previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

สรุปสาระสำคัญ+แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญ 2560

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > , > สรุปสาระสำคัญ+แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญ 2560
แชร์ให้เพื่อน
 • 5
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  5
  Shares
สรุปสาระสำคัญ+แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญ 2560

Version
Download 11990
Total Views 1128
Stock
File Size 1.42 MB
File Type pdf
Create Date 24 กันยายน 2018
Last Updated 24 กันยายน 2018
Download

สรุปสาระสาคัญ
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 20)
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ตราไว้ ณ วันที่ 6 เมษายน พุทธศักราช 2560
เป็นปีที่ 2 ในรัชกาลปัจจุบัน
ราชกิจจานุกเบกษาเล่มที่ 134 ตอนที่ 40 ก. 6 เม.ย. 2560
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผู้รับสนองพระราชโองการ
261 มาตรา, 1 บทเฉพาะกาล (ม. 262 – ม. 279)

ACT TEST

แบบทดสอบพื้นฐาน รัฐธรรมนูญ 60

1. ในกรณีเกิดภาวะไม่ปกติอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่ก่อกวนความสงบเรียบร้อยภายในประเทศหรือภาวะฉุกเฉินรัฐธรรมนูญไทยให้อานาจแก่องค์กรบริหารอย่างไร
ก. ประกาศใช้พระราชบัญญัติอัยการศึกทั่วประเทศหรือเฉพาะพื้นที่ใช้อานาจตามกฎอัยการศึกมาแก้ไขภาวะไม่ปกติ
ข. ประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วประเทศหรือเฉพาะพื้นที่ใช้อานาจตามกฎอัยการศึกมาแก้ไขภาวะปกติ
ค. ประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วประเทศหรือเฉพาะพื้นที่ใช้อานาจตามกฎอัยการศึกมาแก้ไขภาวะไม่ปกติ
ง. ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง
เฉลย ค. ประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วประเทศหรือเฉพาะพื้นที่ใช้อานาจตามกฎอัยการศึกมาแก้ไขภาวะไม่ปกติ
2. นักคิดในทางการเมืองที่เสนอแนวคิดในเรื่องสิทธิตามธรรมชาติมีความมุ่งหมายที่สาคัญตามข้อใด
ก. มุ่งหมายให้เป็นหลักการสาคัญในการจากัดอานาจของผู้มีอานาจปกครอง
ข. มุ่งหมายให้เป็นหลักการสาคัญในการจากัดอานาจของผู้มีอานาจใช้กฎหมาย
ค. มุ่งหมายให้เป็นหลักการสาคัญในการจากัดอานาจของผู้มีความสาคัญต่อการเมือง
ง. มุ่งหมายให้เป็นหลักการสาคัญในการจากัดอานาจของนักการเมือง
เฉลย ก. มุ่งหมายให้เป็นหลักการสาคัญในการจากัดอานาจของผู้มีอานาจปกครอง
3. แนวความคิดในทางการเมืองเรื่องสัญญาประชาคมที่สนับสนุนแนวความคิดในเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนคือแนวความคิดของนักคิดในทางการเมืองคนใด
ก. จอห์น ล็อค ข. รุสโซ
ค. มองเตสกิเออร์ ง. อริสโตเติ้ล
เฉลย ก. จอห์น ล็อค
4. ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับการปฏิบัติตามข้อใดตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้
ก. ความรับรอง ข. ความคุ้มครอง
ค. ความคุ้มกัน ง. ความปกป้อง
เฉลย ข. ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน

 •  
  5
  Shares
 • 5
 •  
 •  
 •  
 •  
 •