[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-26 พ.ย. 2561 รวม 24 อัตรา

แชร์ให้เพื่อน

“การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-26 พ.ย. 2561 รวม 24 อัตรา

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศงานซ่อมบำรุงที่ 6

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน

งานซ่อมบำรุงที่ 2 กองเครื่องกลบำรุงทางหนัก ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงานเพื่อทดแทนลูกจ้างที่ลาออก ในตำแหน่งช่างฝีมือ โดยมีกำหนดระยะเวลาการจ้าง ครั้งละ ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 330.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่ง ช่างฝีมือ
คุณวุฒิ ม.ต้น (ม.3)
อัตราค่าตอบแทน 330/วัน
จำนวน 1 อัตรา

สถานที่สมัคร งานซ่อมบำรุงที่ 2 กองเครื่องกลบำรุงทางหนัก ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ถ.กำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29-12 พ.ย. 61


ประกาศ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน

ด้วยแขวงบำรุงทางกรุงเทพ กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน เป็นลูกจ้างเฉพาะงานจำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งลูกจ้างเฉพาะงาน ตอน นตท.หัวหมาก. จำนวน 1 อัตรา ในอัตราค่าจ้างวันละ 330 บาท มีกำหนดระยะเวลาการจ้าง โดยมีรายละเอียดมีดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่ง ลูกจ้างเฉพาะงาน
คุณวุฒิ ม.ต้น (ม.3)
อัตราค่าตอบแทน 330/วัน
จำนวน 1 อัตรา

สถานที่สมัคร ที่ทำการแขวงบำรุงทางกรุงเทพ ตอน นตท.หัวหมาก

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-09 พ.ย. 61


ประกาศแขวงบำรุงทางแก่งคอย

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน

ด้วยแขวงบำรุงทางแก่งคอย กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน เป็นลูกจ้างเฉพาะงาน เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง ช่างฝีมือ 1 ปฏิบัติงานด้านโยธา ที่ตอนนายตรวจทางมวกเหล็ก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 330.00 บาท มีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่เริ่มลงนามในสัญญา ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่ง ช่างฝีมือ 1
คุณวุฒิ ประถมศึกษา (ป.6)
อัตราค่าตอบแทน 330/วัน
จำนวน 1 อัตรา

สถานที่สมัคร สมัครได้ที่ แขวงบำรุงทางแก่งคอย เลขที่ 32 ซอย 1 ถนนเลียบสันติสุข ตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14-22 พ.ย. 61


ประกาศฝ่ายการเงินและการบัญชี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน

ด้วย ฝ่ายการเงินและการบัญชี การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง พนักงานการบัญชี (เสมียน) จำนวน 1 อัตรา สังกัดกองบัญชีรายได้ ในอัตราค่าจ้าง 330.00 บาท มีกำหนดระยะเวลานการจ้างไม่เกิน 1 ปี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่ง พนักงานการบัญชี (เสมียน)
คุณวุฒิ ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี
อัตราค่าตอบแทน 330/วัน
จำนวน 1 อัตรา

สถานที่สมัคร แผนกบริหารงานทั่วไป ฝ่ายการเงินและการบัญชี ตึกบัญชาการ ชั้น 1 การรถไฟแห่งประเทศไทย นพวงษ์ (ตรงข้ามกับ โรงเรียนเทพศิรินทร์) แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. 10330

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15-23 พ.ย. 61


ประกาศงานเดินรถแขวงกรุงเทพ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน

ด้วยงานเดินรถแขวงกรุงเทพ กองจัดการเดินรถเขต 1 ศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค 1 ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างเฉพาะงาน เพื่อทำหน้าที่ แทนสำรองช่างฝีมือ ในหน้าที่ต่างๆ ดังนี พนักงานคุมประแจฯ ทำหน้าที่คุมประแจ ทำความสะอาด เพศชาย จำนวน 19 อัตรา ในอัตราค่าจ้าง 330.00 บาท มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม 2561 หลังจากนั้นจะประเมินผลเพื่อต่อสัญญาเป็นรายปี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่ง พนักงานคุมประแจ
คุณวุฒิ ม.ต้น (ม.3)
อัตราค่าตอบแทน 330/วัน
จำนวน 19 อัตรา

สถานที่สมัคร ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ที่ทำการงานเดนิรถแขวงกรุงเทพ กองจัดการเดินรถเขต 1 ศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค 1 ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12-23 พ.ย. 61


ประกาศรับสมัครลูกจ้างเฉพาะงาน

ด้วยแขวงบำรุงทางทุ่งสง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน เพื่อปกิบัติงานเกี่ยวกับด้านบำรุงทาง สะพาน และงานด้านอื่นๆ ในตอน นายตรวจทางตรัง จำนวน 1 อัตรา แทนตำแหน่งเดิมเนื่องจากลาออกไปเพื่อประกอบอาชีพอื่น โดยได้รับค่าจ้างวันละ 330.00 บาท กำหนดระยะเวลาการจ้างสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 (จ้างไม่เกิน 1 ปี) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่ง นายตรวจทางตรัง
คุณวุฒิ ม.ต้น (ม.3)
อัตราค่าตอบแทน 330/วัน
จำนวน 1 อัตรา

สถานที่สมัคร สมัครได้ที่ทำการแขวงบำรุงทางทุ่งสง การรถไฟฯ เลขที่ 35 ถนนรถไฟ ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6-26 พ.ย. 61

ตำแหน่ง: รวม24อัตรา
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 24
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง การรถไฟแห่งประเทศไทย :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร การรถไฟแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 – 26 พฤศจิกายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “การรถไฟแห่งประเทศไทย

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563