[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!

ภาค ก. ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ 7 ก.พ. -27 ก.พ. 2562

แชร์ให้เพื่อน

“ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ 7 ก.พ. -27 ก.พ. 2562

ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก. พิเศษ

ประกาศสำนักงาน ก.พ.

เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่งในการสอบแข่งขันเืพ่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการยังส่วนราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้ส่วนราชการสามารถสรรหาบุคคลเข้าสู่ส่วนราชการได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 จึงประกาศรับสมัครสอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. คะณสมบัติของผู้มสิทธิสมัครสอบ

1.1 ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะำตแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของส่วนราชการต่างๆ

1.2 ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและระดับวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของส่วนราชการ

2. วิธีดำเนินการ

2.1 สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับผู้สอบผ่านการสอบตามข้อ 1.1 ของส่วนราชการต่างๆ โดยเปิดรับสมัครสอบปีละ 1 ครั้ง หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

2.2 ส่วนราชการส่งข้อมูลผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่งของส่วนราชการ ให้สำนักงาน ก.พ. ก่อนวันเปิดรับสมัครตามกำหนดการ ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด สำหรับรายละเอียดกำหนดการดำเนินการสอบ ตามเอกสารแนบท้าย 1

3. การรับสมัครสอบ

3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบภาค ก. พิเศษ สำหรับผู้สอบผ่านของส่วนราชการแล้ว ประจำปี 2562” ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 กรอกใบสมัครออนไลน์และพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 7-27 กุมภาพันธ์ 2562

(1) ผู้สมัครสอบจะต้องเข้าไปกรอกใบสมัครที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบภาค ก. พิเศษ สำหรับผู้สอบผ่านาของส่วนราชการแล้ว ประจำปี 2562” หัวข้อย่อย “สมัครสอบ ภาค ก. พิเศษ” ให้ถูกต้องและครบถ้วน ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินให้โดยอัตโนมัติ

(2) ให้พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 2 หน้า หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล

ในกรณีที่แบบฟอร์มการชำระเงินสูญหาย หรือกรอกใบสมัครแล้วแต่ยังไม่ได้พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน ผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปค้นหาแบบฟอร์มการชำรเงินที่เว็บไซต์ดังกล่าว โดยเข้าไปที่หัวข้อย่อย “ค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงิน” กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และสั่งพิมพ์ใหม่ได้

ขั้นตอนที่ 2 ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ต้งแต่วันที่ 7-28 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้ 3 ช่องทาง คือ

(1) การชำระเงินผ่าน เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้สมัครสอบนำแบบฟอร์มการชำระเงินตามข้อ 3.1 ขั้นตอนที่ 1(2) ไปชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครอสบที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วย ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐานการชำระเงิน หากพบว่าไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาที่ชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่ชำระเงินแล้ว

(2) การชำระเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ผ่าน KTB NETBANK

ผู้สมัครสอบจะต้องมีบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และได้ลงทะเบียน (Register) ขอใช้บริการ KTB NETBANK แล้ว สามารถชำระเงินผ่านทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบภาค ก. พิเศษ สำหรับผู้สอบผ่านของส่วนราชการแล้ว ประจำปี 2562” โดยเข้าไปที่หัวข้อย่อย “ธนาคารกรุงไทย NETBANK” และปฏิบัติตามขั้นตอนตามที่ระบบกำหนดไว้ โดยต้องชำระเงินภายในเวลา 22.00 น. ของวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และให้พิมพ์หน้ายืนยันการชำระเงินจากเว็บไซต์ เก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย

(3) การชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้สมัครสอบที่มีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สามารถชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยนำแบบฟอร์มการชำระเงิน ตามข้อ 3.1 ขั้นตอนที่ 1 (2) ไปทำรายการชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยเลือกประเภทบริการ “บริการอื่นๆ” เลือก “ชำระค่าบริการ/เติมเงินมือถือ” เลือก “สาธารณูปโภค/อื่นๆ” และเลือก “สำนักงาน ก.พ. (OCSC)” โดยต้องชำระเงินภายในเวลา 22.00 น. ของวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และให้เก็บหลักฐานการชำระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมสอบจำนวน 200 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าว จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การสมัครสอบจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สมัครสอบได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ

หลังจากที่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบไปแล้ว 2 วันทำการ ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบภาค ก. พิเศษ สำหรับผู้สอบผ่านของส่วนราชการแล้ว ประจำปี 2562” หัวข้อย่อย “ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ” และกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ

ขั้นตอนที่ 4 อัปโหลด (upload) รูปถ่าย

เมื่อปิดรับสมัครสอบแล้ว ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบภาค ก. พิเศษ สำหรับผู้สอบผ่านของส่วนวราชการแล้ว ประจำปี 2562” หัวข้อย่อย “อัปโหลด (upload) รูปถ่าย” โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่ออัปโหลด (upload) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว (ประมาณ 40-100 KB ประเภทของไฟล์เป็น .JPG)

รูปถ่ายจะปรากฎบนบัตรประจำตัวสอบสำหรับใช้แสดงตนในการเข้าสอบและหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

กรณีรูปถ่ายไม่ถูกต้องอาจส่งผลต่อการตรวจสอบตัวบุคคลในการเข้าสอบ และหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ อาจไม่อนุญาตให้เข้าสอบ โดยถือเป็นความบกพร่องของผู้สมัครสอบและจะอ้างว่าระบบรับสมัครได้ทำการอัปโหลด (upload) รูปถ่ายไว้แล้วไม่ได้

ขั้นตอนที่ 5 พิมพ์บัตรประจำตัวประชาชน

เมื่อสำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแล้ว ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบภาค ก. พิเศษ สำหรับผู้สอบผ่านของส่วนราชการแล้ว ประจำปี 2562” หัวข้อย่อย “ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ” โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ พร้อมลงลายมือชื่อ และนำไปแสดงตนในการเข้าห้องสอบ

กรณีผู้สมัครสอบไม่ได้อัปโหลด (upload) รูปถ่าย จะไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้

3.2 ผู้สมัครสอบที่มีความพิการทางการมองเห็น ทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย หรือทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงวันที่ 30 เมษายน 2552 เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำนักงาน ก.พ. จะพยยามจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้ในวันสอบตามที่ผู้สมัครสอบแจ้งไว้ในใบสมัครสอบ หรือตามที่สำนักงาน ก.พ. เห็นสมควร

4. เงื่อนไขการสมัครสอบ

4.1 ผู้สมัครสอบจะต้องสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

4.2 ผู้สมัครสอบเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ระดับวุฒิการศึกษา เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้

4.3 กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด

4.4 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้ หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137

4.5 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการรับรองตนเองว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามประกาศรับสมัครสอบของส่วนราชการที่ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีควาผมิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ สำนักงาน ก.พ. จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น

5. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 ทางเว็บไซต์ ้http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบภาค ก. พิเศษ สำหรับผู้สอบผ่านของส่วนราชการแล้ว ประจำปี 2562” หัวข้อย่อย “ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ” หรือ “ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ”

ทั้งนี้ กำหนดการ ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

6. หลักสูตรและวิธีการสอบ

6.1 ทดสอบวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้

(1) วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เป็ฯการสอบเพื่อวัดความสามารถ

(ก) ด้านการคิดคำนวณ

โดยทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตณ์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณต่างๆ และ

(ข) ด้านเหตุผล

โดยทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติหรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ

(2) วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถ

(ก) ด้านความเข้าใจภาษา

โดยทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ รวมทั้งการสรุปความและตีความ และ

(ข) ด้านการศึกษา

โดยทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ

6.2 ทดสอบวิชาภาษอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

โดยวิธีการสอบข้อเขียน เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถด้านการพูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษ และความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น

7. หลักเกณฑ์การสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ต้องเป็นผู้สอบวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย ได้คะแนนรวมกันไม่ตำ่กว่าร้อยละ 60 และสอบวิชาภาษาอังกฤษได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

ทั้งนี้ เฉพาะระดับปริญญาโท ผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ต้องเป็นผู้สอบวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย ได้คะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 และสอบวิชาภาษาอังกฤษได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

ผู้เข้สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปที่มีหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ยังไม่หมดอายุการรับรองผลการทดสอบจาก TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP) TOEIC IELTS CU-TEP และ TU-GET และได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของการทดสอบนั้นๆ ตามรายละเอียดเงื่อนไขผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (เอกสารแนบท้าย 2) ให้ถือเสมือนว่าเป็นผู้สอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในครั้งนี้ด้วย โดยให้ยื่นผลการทดสอบดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ในวัน และเวลาสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปและจะต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบวิชาภาษาอังกฤษ

8. หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปสำหรับส่วนราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th

ผู้สอบผ่านสามารถพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ได้ทางเว็บไซต์ หัวข้อ “พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านาการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป” โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อม password เพื่อยืนยันสถานะผู้สอบผ่าน

ทั้งนี้ ผู้สอบผ่านสามารถพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ได้ ภายหลังจากที่ส่วนราชการได้แจ้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบของสว่นราชการมาให้สำนักงาน ก.พ.ทราบแล้ว

9. การนำหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ไปใช้ในการสอบแข่งขันเืพ่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของส่วนราชการต่างๆ

9.1 หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. สามารถใช้ได้ตลอดไป เว้นแต่ ก.พ. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

9.2 หนังสือรับองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาที่สูงกว่าสามารถนำไปใช้ในการสอบแข่งขันในระดับวุฒิการศึกษาที่ต่ำกว่าได้

9.3 ผลการสอบถือเป็นโมฆะ เมื่อ

(1) เลขประจำตัวประชาชนของผู้สอบผ่านาการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปไม่ตรงกับเลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง

(2) ผู้สอบผ่านยังไม่สำเร็จการศกึษา

(3) ผู้สอบผ่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบของส่วนราชการ

9.4 ผู้สอบผ่านสามารถนำหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ไปใช้กับส่วนราชการที่ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยต้องมีคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบของส่วนราชการนั้น ในครั้งนั้นด้วย

10. การขอดูผลคะแนนสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

10.1 ผู้สมัครสอบสามารถดูผลคะแนนสอบได้ทางเว็บไซต์ หัวข้อ “การสอบภาค ก. พิเศษ สำหรับผู้สอบผ่านของส่วนราชการแล้ว ประจำปี 2562” หัวข้อย่อย “ดูผลคะแนนสอบ” โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อม password เพื่อยืนยันสถานะผู้สมัครสอบ

10.2 การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ให้ถือเป็นที่สุด ผู้สอบไม่มีสิทธิขอให้ทบทวนแต่ประการใด กรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการสอบ สามารถติดต่อสอบถามได้ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่นราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2562

พัชรภากร เทวกุล
(หม่อมหลวงพัชรภาพร เทวกุล)
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.

กำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่างๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
กิจกรรม วัน เดือน ปี
1. ส่วนราชการส่งข้อมูลผู้สอบผ่านฯ ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 22 มกราคม 2562
2. สมัครสอบ วันที่ 7 – 27 กุมภาพันธ์ 2562
3. ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ วันที่ 7- 28 กุมภาพันธ์ 2562
4. ผู้สมัคสอบอัปโหลด (upload) รูปถ่าย วันที่ 1 มีนาคม – 20 เมษายน 2562
5. ประกาศรายขื่อผู้สมัครสอบฯ กำหนดวัน เวลา
และสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
วันที่ 27 มีนาคม 2562
6. สอบข้อเขียน วันที่ 21 เมษายน 2562
7. ประกาศผลสอบ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

หมายเหตุ: กำหนดการสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

เงื่อนไขผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
จาก TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP) TOEIC IELTS CU-TEP และ TU-GET
การทดสอบภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า (คะแนน)
TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP) 60
TOEIC 495
IELTS 4.5
CU-TEP 60
TU-GET 500

ผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปที่มีหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP) TOEIC IELTS CU-TEP และ TU-GET ที่ยังไม่หมดอายุการรับรองผลการทดสอบและได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของการทดสอบนั้นๆ ตามรายละเอียดเงื่อนไขผลการทดสอบภาษาอังกฤษข้างต้น ให้ยื่นผลการทดสอบดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ ในวัน และเวลาสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารรถทั่วไป พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ลงชื่อกำกับ ระบุเลขประจำตัวสอบ และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก จึงจะถือเสมือนว่าเป็นผู้สอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในครั้งนี้ ทั้งนี้ จะต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบวิชาภาษาอังกฤษด้วย

ตำแหน่ง: ภาคก.พิเศษ2562
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ป.ตรีทุกสาขา,ป.ตรี,ป.โททุกสาขา,ป.โท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงาน ก.พ. :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ. – 27 ก.พ. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “ก.พ.

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563