Currently browsing tag

งานราชการ สงขลา

กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทศ.ท่าช้าง เปิดรับสมัครสอบ 29 ก.พ. -8 มี.ค. 2559 |ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

“กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทศ.ท่าช้าง เปิดรับสม …

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 -28 ส.ค. 2558  นักวิชาการสาธารณสุข,นักทรัพยากรบุคคล,เจ้าพนักงานธุรการ,นักรังสีการแพทย์,นักกายภาพบำบัด,นักกายอุปกรณ์

“กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชก …

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้ -7 ก.ค. 2558  นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการพัสดุ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าพนักงานธุรการ

“กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชก …

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้ -26 มิ.ย. 2558  นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ

“กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมั …

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้ -26 ก.ค. 2558  นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ

“กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมั …

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 2 -12 มิ.ย. 2558  นักกายภาพบำบัด,นักจิตวิทยา,นักวิชาการสถิติ(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา)

“กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชก …

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 -16 มิ.ย. 2558  พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

“สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัค …

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 -17 มิ.ย. 2558  พนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา))

“กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 -1 …

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram