previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

แนวข้อสอบ กรมสรรพากร แจกฟรี!! อากรแสตมป์

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > , > แนวข้อสอบ กรมสรรพากร แจกฟรี!! อากรแสตมป์
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แนวข้อสอบ กรมสรรพากร แจกฟรี!! อากรแสตมป์

Version
Download 440
Total Views 40
Stock
File Size 7.01 MB
File Type pdf
Create Date 24 สิงหาคม 2018
Last Updated 1 มีนาคม 2019
Download

อากรแสตมป์

 

อากรแสตมป์ เป็นภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรประเภทหนึ่ง จัดเก็บจากการทำตราสาร 2 ลักษณะ ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตราอากรแสตมป์

 

 1. ตราสารที่ต้องเสียอากรแสตมป์

 

คำว่า “ตราสาร” ตามประมวลรัษฎากร หมายความว่า เอกสารที่ต้องเสียอากรตามหมวดอากรแสตมป์ ตราสารที่ต้องเสียอากรแสตมป์มีรายละเอียดตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ดังนี้

 

 

บัญชีอัตราอากรแสตมป์

ลักษณะแห่งตราสาร ค่าอากรแสตมป์ ผู้ที่ต้องเสียอากร ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์
1. เช่าที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นหรือแพ

ทุกจำนวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของเงิน 1,000 บาท แห่งค่าเช่าหรือเงินกินเปล่า หรือทั้งสองอย่างรวมกันตลอดอายุการเช่า

หมายเหตุ

(1) ถ้าสัญญาเช่ามิได้กำหนดอายุการเช่าให้ถือว่ามีกำหนด 3 ปี

(2) ถ้าสัญญาเช่าฉบับใดครบกำหนดอายุการเช่า หรือครบกำหนด 3 ปี ตาม (1) แล้วผู้เช่ายังคงครองทรัพย์สินอยู่และให้ผู้เช่ารู้ความนั้นแล้วไม่ทักท้วง ทั้งมิได้ทำสัญญาใหม่ ให้ถือว่าสัญญาเช่าเดิมนั้นได้เริ่มทำกันใหม่ โดยไม่มีกำหนดอายุการเช่า และต้องเสียอากรภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ถือว่าเริ่มทำสัญญาใหม่นั้น

ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร

เช่าทรัพย์สินใช้ในการทำนา ไร่ สวน

2. โอนใบหุ้น ใบหุ้นกู้ พันธบัตรและใบรับรองหนี้ ซึ่งบริษัท สมาคม คณะบุคคลหรือองค์การใด ๆ เป็นผู้ออก

คิดตามราคาหุ้นที่ชำระแล้วหรือตามราคาในตราสารแล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า ทุกจำนวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท

ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร

ก. โอนพันธบัตรของรัฐบาลไทย

ข. โอนใบหุ้น ใบหุ้นกู้ และใบรับรองหนี้ซึ่งสหกรณ์ หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นผู้ออก

3. เช่าซื้อทรัพย์สิน

ทุกจำนวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของเงิน 1,000 บาท แห่งราคาทั้งหมด

ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร

เช่าซื้อทรัพย์สินใช้ในการทำนา ไร่ สวน

4. จ้างทำของ

ทุกจำนวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท แห่งสินจ้างที่กำหนดไว้

หมายเหตุ

(1) ถ้าในเวลากระทำสัญญาจ้างทำของไม่ทราบจำนวนสินจ้างว่าเป็นราคาใด ให้ประมาณจำนวนสินจ้างตามสมควรแล้วเสียอากรตามจำนวนสินจ้างที่ประมาณนั้น

(2) ถ้ามีการรับเงินสินจ้างเป็นคราว ๆ และอากรที่เสียไว้เดิมยังไม่ครบ ให้เสียอากรเพิ่มเติมให้ครบตามจำนวนที่ต้องเสียทุกครั้งในทันทีที่มีการรับเงิน

(3) เมื่อการรับจ้างทำของได้สิ้นสุดลงแล้ว และปรากฏว่าได้เสียอากรเกินไปให้ขอคืนได้

ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร

สัญญาที่ทำขึ้นนอกประเทศไทยและการปฏิบัติตามข้อสัญญานั้นมิได้ทำในประเทศไทย

5. กู้ยืมเงิน หรือการตกลงให้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร

ทุกจำนวนเงิน 2,000 บาท หรือเศษของเงิน 2,000 บาท แห่งยอดเงินที่กู้ยืมหรือตกลงให้เบิกเกินบัญชี

ค่าอากรตามลักษณะแห่งตราสารนี้ เมื่อคำนวณแล้วถ้าเกิน 10,000 บาท ให้เสีย 10,000 บาท

ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร

การกู้ยืมเงินซึ่งสมาชิกกู้ยืมจากสหกรณ์หรือสหกรณ์กู้ยืมจากสหกรณ์ หรือจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

6. กรมธรรม์ประกันภัย

(ก) กรมธรรม์ประกันวินาศภัย ทุก 250 บาท หรือเศษของ 250 บาท แห่งเบี้ยประกันภัย

(ข) กรมธรรม์ประกันชีวิตทุก 2,000 บาท หรือเศษของ 2,000 บาท แห่งจำนวนเงินที่เอาประกันภัย

(ค) กรมธรรม์ประกันภัยอื่น ๆ ทุก 2,000 บาท หรือเศษของ 2,000 บาท แห่งจำนวนเงินที่เอาประกัน

(ง) กรมธรรม์เงินปี ทุก 2,000 บาท หรือเศษของ 2,000 บาง แห่งต้นทุนเงินปีนั้น หรือถ้าไม่ปรากฏต้นทุนให้คิดทุก 2,000 บาท หรือเศษของ 2,000 บาท แห่ง 33 1/3 เท่าของรายได้ประจำปี

        (จ) กรมธรรม์ประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยนำไปให้ผู้อื่นประกันอีกต่อหนึ่ง

(ฉ) บันทึกการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยเดิม

 

 

 

ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร

(ก) การประกันภัยสัตว์พาหนะซึ่งใช้ในการเกษตรกรรม

(ข) บันทึกประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยชั่วคราวซึ่งรับรองจะออกกรมธรรม์ประกันภัยตัวจริง แต่ถ้าผู้ทรงจะเรียกร้องเอาสิทธิอย่างอื่น นอกจากให้ส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยตัวจริงแล้วต้องปิดแสตมป์เสียก่อน เช่นเดียวกับที่จะต้องปิดสำหรับประกันภัยตัวจริง

7. ใบมอบอำนาจ คือ ใบตั้งตัวแทนซึ่งมิได้กระทำในรูปลักษณะตราสารสัญญา รวมทั้งใบตั้งอนุญาโตตุลาการ

(ก) มอบอำนาจให้บุคคลคนเดียวหรือหลายคน การทำการครั้งเดียว

(ข) มอบอำนาจให้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนร่วมกระทำการมากกว่าครั้งเดียว

(ค) มอบอำนาจให้กระทำการมากกว่าครั้งเดียว โดยให้บุคคลหลายคนต่างคนต่างกระทำกิจการแยกกันได้ คิดตามรายตัวบุคคลที่รับมอบคนละ

หมายเหตุ

 

 

ถ้าผู้มอบอำนาจมีหลายคน แต่มิได้เป็นผู้มีอำนาจร่วมกันแล้วมอบอำนาจในตราสารฉบับเดียวกัน ต้องคิดตามรายตัวบุคคลผู้มอบคนหนึ่งเป็นเรื่องหนึ่ง

        ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร

(1) ใบแต่งทนายและใบมอบอำนาจซึ่งทนายความให้แก่เสมียนของตนเพื่อเป็นตัวแทนดำเนินคดีในศาล

(2) ใบมอบอำนาจให้โอนหรือให้กระทำการใด ๆ เกี่ยวด้วยสัตว์พาหนะตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ

(3) ใบมอบอำนาจให้รับเงินหรือสิ่งของแทน

(4) ใบมอบอำนาจซึ่งสหกรณ์เป็นผู้มอบและใบมอบอำนาจตั้งสหกรณ์เป็นตัวแทนจัดการให้สหกรณ์ได้รับสิทธิในอสังหาริมทรัพย์

8. ใบมอบฉันทะสำหรับให้ลงมติในที่ประชุมของบริษัท

(ก) มอบฉันทะสำหรับการประชุมครั้งเดียว

(ข) มอบฉันทะสำหรับการประชุมกว่าครั้งเดียว

9. (1) ตั๋วแลกเงินหรือตราสารทำนองเดียวกับที่ใช้อย่างตั๋วแลกเงิน ฉบับละ

     (2) ตั๋วสัญญาใช้เงินหรือตราสารทำนองเดียวกับที่ใช้อย่างตั๋วสัญญาใช้เงิน ฉบับละ

ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร

ถ้าตั๋วออกเป็นสำรับและฉบับแรกในสำรับนั้นปิดแสตมป์บริบูรณ์แล้ว ฉบับอื่น ๆ ไม่ต้องปิดอีก แต่ต้องสลักหลังฉบับนั้น ๆ ไว้ว่า “ได้เสียอากรแล้ว”

10. บิลออฟเลดิง

 

หมายเหตุ

ถ้าออกเป็นสำรับให้ปิดแสตมป์ตามอัตราทุกฉบับ

11. (1) ใบหุ้น หรือใบหุ้นกู้ หรือใบรับรองหนี้ของบริษัท สมาคม คณะบุคคล หรือองค์การใด ๆ

(2) พันธบัตรของรัฐบาลใด ๆ ที่ขายในประเทศไทย

ทุกจำนวนเงิน 100 บาท หรือเศษของ 100 บาท

ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร

ใบหุ้น ใบหุ้นกู้ หรือใบรับรองหนี้ของสหกรณ์

12. เช็ค หรือหนังสือคำสั่งใด ๆ ซึ่งใช้แทนเช็ค   ฉบับละ

13. ใบรับฝากเงินประเภทประจำของธนาคารโดยมีดอกเบี้ย

 

14. เลตเตอร์ออฟเครดิต

(ก) ออกในประเทศ

เงินต่ำกว่า 10,000 บาท

เงินตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป

(ข) ออกในต่างประเทศและให้ชำระเงินในประเทศไทยคราวละ

หมายเหตุ

ตราสารเลตเตอร์ออฟเครดิตที่ออกในประเทศไทย และให้ชำระเงินในต่างประเทศ ต้องทำสำเนาเก็บไว้ในประเทศไทย ส่วนการเสียอากรให้ปิดแสตมป์บริบูรณ์เฉพาะในฉบับสำเนาดังกล่าวนั้น

15. เช็คสำหรับผู้เดินทาง

(ก) ออกในประเทศ ฉบับละ

(ข) ออกในต่างประเทศ แต่ให้ชำระในประเทศไทย ฉบับละ

16. ใบรับของ ซึ่งออกให้เนื่องในกิจการรับขนสินค้าโดยทางน้ำ ทางบก และทางอากาศ คือตราสารซึ่งลงลายมือชื่อพนักงานหรือนายสินค้าของยานพาหนะรับขนส่ง ซึ่งออกรับของดังระบุไว้ในใบรับนั้น เมื่อไม่ได้ออกบิลออฟเลดิง ฉบับละ

หมายเหตุ

ถ้าออกเป็นสำรับให้ปิดแสตมป์ตามอัตราทุกฉบับ

17. ค้ำประกัน

(ก) สำหรับกรณีที่มิได้จำกัดจำนวนเงินไว้

(ข) สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน 1,000 บาท

(ค) สำหรับจำนวนเงินเกิน 1,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000 บาท

(ง) สำหรับจำนวนเงินเกิน 10,000 บาท ขึ้นไป

ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร

(ก) ค้ำประกันหนี้เนื่องแต่การที่รัฐบาลให้ราษฎรกู้ยืมหรือยืมเพื่อการบริโภคหรือการเกษตรกรรม

(ข) ค้ำประกันหนี้เนื่องแต่การที่สหกรณ์ให้สมาชิกกู้ยืมหรือยืม

18. จำนำ

จำนวนหนี้ทุก 2,000 บาท หรือเศษของ 2,000 บาท

ถ้าการจำนำมิได้จำกัดจำนวนหนี้ไว้

ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร

(ก) ตั๋วจำนำของโรงรับจำนำที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

(ข) จำนำอันเกี่ยวกับกู้ยืมซึ่งได้ปิดแสตมป์บริบูรณ์แล้วตามข้อ 5

19. ใบรับของคลังสินค้า

20. คำสั่งให้ส่งมอบของ คือ ตราสารซึ่งบุคคลผู้ปรากฏชื่อในตราสารนั้น หรือซึ่งบุคคลผู้นั้นตราชื่อไว้ หรือผู้ทรงมีสิทธิที่จะรับมอบสินค้าอันอยู่ในอู่ หรือเมืองท่า หรือคลังสินค้าซึ่งรับเก็บหรือรับฝากโดยเรียกเก็บค่าเช่าหรือรับสินค้าอันอยู่ที่ท่าสินค้าโดยที่เจ้าของลงลายมือชื่อ หรือมีผู้อื่นลงลายมือชื่อแทนในเมื่อขายหรือโอนทรัพย์สินอันปรากฏในตราสารนั้น

21. ตัวแทน

(ก) มอบอำนาจเฉพาะการ

(ข) มอบอำนาจทั่วไป

ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร

การตั้งตัวแทนในกรณีสหกรณ์เป็นตัวการ

22. คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

(ก) ในกรณีซึ่งพิพาทกันด้วยจำนวนเงินหรือราคาทุกจำนวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท

(ข) ในกรณีอื่นซึ่งไม่กล่าวถึงจำนวนเงินหรือราคา

23. คู่ฉบับหรือคู่ฉีกแห่งตราสาร

คือ ตราสารซึ่งมีข้อความอย่างเดียวกันกับต้นฉบับ หรือต้นสัญญาและผู้กระทำตราสารได้ลงลายมือชื่อไว้ อย่างเดียวกับต้นฉบับ

 

 

 

(ก) ถ้าต้นฉบับเสียอากรไม่เกิน 5 บาท

 

(ข) ถ้าเกิน 5 บาท

        ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร

ถ้าฝ่ายที่ต้องเสียอากรเป็นสหกรณ์

 

 

24. หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทจำกัดที่ส่งต่อนายทะเบียน

25. ข้อบังคับของบริษัทจำกัดที่ส่งต่อนายทะเบียน

26. ข้อบังคับใหม่หรือสำเนาหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทจำกัดซึ่งเปลี่ยนแปลงใหม่ที่ส่งต่อนายทะเบียน

27. หนังสือสัญญาห้างหุ้นส่วน

(ก) หนังสือสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วน

(ข) หนังสือสัญญาที่แก้ไขสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วน

28. ใบรับ เฉพาะตามที่ระบุต่อไปนี้

(ก) ใบรับรางวัลสลากกินแบ่งของรัฐบาล

(ข) ใบรับสำหรับการโอนหรือก่อตั้งสิทธิใด ๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ในเมื่อนิติกรรมที่เป็นเหตุให้ออกใบรับนั้นมีการจดทะเบียนตามกฎหมาย

(ค) ใบรับสำหรับการขาย ขายฝาก ให้เช่าซื้อ หรือโอนกรรมสิทธิ์ยานพาหนะ ทั้งนี้เฉพาะยางพาหนะซึ่งมีการจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยานพาหนะนั้น ๆ

ถ้าใบรับตาม (ก)(ข) หรือ (ค) มีจำนวนเงินตั้งแต่ 200 บาท ขึ้นไปทุก 200 บาทหรือเศษของ 200 บาท

ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร

ใบรับ สำหรับจำนวนเงินที่ผู้รับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ

 

1 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 บาท

 

 

 

 

 

 

 

1 บาท

 

 

 

 

1 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 บาท

 

1 บาท

 

1 บาท

 

1 บาท

 

 

 

1 บาท

 

กึ่งอัตราซึ่ง

เรียกเก็บ

สำหรับกรม

ธรรม์เดิม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 บาท

 

30 บาท

 

30 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 บาท

100 บาท

3 บาท

 

3 บาท

 

 

 

 

 

2 บาท

 

 

 

5 บาท

 

1 บาท

 

 

 

3 บาท

5 บาท

 

 

 

 

20 บาท

30 บาท

20 บาท

 

 

 

 

 

 

 

3 บาท

3 บาท

 

1 บาท

 

 

 

 

 

 

 

10 บาท

1 บาท

5 บาท

 

10 บาท

 

 

 

 

 

 

1 บาท

1 บาท

 

 

 

 

 

1 บาท

1 บาท

 

 

 

 

 

 

10 บาท

30 บาท

 

 

 

1 บาท

 

10 บาท

 

 

 

 

 

 

 

1 บาท

 

5 บาท

 

 

 

 

200 บาท

200 บาท

 

50 บาท

 

 

 

100 บาท

50 บาท

 

 

 

 

 

1 บาท

 

 

ผู้ให้เช่า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้โอน

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ให้เช่า

 

 

 

 

ผู้รับจ้าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ให้กู้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับประกันภัย

 

ผู้รับประกันภัย

 

ผู้รับประกันภัย

 

ผู้รับประกันภัย

 

 

 

ผู้รับประกันภัย

 

ผู้รับประกันภัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้มอบอำนาจ

 

ผู้มอบอำนาจ

 

ผู้มอบอำนาจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้มอบฉันทะ

ผู้มอบฉันทะ

ผู้สั่งจ่าย

 

ผู้ออกตั๋ว

 

 

 

 

 

ผู้กระทำตราสาร

 

 

 

ผู้ทรงตราสาร

 

ผู้ทรงตราสาร

 

 

 

ผู้สั่งจ่าย

ผู้รับฝาก

 

 

 

 

ผู้ออกตราสาร

ผู้ออกตราสาร

ผู้ทรงคนแรกในประเทศไทย

 

 

 

 

 

 

ผู้ออกเช็ค

ผู้ทรงคนแรกในประเทศไทย

ผู้ออกใบรับ

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ค้ำประกัน

ผู้ค้ำประกัน

ผู้ค้ำประกัน

 

ผู้ค้ำประกัน

 

 

 

 

 

 

ผู้รับจำนำ

ผู้รับจำนำ

 

 

 

 

 

นายคลังสินค้า

ผู้ออกคำสั่ง

 

 

 

 

 

 

ตัวการ

ตัวการ

 

 

 

อนุญาโตตุลาการ

 

อนุญาโตตุลาการ

 

(1) ถ้าไม่มีบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคู่สัญญาคนที่เสียอากรสำหรับต้นฉบับเป็นผู้เสีย

(2) ถ้ามีบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคู่สัญญาบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งนั้นต้องเป็นผู้เสียอากร

 

ผู้เริ่มก่อการ

กรรมการ

 

กรรมการ

 

 

 

ผู้เป็นหุ้นส่วน

ผู้เป็นหุ้นส่วน

 

 

 

 

 

ผู้ออกใบรับ

 

 

ผู้เช่า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับโอน

 

 

 

 

 

 

 

ผู้เช่า

 

 

 

 

ผู้รับจ้าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้กู้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับประกันภัย

 

ผู้รับประกันภัย

 

ผู้รับประกันภัย

 

ผู้รับประกันภัย

 

 

 

ผู้รับประกันภัย

 

ผู้รับประกันภัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับมอบอำนาจ

 

ผู้รับมอบอำนาจ

 

ผู้รับมอบอำนาจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้มอบฉันทะ

ผู้มอบฉันทะ

ผู้สั่งจ่าย

 

ผู้ออกตั๋ว

 

 

 

 

 

ผู้กระทำตราสาร

 

 

 

ผู้ทรงตราสาร

 

ผู้ทรงตราสาร

 

 

 

ผู้สั่งจ่าย

ผู้รับฝาก

 

 

 

 

ออกตราสาร

ผู้ออกตราสาร

ผู้ทรงคนแรกในประเทศไทย

 

 

 

 

 

 

ผู้ออกเช็ค

ผู้ทรงคนแรกในประเทศไทย

ผู้ออกใบรับ

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ค้ำประกัน

ผู้ค้ำประกัน

ผู้ค้ำประกัน

 

ผู้ค้ำประกัน

 

 

 

 

 

 

ผู้รับจำนำ

ผู้รับจำนำ

 

 

 

 

 

นายคลังสินค้า

ผู้ออกคำสั่ง

 

 

 

 

 

 

ตัวการ

ตัวการ

 

 

 

อนุญาโตตุลาการ

 

อนุญาโตตุลาการ

 

 

 

 

 

 

 

คนเดียวกับผู้ขีดฆ่าต้นฉบับ

คนเดียวกับผู้ขีดฆ่าต้นฉบับ

 

 

 

ผู้เริ่มก่อการ

กรรมการ

 

กรรมการ

 

 

 

ผู้เป็นหุ้นส่วน

ผู้เป็นหุ้นส่วน

 

 

 

 

 

ผู้ออกใบรับ

 

 

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •