[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!

สอบท้องถิ่นสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างแล้ว

แชร์ให้เพื่อน

“สอบท้องถิ่นสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างแล้ว

ความคืบหน้าสอบท้องถิ่น เตรียมเปิดรับสมัครสอบ

ก.กลาง สำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 10 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เรื่อง การสำรวจตำแหน่งและอัตรว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึง ประธาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต. จังหวัด ทุกจังหวัดทั่วประเทศ รายละเอียดดังต่อไปนี้

ตามที่จังหวัดได้รายงานกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตำแหน่งว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประสงค์ให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขันหรือขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศ กสถ. เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเืพ่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เพื่อบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่ว่างนั้น

ด้วยคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติให้แจ้งบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งต่งๆ ที่มีผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชี (ยังไม่หมดบัญชี) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ให้จังหวัดเพื่อแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ได้ขอให้ กสถ. ดำเนินการสอบหรือขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศ กสถ. เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 แต่ยังไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ไปบรรจุและแต่งตั้ง รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตำแหน่งว่างและยังไม่เคยขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

1. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสงค์จะดำเนินการสรรหาในตำแหน่งที่นอกเหนือจากตำแหน่งใน “บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งต่างๆ ที่มีผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชี (ยังไม่หมดบัญชี)” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยการรับโอน ย้าย หรือสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงาน (จากตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ) ให้สามารถดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด แล้วแต่กรณี

2. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ประสงค์จะดำเนินการสรรหาตามข้อ 1 โดยประสงค์ ให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งที่ว่างให้จัดส่ง “คำร้องให้ กสถ. เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน” โดยให้ระบุชื่อตำแหน่ง (กรณีเป็นตำแหน่งครูผู้ช่วยให้ระบุสาขาวิชาเอกที่ต้องการด้วย) เลขที่ตำแหน่ง และจำนวนอัตราที่ประสงค์ให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขันตามแบบคำร้องขอฯ ให้จังหวัด จำนวน 2 ชุด (เก็บไว้ที่จังหวัด 1 ชุด ส่งให้ กสถ. 1 ชุด) และให้จังหวัดรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของทั้งจังหวัดตามแบบสำรวจข้อมูลฯ และแบบคำร้องขอขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ส่งให้สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561

ตำแหน่ง: สำรวจตำแหน่งและอัตราว่างแล้ว
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงาน สอบท้องถิ่น :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สอบท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2561 – 26 สิงหาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563