[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 30 ต.ค. -6 พ.ย. 2561 รวม 5,200 อัตรา

แชร์ให้เพื่อน

“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 30 ต.ค. -6 พ.ย. 2561 รวม 5,200 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.)

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2561

หน่วยที่รับสมัคร จำนวนอัตราที่เปิดรับ รวม
นสต.1
(ชาย)
นสต.2
(ชาย)
นสต.3
(ชาย)
ภ.1 300 300
ภ.2 250 250
ภ.3 300 300
ภ.4 300 300
ภ.5 250 250
ภ.6 300 300
ภ.7 200 200
ภ.8 200 200
ภ.9 500 500
บช.ตชด. 600 600
500 500
บช.น. 1200 1200
200 200
100 100
รวม 4,400 700 100 5,200

หมายเหตุ

นสต.1 เป็นอักษรย่อของสายสอบ นักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ของหน่วยรับสมัคร ตำรวจภูธร 1-9 (ภ.1-9) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.)

นสต.2 เป็นอักษรย่อของสายสอบ นักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.)

ของหน่วยรับสมัคร กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) โดยจะได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนสังกัด บก.ถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)

ของหน่วยรับสมัคร กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) เดี๋ยวจะได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนสังกัดกองบัญชาการตำรวจสันติบาล (บช.ส.)

นสต.2 เป็นอักษรย่อของสายสอบ นักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ของหน่วยรับสมัคร กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.)

โดยจะได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สังกัด สำนักงานส่งกำลังบำรุง (สกบ.) กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (รร.นรต.) และกองบินตำรวจ (บ.ตร.)


ตำรวจภูธรภาค 1 (ภ.1)

ประกาศ ตำรวจภูธรภาค 1 เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2561
จำนวน 300 อัตรา


ตำรวจภูธรภาค 2 (ภ.2)

ประกาศ ตำรวจภูธรภาค 2 เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2561
จำนวน 250 อัตรา


ตำรวจภูธรภาค 3 (ภ.3)

ประกาศ ตำรวจภูธรภาค 3 เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2561
จำนวน 300 อัตรา


ตำรวจภูธรภาค 4 (ภ.4)

ประกาศ ตำรวจภูธรภาค 4 เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2561
จำนวน 300 อัตรา


ตำรวจภูธรภาค 5 (ภ.5)

ประกาศ ตำรวจภูธรภาค 5 เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2561
จำนวน 250 อัตรา


ตำรวจภูธรภาค 6 (ภ.6)

ประกาศ ตำรวจภูธรภาค 6 เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2561
จำนวน 300 อัตรา


ตำรวจภูธรภาค 7 (ภ.7)

ประกาศ ตำรวจภูธรภาค 7 เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2561
จำนวน 200 อัตรา


ตำรวจภูธรภาค 8 (ภ.8)

ประกาศ ตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2561
จำนวน 200 อัตรา


ตำรวจภูธรภาค 9 (ภ.9)

ประกาศ ตำรวจภูธรภาค 9 เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2561
จำนวน 500 อัตรา


กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)

ประกาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2561
จำนวน 1100 อัตรา


กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.)

ประกาศ กองบัญชาการตำรวจนครบาล เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ
พ.ศ. 2561 จำนวน 1500 อัตรา

ตำแหน่ง: ประกาศแล้วรวม5,200อัตรา,นักเรียนนายสิบตำรวจ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 5,200
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค. – 6 พ.ย. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แผนที่ เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563