นักวิชาการคลัง
 2. นักวิชาการเงินและบัญชี
 3. นักวิชาการตรวจสอบภายใน
 4. นักวิชาการพาณิชย์
 5. นักวิชาการจัดเก็บรายได้
 6. นักวิชาการพัสดุ
กลุ่มที่ 3 กลุ่มประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวและต่างประเทศ

ตำแหน่งประเภททั่วไป

 1. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
 2. เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

ตำแหน่งประเภทวิชาการ

 1. นักประชาสัมพันธ์
 2. นักพัฒนาการท่องเที่ยว
 3. นักวิเทศสัมพันธ์
กลุ่มที่ 4 กลุ่มเกษตรกรรม

ตำแหน่งประเภททั่วไป

 1. เจ้าพนักงานการเกษตร
 2. เจ้าพนักงานประมง
 3. เจ้าพนักงานสัตวบาล
 4. เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ

ตำแหน่งประเภทวิชาการ

 1. นักวิชาการเกษตร
 2. นักวิชาการประมง
 3. นักวิชาการสวนสาธารณะ
กลุ่มที่ 5 กลุ่มวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งประเภททั่วไป

 1. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งประเภทวิชาการ

 1. นักวิทยาศาสตร์
กลุ่มที่ 6 กลุ่มสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่งประเภททั่วไป

 1. เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู
 2. เจ้าพนักงานสาธารณสุข
 3. พยาบาลเทคนิค
 4. เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด
 5. เจ้าพนักงานสุขาภิบาล
 6. โภชนาการ
 7. เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์
 8. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
 9. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
 10. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
 11. สัตวแพทย์

ตำแหน่งประเภทวิชาการ

 1. นักกายภาพบำบัด
 2. พยาบาลวิชาชีพ
 3. แพทย์แผนไทย
 4. นักวิชาการสาธารณสุข
 5. นักอาชีวบำบัด
 6. นักวิชาการสุขาภิบาล
 7. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
 8. นักโภชนาการ
 9. นักเทคนิคการแพทย์
 10. นักรังสีเทคนิคการแพทย์
 11. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 12. เภสัชกร
 13. ทันตแพทย์
 14. นายสัตว์แพทย์
 15. นายแพทย์
กลุ่มที่ 7 กลุ่มวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และช่างเทคนิคต่างๆ

ตำแหน่งประเภททั่วไป

 1. นายช่างเขียนแบบ
 2. นายช่างโยธา
 3. นายช่างสำรวจ
 4. นายช่างผังเมือง
 5. นายช่างเครื่องกล
 6. นายช่างไฟฟ้า
 7. เจ้าพนักงานประปา
 8. นายช่างศิลป์
 9. นายช่างภาพ

ตำแหน่งประเภทวิชาการ

 1. วิศวกรโยธา
 2. สถาปนิก
 3. นักผังเมือง
 4. วิศวกรเครื่องกล
 5. วิศวกรไฟฟ้า
 6. วิศวกรสุขาภิบาล
กลุ่มที่ 7 กลุ่มวิศซกรรม สถาปัตยกรรม และช่างเทคนิคต่างๆ

*ใช้เฉพาะการเกื้อกูลของตำแหน่งประเภททั่วไป กับตำแหน่งประเภทวิชาการเท่านั้น

ตำแหน่งประเภททั่วไป

 1. นายช่างเขียนแบบ
 2. นายช่างโยธา
 3. นายช่างสำรวจ
 4. นายช่างผังเมือง
 5. นายช่างเครื่องกล
 6. นายช่างไฟฟ้า
 7. เจ้าพนักงานประปา

ตำแหน่งประเภทวิชาการ

 1. นักจัดการงานช่าง
กลุ่มที่ 8 กลุ่มการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา สังคมและการพัฒนาชุมชน

ตำแหน่งประเภททั่วไป

 1. เจ้าพนักงานห้องสมุด
 2. เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
 3. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 4. เจ้าพนักงานเทศกิจ
 5. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตำแหน่งประเภทวิชาการ

 1. บรรณารักษ์
 2. นักวิชาการศึกษา
 3. นักวิชาการวัฒนธรรม
 4. นักสันทนาการ
 5. นักพัฒนาการกีฬา
 6. ภัณฑารักษ์
 7. นักพัฒนาชุมชน
 8. นักสังคมสงเคราะห์
 9. นักจัดการงานเทศกิจ
 10. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตำแหน่ง: กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงาน สอบท้องถิ่น  :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร สอบท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2562 – 12 กุมภาพันธ์ 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563