previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

แจกฟรีแนวข้อสอบท้องถิ่น กฎหมายที่ทุกตำแหน่งต้องสอบ

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > , , > แจกฟรีแนวข้อสอบท้องถิ่น กฎหมายที่ทุกตำแหน่งต้องสอบ
แชร์ให้เพื่อน
 • 17
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  17
  Shares
แจกฟรีแนวข้อสอบท้องถิ่น กฎหมายที่ทุกตำแหน่งต้องสอบ

Version
Download 11800
Total Views 1027
Stock
File Size 1,007.47 KB
File Type pdf
Create Date 24 กันยายน 2018
Last Updated 24 กันยายน 2018
Download

แจกฟรีแนวข้อสอบท้องถิ่น

กฎหมายที่ทุกตำแหน่งต้องสอบ

สารบัญ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ..............หน้า 1
เมืองพัทยา ..............หน้า 19
เทศบาล ..............หน้า 22
องค์การบริหารส่วนตำบล ..............หน้า 45
แอ๊คข้อสอบ 1 ..............หน้า 70
แอ๊คข้อสอบ 2 ..............หน้า 77
แอ๊คข้อสอบ 3 ..............หน้า 86
แอ๊คข้อสอบ 4 ..............หน้า 93

กฎหมายท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กว่าจะเป็น อบจ.

ความเป็นมา ภายหลังการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง พ.ศ. 2475 ได้มีการนำหลักการกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่นมาใช้เป็นครั้งแรก โดยลำดับเหตุการณ์ได้ดังนี้
1. การปกครองรูปแบบ อบจ. เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก พ.ศ. 2477 โดยได้มีการจัดตั้ง “สภาจังหวัด” โดยอาศัย พ.ร.บ.จัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 โดยให้สภาจังหวัดเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัด ฐานะในขณะนั้นยังไม่เป็นนิติบุคคล
2. ตรา พ.ร.บ.สภาจังหวัด พ.ศ. 2481 เพื่อแยกสภาจังหวัดออกจากกฎหมายเทศบาล
3. ปี พ.ศ. 2495 สภาจังหวัดมีฐานะเป็นสภาที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ประชาชนยังไม่มีส่วนร่วมมากนัก
4. ปี พ.ศ. 2498 ตรา พ.ร.บ. ระเบียบราชการบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 ทำให้ อบจ.มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อทำกิจการส่วนจังหวัดในเขตจังหวัดนอกเขตเทศบาลและสุขาภิบาล
5. ปี พ.ศ. 2515 อบจ.มีฐานะเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่น

แอ๊คข้อสอบ 1

28. นายก อบจ. ลาออกจากตำแหน่งต้องยื่นหนังสือลาออกต่อใคร
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด ข. ประธานสภา อบจ.
ค. ปลัด อบจ. ง. ปลัดจังหวัด
29. จังหวัดหนึ่งมีราษฎร 4 แสนคน จะมีรองนายก อบจ.ได้กี่คน
ก. 1 คน ข. 2 คน ค. 3 คน ง. 4 คน
30. จังหวัดหนึ่งมีสมาชิกสภา อบจ. 48 คน จะมีรองนายก อบจ.ได้กี่คน
ก. 2 คน ข. 3 คน ค. ไม่เกิน 3 คน ง. 4 คน
31. กรณีใดที่นายก อบจ. ซึ่งพ้นจากตำแหน่งไปแล้วไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้จนกว่านายก อบจ.คนใหม่ จะเข้ามารับตำแหน่ง
ก. มีการยุบสภา
ข. ราษฎรลงคะแนนถอดถอนให้พ้นจากตำแหน่ง
ค. สภา อบต. ไม่รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ง. ข้อ ก. และ ข.
32. กรณีใดที่ไม่ต้องเลือกนายก อบจ. แทนตำแหน่งที่ว่า
ก. มีการยุบสภา อบจ.
ข. นายก อบจ. ถูกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง
ค. ครบอายุของ สภา
ง. ข้อ ก. และ ค.
33. กรณีใดที่นายก อบจ. พ้นจากตำแหน่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่านายก อบจ.คนใหม่จะเข้ามารับ ตำแหน่ง
ก. มีการยุบสภา ข. นายก อบจ. พ้นจากตำแหน่งสมาชิก อบจ.
ค. ลาออก ง. ข้อ ข. และ ค.
34. ก

 •  
  17
  Shares
 • 17
 •  
 •  
 •  
 •  
 •