[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!

สอบท้องถิ่นแก้ไขมาตรฐานหลักเกณฑ์การสอบท้องถิ่นเรื่องการรับรองบัญชี

แชร์ให้เพื่อน

“สอบท้องถิ่นแก้ไขมาตรฐานหลักเกณฑ์การสอบท้องถิ่นเรื่องการรับรองบัญชี

สอบท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล

เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 1 และข้อ 5 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 8/2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ประกอบมาตรา 17(5) และมาตรา 24 วรรคเจ็ด แ่หงพระราชบัญยัติระเบียบบริหารงานส่วนบุคคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 จึงมีมติออกประกาศไว้ ดังนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 25 ข้อ 26 และข้อ 31 ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 25 การใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อประดยชน์ในการย้ายเปลี่ยนสายงาน ให้กระทำได้เฉพาะกรณีตำแหน่งที่ประสงค์ใช้การรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้น เป็นตำแหน่งว่างภายหลังระยะเวลาที่ กสถ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันนั้นแล้ว

ภายใต้บังคับวรรคหนึ่ง เทศบาลซึ่งมีพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปในสังกัดเป็นผู้ได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภทวิชาการ สามารถขอหนังสือรับรองผู้สอบแข่งขันได้เพื่อย้ายพนักงานเทศบาลผู้นั้นไปดำรงตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยมิต้องเรียงลำดับที่ ภายหลังจากประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครบ 1 ปี”

“ข้อ 26 บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในกลุ่มภาคเขตใด ให้ใช้เพื่อบรรจุแต่งตั้งได้เฉพาะกลุ่มภาค/เขตนั้น เว้นแต่ กลุ่มภาค/เขตนั้น ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ หรือบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีการเรียกใช้บัญชีครบทั้งบัญชีแล้ว ก็อาจใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนั้นของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของกลุ่มภาค/เขตอื่นได้ ตามที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนด”

การรับรองบัญชี คือ ใช้สำหรับบุคคลที่เป็นข้าราชการในสายงานซี 1-2 เป็นช่องทางในการย้ายสายงาน โดยขอเพียงแค่สอบผ่านขึ้นบัญชีไว้ตามแต่ละ อปท.ที่เปิดสอบบรรจุเท่านั้น ซึ่งสามารถขอรับรองบัญชีข้ามจังหวัดได้

ตัวอย่าง

คือ เดิมสอบซี2. แต่อายุ งาน จะสอบ ข้ามมา แท่งซี3 ( ปฏิบัติการ) รับรองบัญชีได้ เช่น สอบธุรการ2 ปัจจุบัน ยุ อบต ควายตาเหลือก อยากเป็น นักจัดการชำนาญการ มาสอบปับ กลับ ไปนั่ง ตำแหน่งใหม่ ได้เลย ไม่ต้องรอลำดับ เรียกว่า รับรองบัญชี

ขอบคุณคำอธิบายจาก อ.วันนรัตน์ แห่งสถาบันติว Actgroup

ตำแหน่ง: แก้ไขมาตรฐานหลักเกณฑ์การสอบท้องถิ่นเรื่องการรับรองบัญชี
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงาน สอบท้องถิ่น :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สอบท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2561 – 29 สิงหาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563