[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!
  • ไม่มีหมวดหมู่

แนวข้อสอบตำรวจ แจกฟรี!!

แชร์ให้เพื่อน

แนวข้อสอบตำรวจ แจกฟรี

รูปแบบไฟล์ PDF แนวข้อสอบตำรวจเพื่อทดสอบความพร้อมในการสอบ

เข้มๆ อัพเดท เจาะข้อสอบ พร้อมเฉลย

ตัวอย่าง บางส่วนในไฟล์ ลิงค์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่าง

136.ข้อใดกล่าวถึงสีของสัญลักษณ์อาเชียนไม่ถูกต้อง

ก. สีน้ำเงิน หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ข. สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า

ค. สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์

ง. สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

137.สัญลักษณ์ของอาเซียนคือข้อใด

ก. รวงข้าว 10 ต้น

ข. รวงข้าว 11 ต้น

ค. รวงข้าว 12 รวง

ง. รวงข้าว 13 รวง

  1. อาเซียนก่อตั้งเมื่อใด ?

ก. 7 สิงหาคม 2510

ข. 18 สิงหาคม 2510

ค. 8 สิงหาคม 2510

ง. 28 สิงหาคม 2510

139.ประเทศสมาชิกที่ก่อตั้งอาเซียน มีประเทศใดบ้าง ?

ก. ไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย

ข. ไทย ฟิลิปปินส์ บรูไน สิงคโปร์ เวียดนาม

ค. บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า กัมพูชา

ง. ลาว พม่า ไทย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์

140.อาเซียนคืออะไร ?

ก. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก

ข. องค์กรแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออก

ค. ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ง. ประชาชาติมวลรวมแห่งทวีปเอเชียใต้

141.ยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะกี่ปี

ก. 5 ปี

ข. 10 ปี

ค. 15 ปี

ง. 20 ปี

  1. ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติกี่ข้อ

ก. 5 ข้อ

ข. 6 ข้อ

ค. 7 ข้อ

ง. 11 ข้อ

  1. Good Governance ข้อใดไม่ถูกต้อง

ก. หลักนิติรัฐ

ข. หลักคุณธรรม

ค. หลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้

ง. หลักการมีส่วนร่วม

144.อาเซียน+3 (ASEAN+3) ประกอบด้วยข้อใดไม่ถูกต้อง

ก. จีน

ข. เกาหลีใต้

ค. ญี่ปุ่น

ง. อินโดนีเซีย

145.หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้อใดไม่ถูกต้อง

ก. ความพอเพียง

ข. ความมีเหตุผล

ค. การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

ง. ความพอประมาณ

146.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12กำหนดให้ใช้ตรงกับข้อใด

ก. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

ข. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ค. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

ง. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

147.เขตเศรษฐกิจพิเศษ มีกี่ระยะ

ก. 2 ระยะ

ข. 3 ระยะ

ค. 4 ระยะ

ง. 5 ระยะ

148.เขตเศรษฐกิจพิเศษ มีกี่จังหวัด

ก. 5 จังหวัด

ข. 10 จังหวัด

ค. 15 จังหวัด

ง. 20 จังหวัด

 

แนวข้อสอบตำรวจ

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563