previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

สรุปสาระสำคัญ+แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญ 2560

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > , > สรุปสาระสำคัญ+แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญ 2560
แชร์ให้เพื่อน
 • 5
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  5
  Shares
สรุปสาระสำคัญ+แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญ 2560

Version
Download 12448
Total Views 1875
Stock
File Size 1.42 MB
File Type pdf
Create Date 24 กันยายน 2018
Last Updated 1 มีนาคม 2019
Download

สรุปสาระสาคัญ
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 20)
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ตราไว้ ณ วันที่ 6 เมษายน พุทธศักราช 2560
เป็นปีที่ 2 ในรัชกาลปัจจุบัน
ราชกิจจานุกเบกษาเล่มที่ 134 ตอนที่ 40 ก. 6 เม.ย. 2560
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผู้รับสนองพระราชโองการ
261 มาตรา, 1 บทเฉพาะกาล (ม. 262 – ม. 279)

ACT TEST

แบบทดสอบพื้นฐาน รัฐธรรมนูญ 60

1. ในกรณีเกิดภาวะไม่ปกติอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่ก่อกวนความสงบเรียบร้อยภายในประเทศหรือภาวะฉุกเฉินรัฐธรรมนูญไทยให้อานาจแก่องค์กรบริหารอย่างไร
ก. ประกาศใช้พระราชบัญญัติอัยการศึกทั่วประเทศหรือเฉพาะพื้นที่ใช้อานาจตามกฎอัยการศึกมาแก้ไขภาวะไม่ปกติ
ข. ประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วประเทศหรือเฉพาะพื้นที่ใช้อานาจตามกฎอัยการศึกมาแก้ไขภาวะปกติ
ค. ประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วประเทศหรือเฉพาะพื้นที่ใช้อานาจตามกฎอัยการศึกมาแก้ไขภาวะไม่ปกติ
ง. ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง
เฉลย ค. ประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วประเทศหรือเฉพาะพื้นที่ใช้อานาจตามกฎอัยการศึกมาแก้ไขภาวะไม่ปกติ
2. นักคิดในทางการเมืองที่เสนอแนวคิดในเรื่องสิทธิตามธรรมชาติมีความมุ่งหมายที่สาคัญตามข้อใด
ก. มุ่งหมายให้เป็นหลักการสาคัญในการจากัดอานาจของผู้มีอานาจปกครอง
ข. มุ่งหมายให้เป็นหลักการสาคัญในการจากัดอานาจของผู้มีอานาจใช้กฎหมาย
ค. มุ่งหมายให้เป็นหลักการสาคัญในการจากัดอานาจของผู้มีความสาคัญต่อการเมือง
ง. มุ่งหมายให้เป็นหลักการสาคัญในการจากัดอานาจของนักการเมือง
เฉลย ก. มุ่งหมายให้เป็นหลักการสาคัญในการจากัดอานาจของผู้มีอานาจปกครอง
3. แนวความคิดในทางการเมืองเรื่องสัญญาประชาคมที่สนับสนุนแนวความคิดในเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนคือแนวความคิดของนักคิดในทางการเมืองคนใด
ก. จอห์น ล็อค ข. รุสโซ
ค. มองเตสกิเออร์ ง. อริสโตเติ้ล
เฉลย ก. จอห์น ล็อค
4. ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับการปฏิบัติตามข้อใดตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้
ก. ความรับรอง ข. ความคุ้มครอง
ค. ความคุ้มกัน ง. ความปกป้อง
เฉลย ข. ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน

 •  
  5
  Shares
 • 5
 •  
 •  
 •  
 •