previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

แนวข้อสอบ กรมสรรพากร แจกฟรี!! ความรู้เสริมภาษี

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > , > แนวข้อสอบ กรมสรรพากร แจกฟรี!! ความรู้เสริมภาษี
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แนวข้อสอบ กรมสรรพากร แจกฟรี!! ความรู้เสริมภาษี

Version
Download 798
Total Views 132
Stock
File Size 3.83 MB
File Type pdf
Create Date 24 สิงหาคม 2018
Last Updated 1 มีนาคม 2019
Download

ความรู้เสริม :

ภาษีการรับมรดก

 

เดิมประเทศไทยมีการจัดเก็บภาษีมรดกมาแล้วเมื่อปี พ.ศ. 2476 ตาม “พระราชบัญญัติอากรมฤดกและอากรรับมฤดก พ.ศ. 2476” แต่ได้ยกเลิกไปในปี พ.ศ. 2487 ภาษีการรับมรดกในส่วนนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 ซึ่งให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 5 สิงหาคม 2558 และมีหลักการสำคัญเป็นการเก็บภาษีมรดกจากผู้รับมรดก ส่วนการเก็บภาษีจากการรับให้ทรัพย์สินก่อนเจ้ามรดกตาย อยู่ในรูปภาษีเงินได้ ซึ่งมีการแก้ไขประมวลรัษฎากร ในเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เกี่ยวกับการรับให้เพื่อรายได้เข้ารัฐและป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดกด้วย การจัดเก็บภาษีการรับมรดกนี้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมสรรพากรและมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

 

 1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีการรับมรดก และขอบเขตการบังคับใช้ทางกฎหมาย

 

ได้แก่ บุคคลผู้ได้รับมรดก ดังต่อไปนี้

(1) บุคคลผู้มีสัญชาติไทย

(2) บุคคลธรรมดาผู้มิได้มีสัญชาติไทย แต่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง เช่น คนต่างด้าวที่ถือหนังสือเดินทางที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-immigrant Visa) และอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปีมาแล้ว โดยมีรอบเวลาการพำนักไม่น้อยกว่า 3 ปี ยื่นคำขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรได้

บุคคลตามข้อ 1 และ 2 จะเสียภาษีการรับมรดกทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยและทรัพย์สินที่อยู่นอกประเทศไทย

(3) บุคคลผู้มิได้มีสัญชาติไทย แต่ได้รับมรดกอันเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย ในขณะที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •