previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 พ.ย. -7 ธ.ค. 2559 |นักวิชาการเกษตร

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 พ.ย. -7 ธ.ค. 2559 |นักวิชาการเกษตร
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 พ.ย. -7 ธ.ค. 2559 |นักวิชาการเกษตร

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ , สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร , สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช , สาขากีฎวิทยา ,สาขาพืชไรานา/พืชสวน , สาขาสิ่งแวดล้อม , เทคโนโลยีชีวภาพ , สาขาชีววิทยา , สาขาส่งเสริมการเกษตร , สาขาโรคพืช , วิศวกรรมเกษตร (เกษตรกลวิธาน)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – โครงการศิลาปาชีพศึกษาพัฒนาไหมไทยพื้นบ้าน ไหมดาหลา และแมลงทับ
– งานส่งเสริมการปลูกหม่อนไหม (ครบวงจร) และประสานสนับสนุน ร่วมปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและเครือข่ายสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 4 นครราชสีมา
– ศึกษา วิเคราะห์ด้านวิชาการและการบริการวิชาในพื้นที่รับผิดชอบ
– งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (วิชาการเกษตร) – ความรู้ความสามารถทั่วไป
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ

– สมรรถนะ
– ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ประวัติ ประสบการณ์ บุคคลิกภาพ ทัศนคติ ความคิดริเริ่ม อารมณ์ที่แสดงออก มนุษย์สัมพันธ์ และการทดสอบหรือปฏิบัติอื่นๆ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 3. การทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ จะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ 4. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 สูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่ได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมิน ครั้งที่ 2 เท่ากัน กรมหม่อนไหมจะพิจารณาให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ลำดับที่สูงกว่าตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครราชสีมา
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมหม่อนไหม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 พ.ย. -30 พ.ย. 2559 |นักวิชาการตรวจสอบภายใน

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาเกษตรศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
1. ช่วยนักวิชาการเกษตร ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับพันธุ์ เทคโนโลยีการผลิต การอารักขา วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป นวัตกรรม และมาตรฐานเกี่ยวกับหม่อนไหม ผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหมและผลพลอยได้
2. ช่วยนักวิชาการเกษตร ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการผลิตหม่อนไหม การสร้างมูลค่าเพิ่ม การพัฒนาระบบการจัดสินค้าหม่อนไหม การแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม และผลพลอยได้ รวมทั้งพัฒนาอาชีพและสนับสนุนการตลาดหม่อนไหม
3. ช่วยนักวิชาการเกษตร อนุรักษ์และคุ้มครองพันธุกรรมหม่อนไหม นวัตกรรม ภูมิปัญญาด้านหม่อนไหม ผลิตภัณฑ์หม่อนไหม และผลพลอยได้
4. ปฏิบัติราชการในการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหม่อนและไหมตามความต้องการตลาด ซึ่งปัจจุบันตลาดมีความต้องการสินค้า จากหม่อนและไหมที่มีการผลิตที่มีนวัตกรรมและมีเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของทางราชการ – ความรู้เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างกรมหม่อนไหม – ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
วิธีการประเมิน : – สอบข้อเขียน

– ทักษะ
– ความรู้ทางการเกษตรทั่วไป – ความรู้ด้านหม่อนไหม
วิธีการประเมิน : – สอบข้อเขียน

– สมรรถนะ
– ความรู้ความสามารถ พฤติกรรม และคุณลักษณะส่วนบุคคลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา ทัศนคติ บุคลิกภาพ ความคิดริเริมสร้างสรรค์ และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : – สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : – ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้ได้คะแนนจากการสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการสอบสัมภาษณ์ยังเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์ หรือสาขาสื่อสารมวลชน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ช่วยปฏิบัติงาน จัดทำเอกสาร และผลิตข่าว บทความ ภาพถ่าย เสียงและนิทรรศการ เพื่อการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่โดยเน้นองค์ความรู้ ด้านหม่อนไหม
2.ช่วยปฏิบัติงาน ศึกษา ค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์เพื่อประกอบการวางแผน การประชาสัมพันธ์และติดตามผล
3.ช่วยปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศโดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานประชาสัมพันธ์บรรลุสำเร็จตามเป้าหมาย
4.ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของทางราชการ – ความรู้เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างกรมหม่อนไหม – ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
วิธีการประเมิน : – สอบข้อเขียน

– ทักษะ
– ความรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ – ความรู้เกี่ยวกับการเขียนข่าว บทความ – ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
วิธีการประเมิน : – สอบข้อเขียน

– สมรรถนะ
– ความรู้ความสามารถ พฤติกรรม และคุณลักษณะส่วนบุคคลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา ทัศนคติ บุคลิกภาพ ความคิดริเริมสร้างสรรค์ และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : – สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : – ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้ได้คะแนนจากการสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการสอบสัมภาษณ์ยังเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายใน
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกันในสาขาการบัญชี สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น เกี่ยวกับการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี การพัสดุ การประเมินความเสี่ยงการประเมินระบบควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ
2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของทางราชการ – ความรู้เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างกรมหม่อนไหม – ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
วิธีการประเมิน : – สอบข้อเขียน

– ทักษะ
– ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ระบบควบคุมภายใน การเงิน พัสดุ บัญชี และงบประมาณ
วิธีการประเมิน : – สอบข้อเขียน

– สมรรถนะ
– ความรู้ความสามารถ พฤติกรรม และคุณลักษณะส่วนบุคคลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา ทัศนคติ บุคลิกภาพ ความคิดริเริมสร้างสรรค์ และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : – สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : – ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้ได้คะแนนจากการสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการสอบสัมภาษณ์ยังเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าตำแหน่ง: นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมหม่อนไหม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 ต.ค. -28 ต.ค. 2559 |นักวิชาการเกษตร

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – คุณวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) เกษตรศาสตร์ด้านพืช ทั้งนี้ต้องเป็นสาขาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
– มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือทางอื่นที่กรมเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ส่งเสริม สนับสนุน และให้บริการด้านหม่อนไหมแก่เกษตรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
2. ศึกษาวิเคราะห์งานด้านหม่อนไหม การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ หม่อนไหม การติดตามประเมินผล และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาหม่อนไหมในพื้นที่
3. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 1.1 ทดสอบความสามารถในการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล รวมทั้งความรู้ในนโยบายและแผนงานด้านต่างๆ ของกรมฯ 1.2 ทดสอบความรู้ทั่วไป ความรู้ทางการเกษตร ความรู้ในการวิเคราะห์ ทดสอบ และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1.3 ทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
โดยวิธีการสัมภาษณ์ 2.1 ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 2.2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 2.3 จริยธรรมประพฤติถูกต้องตามหลักกฎหมาย และคุณธรรมในวิชาชีพ 2.4 อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้ได้คะแนนจากการสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการสอบสัมภาษณ์ยังเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: แพร่
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมหม่อนไหม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 ส.ค. -19 ส.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – ผูู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด พาณิชกรรม บริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป หากมีประสบการณ์ในด้านการเงินและบัญชีของส่วนราชการ และมีความรู้เกี่ยวกับระบบ GFMIS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการขอเบิกเงิน ขอจ่ายเงิน รับและนำส่งเงินรายได้ เบิกเกินส่งคืนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านการเงินในระบบ GFIMIS
2. จัดทำรายละเอียดการจ่ายเงิน/ผู้มีสิทธิ์รับเงิน และเขียนเช็คสั่งจ่ายให้ผู้มีสิทธิ์
3. จัดเก็บเอกสารใบสำคัญทางด้านการเงิน (ใบสำคัญคู่จ่าย)
4. จัดทำรายงานงบการเงินในระบบ GFMIS และเรียกรายงาน พิมพ์และจัดเก็บรายงานจากระบบ GFMIS
5.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ 1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป 1.2 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง -ความรู้เกี่ยวกับด้านการเงิน -ความรู้เกี่ยวกับงานการบัญชี -ความรู้เกี่ยวกับระบบ GFMIS
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
2. คุณสมบัติส่วนบุคคล 2.1 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ 2.2 ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ 2.3 มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม 2.4 การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : กรมหม่อนไหม โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (อุบลราชธานี) จะดำเนินการประเมินสมรรถะครั้งที่ 1 ก่อน ผู้ผ่านประเมินสมรรถะครั้งที่ 1 จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถะครั้งที่ 2 ต่อไป ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ เข้ารับการประเมินสมรรถะครั้งที่ 2 โดยการสอบสัมภาษณ์ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถะครั้งที่ 1 (ข้อเขียน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้ได้คะแนนจากการสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการสอบสัมภาษณ์ยังเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมหม่อนไหม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 ส.ค. -19 ส.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมหม่อนไหม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ส.ค. -5 ส.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าพนักงานธุรการ

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมหม่อนไหม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 ส.ค. -17 ส.ค. 2559 |พนักงานประจำห้องทดลอง

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาคสนามและในห้องทดลอง จัดเตรียมเครื่องมือ เครื่องใช้ สารเคมี เม็ดพันธุ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทดลอง ทำความสะอาดเครื่องใช้ในการทดลอง
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้ 1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป 1.2 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง – ความรู้เกียวกับหม่อนไหม – ความรู้เกียวกับห้องทดลอง – ความรู้เกียวกับเครื่องมือเครื่องใช้สารเคมีในห้องทดลอง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
– คุณสมบัติส่วนบุคคล 2.1 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ 2.2 ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ 2.3 มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม 2.4 การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : กรมหม่อนไหม โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (อุบลราชธานี) จะดำเนินการประเมินสมรรถะครั้งที่ 1 ก่อน ผู้ผ่านประเมินสมรรถะครั้งที่ 1 จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถะครั้งที่ 2 ต่อไป ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ เข้ารับการประเมินสมรรถะครั้งที่ 2 โดยการสอบสัมภาษณ์ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถะครั้งที่ 1 (ข้อเขียน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้ได้คะแนนจากการสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการสอบสัมภาษณ์ยังเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 

ตำแหน่ง: พนักงานประจำห้องทดลอง
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย  
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมหม่อนไหม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ส.ค. -5 ส.ค. 2559 |เจ้าพนักงานธุรการ

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกัน ในสาขาพาณิชยการ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาทางบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาการบัญชี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการงานธุรการ งานสารบรรณ บริหารทั่วไป งานการเงิน การบัญชี งบประมาณ และพัสดุ

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ประเมินด้านความรู้ความสามารถทั่วไป(100 คะแนน) – ความรู้เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างกรมหม่อนไหม – ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
– ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ บริหารงานทั่วไป และบริหารงานบุคคล – ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี งบประมาณ และพัสดุ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– สมรรถนะ
ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล (100 คะแนน) – ความรู้ความสามารถ พฤติกรรม และคุณลักษณะส่วนบุคคลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา ทัศนคติ บุคลิกภาพ ความคิดริเริมสร้างสรรค์ และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : – ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้ได้คะแนนจากการสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการสอบสัมภาษณ์ยังเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมหม่อนไหม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ส.ค. -5 ส.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกัน ใน สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาเศรษฐศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีลักษณะงานปฏิบัติ เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ประสานแผน ประมวลผล พิจารณาให้ข้อเสนอแนะประกอบการกำหนดนโยบาย การจัดทำแผนงาน โครงการ งบประมาณ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ประเมินด้านความรู้ความสามารถทั่วไป(100 คะแนน) – ความรู้เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างกรมหม่อนไหม – ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
ประเมินด้านความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน) – ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งบประมาณ การติดตามและประเมินผล – ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การบริหารเชิงกลยุทธ์ และการบริหารจัดการ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– สมรรถนะ
ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล (100 คะแนน) – ความรู้ความสามารถ พฤติกรรม และคุณลักษณะส่วนบุคคลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา ทัศนคติ บุคลิกภาพ ความคิดริเริมสร้างสรรค์ และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : – ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้ได้คะแนนจากการสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการสอบสัมภาษณ์ยังเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมหม่อนไหม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 ก.ค. -29 ก.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านพาณิชยกรรม ด้านบัญชีหรือบริหารธุรกิจ ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับคอมพิวเตอร์ และงานพิมพ์หนังสือราชการและเอกสารต่างๆ
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณของส่วนราชการ
4. แก้ไขปัญหาขัดข้องของระบบคอมพิวเตอร์
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ 1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป 1.2 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : -สอบข้อเขียน

