previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

แนวข้อสอบ กรมสรรพากร แจกฟรี!! กฎหมายการบัญชี

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > , > แนวข้อสอบ กรมสรรพากร แจกฟรี!! กฎหมายการบัญชี
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แนวข้อสอบ กรมสรรพากร แจกฟรี!! กฎหมายการบัญชี

Version
Download 441
Total Views 32
Stock
File Size 7.40 MB
File Type pdf
Create Date 24 สิงหาคม 2018
Last Updated 1 มีนาคม 2019
Download

กฎหมายการบัญชี

 

กฎหมายการบัญชี กำหนดหน้าที่และความรับผิดในการจัดทำบัญชีแก่บุคคลหรือนิติบุคคล เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า และเพื่อให้สอดคล้องกับระบบภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร แต่เดิมกฎหมายแม่บทเกี่ยวกับเรื่องนี้ ได้แก่ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 285 ซึ่งได้ใช้บังคับมานานแล้วและมีความล้าสมัย ไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ดังนั้น จึงมีการตราพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 (ร.จ. เล่ม 117 ตอนที่ 41 ก วันที่ 12 พฤษภาคม 2543) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2543

 

 1. หลักการของพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

 

1.1 แก้ไขหลักการจากเดิมที่กำหนดให้ธุรกิจทั้งนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา ที่ประกอบธุรกิจตามประเภทที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ต้องจัดทำบัญชีเป็นกำหนดให้เฉพาะนิติบุคคลเท่านั้น ที่มีหน้าที่จัดทำบัญชีและเพิ่มกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากรให้เป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีด้วย

บุคคลธรรมดา และห้างหุ้นส่วนที่ไม่ได้จดทะเบียนไม่ต้องจัดทำบัญชี เว้นแต่รัฐมนตรีจะออกประกาศให้เป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี

1.2 กำหนดให้ผู้ทำบัญชีต้องเข้ามามีส่วนรับผิดชอบในการจัดทำบัญชีของธุรกิจ โดยแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างผู้ทำหน้าที่และผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีให้ชัดเจน ซึ่งมีการเพิ่มโทษจากกฎหมายเดิมโดยบทกำหนดโทษมีทั้งโทษปรับและจำคุก สำหรับผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีและผู้ทำบัญชีที่กระทำความผิด

1.3 ให้อธิบดีโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีมีอำนาจกำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี รวมทั้งกำหนดข้อยกเว้นให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีหรือผู้ทำบัญชีไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง  โดยให้คำนึงถึงมาตรฐานการบัญชี และข้อคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันวิชาชีพบัญชีประกอบด้วย

1.4 กำหนดให้รัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎกระทรวง  ยกเว้นให้งบการเงินของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีซึ่งเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่มีทุน  สินทรัพย์  หรือรายได้  รายการใดรายการหนึ่งหรือทุกรายการไม่เกินกำหนดโดยกฎกระทรวง  ไม่ต้องรับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •