[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!

ศูนย์สนับสนุนทางวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 11 ต.ค. –

แชร์ให้เพื่อน

“ศูนย์สนับสนุนทางวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 11 ต.ค. –

ศูนย์สนับสนุนทางวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เปิดรับสมัครสอบ

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 

1. ประสานงานกับโครงการที่รับการสนับสนุนและนักวิชาการตามแผนงาน

2. สนับสนุนการกากับติดตามแผนปฏิบัติการร่วมกับนักวิชาการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ

3. ประสานงานวิชาการ ได้แก่ ประสานงานเพื่อจัดประชุมหรือกระบวนการพัฒนาต่างๆ, สื่อสาร ทาความเข้าใจกับนักวิชาการภายนอก และหน่วยงานเครือข่าย

4. จัดทางานวิชาการ และสนับสนุนกระบวนการทางานทางวิชาการของโครงการ เพื่อให้เกิดการทางานร่วมกันระหว่างทีมทางานโครงการ นักวิชาการภายนอก และหน่วยงานเครือข่าย

5. ร่วมมือกับทีมทางานในการสื่อสารและเผยแพร่กิจกรรม ผลการดาเนินงาน และองค์ความรู้ที่ได้จากการดาเนินโครงการแก่สาธารณะ รวมทั้งสื่อสารและเผยแพร่ผ่านช่องทาง ICT

คุณสมบัติและประสบการณ์

1. เพศชายหรือเพศหญิง

2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป หรือ ปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น สังคม พัฒนาชุมชน รัฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาธารณสุข ฯลฯ

3. มีความสามารถในการบันทึกข้อมูลงานวิชาการเช่น งานวิจัย การประชุม ฯลฯ

4. มีคอมพิวเตอร์ (notebook) เป็นของตนเองและสามารถนามาใช้ในการทางานได้

5. มีความสามารถในการประสานงานและการจัดการประชุม

6. สามารถทางานล่วงเวลาและเดินทางไปต่างจังหวัดได้

7. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย

8. ไม่มีโรคประจาตัว และอดทนในการทางาน

9. หากสามารถขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

10. อายุ ไม่เกิน 35 ปี

11. มีภูมิลาเนาในพื้นที่ภาคอีสาน และประจาที่ สนง. จ.ขอนแก่น

12. สามารถเริ่มงานเดือนพฤศจิกายน 2561

คุณลักษณะ

1. มีความสามารถในการจับประเด็นและการสื่อสารที่ชัดเจน

2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การสื่อสาร

3. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเครือข่ายและภาคีร่วมงานมีเจตคติที่สอดคล้องกันการทางานร่วมกับชุมชน

4. มีกรอบความคิดที่ให้ความสาคัญกับการค้นหาคุณค่าและความหมายจากชุมชน

5. มีทักษะและความสามารถในการทาวิจัยและการเขียนรายงานทางวิชาการ

6. มีความยืดหยุ่นในการปรับแผนการดาเนินงานได้ตามความเหมาะสม

ตำแหน่ง: นักวิชาการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 0-0
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ขอนแก่น ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน ศูนย์สนับสนุนทางวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน :อีเมล์

ผู้ประสงค์จะสมัคร ศูนย์สนับสนุนทางวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2561 – 19 ตุลาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 22 ต.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “ศูนย์สนับสนุนทางวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

แผนที่ ไฟล์แนบ 1 |

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563