– ทักษะ
2. คุณสมบัติส่วนบุคคล
วิธีการประเมิน : -สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : – ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ได้จะต้องมีคะแนนในการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) ที่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินแต่ละด้านจะต้องได้คะแนนไม่ตำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนรวมที่สอบได้ หากคะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับก่อน และหากคะแนนรวมเท่ากันโดยได้คะแนนสอบข้อเขียนเท่ากัน และได้คะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากัน จะให้ผู้ทีมีเลขประจำตัวสอบลำดับต้นเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับก่อน

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ตาก
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 2 ส.ค. 2559
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมหม่อนไหม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 ก.ค. -13 ก.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ด้านพาณิชยการ ด้านการบัญชี ด้านคอมพิวเตอร์ หรือ ด้านเลขานุการ
หากมีประสบการณ์ด้านการเงินบัญชี และพัสดุ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
1. ปฏิบัติงานด้านการพิมพ์ บันทึกข้อมูล
2. จัดทำรายงานและฐานข้อมูล
3. ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
4. ช่วยปฏิบัติงาน ด้านพัสดุ
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป 2.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 2.2 ความรู้ความสามารถทั่วไป ด้านภาษา ตัวเลข เหตุผล 2.3 ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : – สอบข้อเขียน 100 คะแนน

– ทักษะ
2. ความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ – ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : – สอบปฏิบัติ 100 คะแนน

– สมรรถนะ
3. สัมภาษณฺ์ 3.1 ประวัติ ประสบการณ์ 3.2 บุคลิกภาพ ทัศนคติ 3.3 ความคิดริเริ่ม การแสดงออก อารมณ์ 3.4 มนุษย์สัมพันธ์และการทดสอบอื่นๆ
วิธีการประเมิน : – สอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน
เกณฑ์การประเมิน : – การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนรวมที่สอบได้ หากคะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับก่อน และหากคะแนนรวมเท่ากันโดยได้คะแนนสอบข้อเขียนเท่ากัน และได้คะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากัน จะให้ผู้ทีมีเลขประจำตัวสอบลำดับต้นเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับก่อน

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ศรีสะเกษ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมหม่อนไหม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 มิ.ย. -16 มิ.ย. 2559 |นักวิชาการเกษตร

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการเกษตร ในสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร พืชศาสตร์ พืชไร่ พืชสวน โรคพืช กีฏวิทยา ปฐพีวิทยา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (วิทยาศาสตร์การเกษตร) เกษตรป่าไม้
– มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือทางอื่นที่กรมเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงาน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ช่วยนักวิชาการเกษตร กำกับ ดูแล ด้านการผลิตไข่ไหม รายงานการผลิตไข่ไหม การจัดการไข่ไหม
2. ช่วยนักวิชาการเกษตรด้านการขยายพันธุ์หม่อน ดูแลรักษาแปลงหม่อน การจัดการแปลงหม่อน เพื่อการผลิตไข่ไหมพันธุ์ดี และเลี้ยงไหมเพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไหม
3. ช่วยนักวิชาการเกษตร กำกับ ดูแล ด้านการเลี้ยงไหม วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานโครงการจัดตั้งธนาคารเชื้อพันธุกรรมไหม และศูนย์รักษ์พันธ์ุไหม
4. ช่วยนักวิชาการเกษตร ด้านบริการวิชาการถ่ายทอดความรู้ การจัดฝึกอบรม และส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การสาวไหม การฟอกย้อมสี และการแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม
5. ช่วยงานวิชาการเกษตรด้านงานวิจัย และพัฒนาหม่อนไหม และการจัดเก็บข้อมูลด้านงานวิจัย
6. ช่วยปฏิบัติงานด้านการจัดทำรายงานต่าง ๆ การบันทึกข้อมูลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์
7. ประสานงานวิชาการ ตรวจสอบวิเคราะห์ และรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ ควบคุม ดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการ
6. ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป / ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : – สอบข้อเขียน

