[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญ 2560

แชร์ให้เพื่อน

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญ 2560

สรุปสาระสาคัญ
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 20)

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ตราไว้ ณ วันที่ 6 เมษายน พุทธศักราช 2560
เป็นปีที่ 2 ในรัชกาลปัจจุบัน
ราชกิจจานุกเบกษาเล่มที่ 134 ตอนที่ 40 ก. 6 เม.ย. 2560
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผู้รับสนองพระราชโองการ
261 มาตรา, 1 บทเฉพาะกาล (ม. 262 – ม. 279)

สะสางเรื่องเก่า จากบทเฉพาะกาล ม. 262 – ม. 279 โดยสรุปให้คณะทำงำนในช่วงรัฐธรรมนูญฉบับชั่วครำวสำมำรถดำเนินกำรต่อได้ โดยมีกำรยกเว้นคุณสมบัติบำงประกำร เช่น เป็นเจ้ำของกิจกำร เป็น ส.ว. เป็นพนักงำน หรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือมีลักษณะต้องห้ำม เนื่องจำกตอนร่ำงรัฐธรรมนูญมำจำกคนหลำยกลุ่ม และยังคงให้คณะองคมนตรี ซึ่งดำรงตำแหน่งก่อนวันประกำศใช้รัฐธรรมนูญ เป็นคณะองคมนตรีตำมบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) พ.ศ. 2557สมำชิก 220 คน(แก้ไขฉบับสำม=250 คน) ซึ่งทำหน้ำที่เป็น ส.ว. และรัฐสภำ ซึ่ง คสช. คัดเลือกขึ้นทูลเกล้ำฯ ในช่วงก่อนหน้ำนี้ ซึ่งพอจะจำได้ไหมว่ำ คุณสมบัติเป็นอย่ำงไร
ตอบ สัญชำติไทยโดยกำรเกิด อำยุไม่ต่ำกว่ำ 40 ปี รวมทั้งต้องไม่มีข้อหำม… อ่านต่อดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

ACT TEST

แบบทดสอบพื้นฐาน รัฐธรรมนูญ 60

1. ในกรณีเกิดภาวะไม่ปกติอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่ก่อกวนความสงบเรียบร้อยภายในประเทศหรือภาวะฉุกเฉินรัฐธรรมนูญไทยให้อานาจแก่องค์กรบริหารอย่างไร
ก. ประกาศใช้พระราชบัญญัติอัยการศึกทั่วประเทศหรือเฉพาะพื้นที่ใช้อานาจตามกฎอัยการศึกมาแก้ไขภาวะไม่ปกติ
ข. ประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วประเทศหรือเฉพาะพื้นที่ใช้อานาจตามกฎอัยการศึกมาแก้ไขภาวะปกติ
ค. ประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วประเทศหรือเฉพาะพื้นที่ใช้อานาจตามกฎอัยการศึกมาแก้ไขภาวะไม่ปกติ
ง. ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง
เฉลย ค. ประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วประเทศหรือเฉพาะพื้นที่ใช้อานาจตามกฎอัยการศึกมาแก้ไขภาวะไม่ปกติ

2. นักคิดในทางการเมืองที่เสนอแนวคิดในเรื่องสิทธิตามธรรมชาติมีความมุ่งหมายที่สาคัญตามข้อใด
ก. มุ่งหมายให้เป็นหลักการสาคัญในการจากัดอานาจของผู้มีอานาจปกครอง
ข. มุ่งหมายให้เป็นหลักการสาคัญในการจากัดอานาจของผู้มีอานาจใช้กฎหมาย
ค. มุ่งหมายให้เป็นหลักการสาคัญในการจากัดอานาจของผู้มีความสาคัญต่อการเมือง
ง. มุ่งหมายให้เป็นหลักการสาคัญในการจากัดอานาจของนักการเมือง
เฉลย ก. มุ่งหมายให้เป็นหลักการสาคัญในการจากัดอานาจของผู้มีอานาจปกครอง

3. แนวความคิดในทางการเมืองเรื่องสัญญาประชาคมที่สนับสนุนแนวความคิดในเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนคือแนวความคิดของนักคิดในทางการเมืองคนใด
ก. จอห์น ล็อค ข. รุสโซ
ค. มองเตสกิเออร์ ง. อริสโตเติ้ล
เฉลย ก. จอห์น ล็อค

4. ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับการปฏิบัติตามข้อใดตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้
ก. ความรับรอง ข. ความคุ้มครอง
ค. ความคุ้มกัน ง. ความปกป้อง
เฉลย ข. ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน
ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563