งานใหม่ล่าสุด!!

สพฐ. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 18 ก.ค. -24 ก.ค. 2561

แชร์ให้เพื่อน

“สพฐ. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 18 ก.ค. -24 ก.ค. 2561

สพฐ. เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี พ.ศ.2561

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว5 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว ได้กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ ก.ค.ศ. มีมติเห็นชอบการกำหนดประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนและมีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อใช้ในการสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561
 • ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน
  ภายในวันที่ 11 ก.ค. 61
 • รับสมัคสอบแข่งขัน
  วันที่ 18-24 ก.ค. 61 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
  ภายในวันที่ 31 ก.ค. 61
 • สอบข้อเขียน
  • ภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
   วันที่ 18 ส.ค. 61
  • ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
   วันที่ 19 ส.ค. 61
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.)
  วันที่ 27 ส.ค.61
 • สอบสัมภาษณ์ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ
  วันที่ 1 ก.ย. 61
 • ประกาศผลการสอบแข่งขัน
  วันที่ 6 ก.ย. 61
ตารางการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561

ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561

 • เวลา 09.00-10.00 น. สอบวิชาความรอบรู้ 50 คะแนน
  • สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
  • ยุทธศาสตร์การปฏิรูประเทศ
  • นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
  • วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
  • กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแ่หงชาติ
  • กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
  • กฎหมายเกี่ยวกับสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก
  • กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
  • กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่วนราชการ
  • ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
 • เวลา 11.00-12.00 น. สอบวิชาความสามารถทั่วไป 50 คะแนน
  • ความสามารถด้านตัวเลข ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ
  • ความสามารถด้านภาษาไทย ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความ การเขียนข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์
  • ความสามารถด้านเหตุผล ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผลและอุปมาอุปไมย
 • เวลา 13.30-14.30 น. สอบวิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 50 คะแนน
  • คุณธรรม จริยธรร และอุดมการณ์ของความเป็นครู
  • มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
  • มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน
  • มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน

ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)

วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561

 • เวลา 09.00-10.30 น. สอบวิชาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา 75 คะแนน
  • หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
  • หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเครราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  • จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
  • การพัฒนาผู้เรียน
  • การบริาหรจัดการชั้นเรียน
  • การวิจัยทางการศึกษา
  • สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
  • การวัดและประเมินผลการศึกษา
  • ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง
 • เวลา 13.30-15.00 น. สอบวิชาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 75 คะแนน

ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561

 • เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน
การกำหนดประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน และมีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน เพื่อใช้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561

1. ประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ไม่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหลักสูตร 5 ปี และเปิดสอนแต่ยังไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 32 กลุ่มวิชา ได้แก่

 1. ภาษาสเปน
 2. ภาษาเกาหลี
 3. ภาษาเขมร
 4. ภาษาเวียดนาม
 5. ภูมิศาสตร์
 6. ประวัติศาสตร์
 7. การพยาบาล
 8. ดนตรีพื้นเมือง
 9. ออกแบบนิเทศศิลป์
 10. วิทยาการคอมพิวเตอร์
 11. วิศวกรรมไฟฟ้า
 12. อุตสาหกรรมศิลป์
 13. อุตสาหกรรมก่อสร้าง
 14. อุตสาหกรรม (ก่อสร้าง)
 15. อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างยนต์)
 16. อุตสาหกรรมไฟฟ้า
 17. ช่างโลหะ
 18. การจัดการงานก่อสร้าง
 19. โสตทัศนศึกษา
 20. การเงินและบัญชี
 21. การเงินและการบัญชี
 22. การเงิน/บัญชี
 23. การเงินบัญชี
 24. การเงินการบัญชี
 25. ธุรกิจการเงินการบัญชี
 26. ธุรกิจ (การเงิน)
 27. ธุรกิจ (พัสดุ)
 28. พัสดุ
 29. กายภาพบำบัด
 30. กิจกรรมบำบัด
 31. จิตวิทยาคลินิก

2. ประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนและมีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน จำนวน 10 กลุ่มวิชา ได้แก่

 1. ภาษาฝรั่งเศส
 2. ภาษาญี่ปุ่น
 3. ภาษาเยอรมัน
 4. ภาษาจีน
 5. ดนตรี
 6. ดนตรีศึกษา
 7. ดนตรีไทย
 8. ดนตรีสากล
 9. ดุริยางคศิลป์
 10. ทัศนศิลป์

ตำแหน่ง: กำหนดการสอบ,ครูผู้ช่วย
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สพฐ. :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สพฐ. ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 – 24 กรกฎาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 31 ก.ค. 2561

สอบวันที่: 18 ส.ค. 2561

ประกาศผลสอบ: 27 ส.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “สพฐ.

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 |

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563