– ทักษะ
2. ความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ – ทักษการใช้โปรแกรม Microsoft Office
วิธีการประเมิน : – สอบปฏิบัติ

– สมรรถนะ
3. ความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : – สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ๑.ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ รวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ๒.ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเฉพาะตำแหน่ง รวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ๓. การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนรวมที่สอบได้ หากคะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากันให้ผู้ได้คะแนนสอบข้อเขียนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าคะแนนสอบข้อเขียนเท่ากันก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สระบุรี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลด กรมหม่อนไหม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบ 7 พ.ค. -31 พ.ค. 2559 |ช่างไฟฟ้า วิทยุ และโสตทัศนูปกรณ์

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: ช่างไฟฟ้า วิทยุ และโสตทัศนูปกรณ์
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 8,000-8,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมหม่อนไหม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมหม่อนไหม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 11 พ.ค. -23 พ.ค. 2559 |เจ้าพนักงานการเกษตร

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการเกษตรทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร่วมปฏิบัติงานกับนักวิชาการเกษตรในด้านหม่อนไหม เช่น การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย ผลิตขยายพันธุ์หม่อนไหม
2. ปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรด้านหม่อนไหมและการตลาด ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการที่กรมหม่อนไหมรับผิดชอบ
3. ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี เผยแพร่ความรู้ด้านพันธุ์หม่อนพันธุ์ไหม
4. รวบรวม บันทึกข้อมูลรายละเอียด สถิติ เพื่อการวิเคราะห์วิจัยทางการเกษตรด้านหม่อนไหม
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ชัยภูมิ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมหม่อนไหม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 ก.พ. -25 ก.พ. 2559 |ช่างไหม

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในงานที่จะต้องปฏิบัติเกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี หรือปริญญาโท 12 ปี หรือปริญญาเอก 10 ปี หรือ
2. มีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 15 ปี และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในวงการหม่อนไหม
ทั้งนี้ ประสบการณ์ที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ จะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะ ผลงาน ผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นที่ประจักษ์ โดยมีผลงานซึ่งแสดงถึงความมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่จะปฏิบัติอย่างน้อย 2 ชิ้น
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเส้นไหม การทดสอบคุณภาพรังไหม การตรวจสอบคุณภาพเส้นไหม และเทคโนโลยีการสาวไหม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเว้นไหมที่มีคุณภาพ
2. ศึกษา วิจัย และพัฒนาการผลิตเครื่องสาวไหม อุปกรณ์ต้นแบบในการสาวไหมเพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไหมมีเครื่องมือในการผลิตเส้นไหมอย่างมีคุณภาพ ตรงมาตรฐาน และมีราคาถูก
3. ให้คำปรึกษาแนะนำความรู้ทางวิชาการเทคโนโลยีการผลิตเส้นไหม เทคโนโลยีการสาวไหม และการพัฒนาเครื่องสาวไหม แก่เกษตรกร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐและเอกชน
4. เป็นผู้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ด้านเทคโนโลยีการผลิตเส้นไหมและการสาวไหม เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์หม่อนไหม
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ ความสามารถ หรือทักษะ 1.1 วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม 1.2 ความรู้ความสามารถ และความเข้าใจในตำแหน่งที่สมัครสอบ 1.3 ประวัติการดำรงตำแหน่ง 1.4 ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
วิธีการประเมิน : ประเมินเอกสารการสมัคร

– ทักษะ
2. คุณสมบัติส่วนบุคคล 2.1 ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 2.2 ความคิดริเริ่ม ความคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและวิสัยทัศน์ 2.3 บุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ ท่วงทีวาจา อารมณ์ทัศนคติ
วิธีการประเมิน : โดยวิธีการสัมภาษณ์

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : – ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมในการประเมิน ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน

ตำแหน่ง: ช่างไหม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 37,680-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมหม่อนไหม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 ก.พ. -17 ก.พ. 2559 |เจ้าหน้าที่การเกษตร

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – คุณวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ในสาขาวิชาด้านการเกษตร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย พัฒนาหม่อนไหม
– ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิตหม่อนไหมพันธุ์ดี
– ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานส่งเสริมการเกษตรด้านหม่อนไหม
– ปฏิบัติงานเกี่ยวกับติดตามผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ
– ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป 1.2 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : (ทดสอบข้อเขียน)

– ทักษะ
2. คุณสมบัติส่วนบุคคล 2.1 ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การเกษตร 2.2 อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน
วิธีการประเมิน : (ทดสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์)

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : – ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ได้จะต้องมีคะแนนในการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือสรรจะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และรวมกันทั้ง 2 ด้านจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเกษตร
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นราธิวาส
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมหม่อนไหม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 7 -28 ม.ค. 2559 |นักวิชาการเกษตร

 

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : -ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานในระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับพันธุ์ เทคโนโลยีการผลิต การอารักขา วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป นวัตกรรม และมาตรฐานเกี่ยวกับหม่อนไหม ผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหมและผลพลอยได้
(๒) ส่งเสริม และสนับสนุนด้านการผลิตหม่อนไหม การมูลค่าเพิ่ม การพัฒนาระบบการจัดการสินค้าหม่อนไหม การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม และผลพลอยได้ รวมทั้งพัฒนาอาชีพและสนับสนุนการตลาดหม่อนไหม
(๓) อนุรักษ์และคุ้มครองพันธุกรรมหม่อนไหม นวัตกรรม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาด้านหม่อนไหม ผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม และผลพลอยได้

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓.ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้ปรึกษา แนะนำ เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกษตร แก่หน่วยงานราชการ เอกชน เกษตรกร และประชาชนทั่วไป เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์
(๒) ให้คำปรึกษาแนะนำในงานด้านวิชาการแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -ด้านความรู้พื้นฐานด้านการเกษตร
-ด้านความรู้เกี่ยวกับหม่อนไหม

– การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้
– ทดสอบความรู้พื้นฐานด้านการเกษตร
– ทดสอบความรู้เกี่ยวกับหม่อนไหม
การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
กรมหม่อนไหมจะทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษาประวัติการทํางาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบบุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทั้งนี้ จะทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน และเมื่อสอบผ่าน การวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง
ทักษะ/สมรรถนะ : – การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้
– ทดสอบความรู้พื้นฐานด้านการเกษตร
– ทดสอบความรู้เกี่ยวกับหม่อนไหม
การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
กรมหม่อนไหมจะทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมหม่อนไหม :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมหม่อนไหม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | สมัครออนไลน์ |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 -30 ธ.ค. 2558 |เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครราชสีมา
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 05 ม.ค. 2559
สอบวันที่: 06 ม.ค. 2559
ประกาศผลสอบ: 11 ม.ค. 2559

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมหม่อนไหม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้ -19 ส.ค. 2558  พนักงานประจำห้องทดลอง

ตำแหน่ง: พนักงานประจำห้องทดลอง
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย  
อัตราเงินเดือน: 12,430
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: บุรีรัมย์
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 21 ส.ค. 2558
สอบวันที่: 25 ส.ค. 2558
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมหม่อนไหม
ประกาศรับสมัคร |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 ก.ค. -04 ส.ค. 2558  นักวิชาการเกษตร

ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ชัยภูมิ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 10 ส.ค. 2558
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมหม่อนไหม
ประกาศรับสมัคร |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 -16 มิ.ย. 2558  เจ้าหน้าที่การเกษตร

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเกษตร
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •