previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

แจกฟรีแนวข้อสอบท้องถิ่น กฎหมายที่ทุกตำแหน่งต้องสอบ

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > , , > แจกฟรีแนวข้อสอบท้องถิ่น กฎหมายที่ทุกตำแหน่งต้องสอบ
แชร์ให้เพื่อน
 • 17
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  17
  Shares
แจกฟรีแนวข้อสอบท้องถิ่น กฎหมายที่ทุกตำแหน่งต้องสอบ

Version
Download 12064
Total Views 1372
Stock
File Size 1,007.47 KB
File Type pdf
Create Date 24 กันยายน 2018
Last Updated 1 มีนาคม 2019
Download

แจกฟรีแนวข้อสอบท้องถิ่น

กฎหมายที่ทุกตำแหน่งต้องสอบ

สารบัญ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ..............หน้า 1
เมืองพัทยา ..............หน้า 19
เทศบาล ..............หน้า 22
องค์การบริหารส่วนตำบล ..............หน้า 45
แอ๊คข้อสอบ 1 ..............หน้า 70
แอ๊คข้อสอบ 2 ..............หน้า 77
แอ๊คข้อสอบ 3 ..............หน้า 86
แอ๊คข้อสอบ 4 ..............หน้า 93

กฎหมายท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กว่าจะเป็น อบจ.

ความเป็นมา ภายหลังการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง พ.ศ. 2475 ได้มีการนำหลักการกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่นมาใช้เป็นครั้งแรก โดยลำดับเหตุการณ์ได้ดังนี้
1. การปกครองรูปแบบ อบจ. เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก พ.ศ. 2477 โดยได้มีการจัดตั้ง “สภาจังหวัด” โดยอาศัย พ.ร.บ.จัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 โดยให้สภาจังหวัดเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัด ฐานะในขณะนั้นยังไม่เป็นนิติบุคคล
2. ตรา พ.ร.บ.สภาจังหวัด พ.ศ. 2481 เพื่อแยกสภาจังหวัดออกจากกฎหมายเทศบาล
3. ปี พ.ศ. 2495 สภาจังหวัดมีฐานะเป็นสภาที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ประชาชนยังไม่มีส่วนร่วมมากนัก
4. ปี พ.ศ. 2498 ตรา พ.ร.บ. ระเบียบราชการบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 ทำให้ อบจ.มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อทำกิจการส่วนจังหวัดในเขตจังหวัดนอกเขตเทศบาลและสุขาภิบาล
5. ปี พ.ศ. 2515 อบจ.มีฐานะเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่น

แอ๊คข้อสอบ 1

28. นายก อบจ. ลาออกจากตำแหน่งต้องยื่นหนังสือลาออกต่อใคร
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด ข. ประธานสภา อบจ.
ค. ปลัด อบจ. ง. ปลัดจังหวัด
29. จังหวัดหนึ่งมีราษฎร 4 แสนคน จะมีรองนายก อบจ.ได้กี่คน
ก. 1 คน ข. 2 คน ค. 3 คน ง. 4 คน
30. จังหวัดหนึ่งมีสมาชิกสภา อบจ. 48 คน จะมีรองนายก อบจ.ได้กี่คน
ก. 2 คน ข. 3 คน ค. ไม่เกิน 3 คน ง. 4 คน
31. กรณีใดที่นายก อบจ. ซึ่งพ้นจากตำแหน่งไปแล้วไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้จนกว่านายก อบจ.คนใหม่ จะเข้ามารับตำแหน่ง
ก. มีการยุบสภา
ข. ราษฎรลงคะแนนถอดถอนให้พ้นจากตำแหน่ง
ค. สภา อบต. ไม่รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ง. ข้อ ก. และ ข.
32. กรณีใดที่ไม่ต้องเลือกนายก อบจ. แทนตำแหน่งที่ว่า
ก. มีการยุบสภา อบจ.
ข. นายก อบจ. ถูกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง
ค. ครบอายุของ สภา
ง. ข้อ ก. และ ค.
33. กรณีใดที่นายก อบจ. พ้นจากตำแหน่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่านายก อบจ.คนใหม่จะเข้ามารับ ตำแหน่ง
ก. มีการยุบสภา ข. นายก อบจ. พ้นจากตำแหน่งสมาชิก อบจ.
ค. ลาออก ง. ข้อ ข. และ ค.
34. ก

 •  
  17
  Shares
 • 17
 •  
 •  
 •  
 •