ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-28 เม.ย. 2560

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-28 เม.ย. 2560

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ

ลักษณะของงาน : ช่วยปฏิบัติด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณ ดังนี้
1. สนับสนุนการทำงานเกี่ยวกับทะเบียนคุมต่าง ๆ
2. สนับสนุนการทำงานการจัดทำบันทึกอนุมัติจ่ายเงินต่าง ๆ
3. สนับสนุนการทำงานเกี่ยวกับงานสารบรรณต่าง ๆ
4. สนับสนุนการปฏิบัติด้านงบประมาณ
5. ช่วยติดตาม ประสานงาน ทั้งบุคคลภายในและภายนอกเกี่ยวกับงานการเงิน บัญชี และ งบประมาณ
6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน/ บัญชี/บริหารธุรกิจ (การเงิน บัญชีหรือการเงิน การธนาคาร) เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (เรียนบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต)
2. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และไม่เกิน 35 ปี
3. มีบุคคลิกภาพ ความประพฤติ เหมาะสม สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง สามารถปฏิบัติงานตามเงื่อนไขได้
4. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้หากมีความจำเป็น
5. สามารถออกปฏิบัติราชการต่างจังหวัดได้
6. ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
7. สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2560
8. สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft office (word ,Excel,Power Point) ได้อย่างชำนาญ
8. หากมีประสบการณ์ด้านการการเงิน และบัญชี งบประมาณ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
วิธีสมัคร : 1. ประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย
2. หลักฐานการศึกษา ได้แก่ สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองจบการศึกษา สำเนาใบรายงานผลการศึกษา
3. หนังสือรับรองการทำงานหรือการฝึกงานที่เกี่ยวข้อง
4. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
ส่งเอกสารสมัครงานมาที่ Email : finance.pcd@hotmail.com หรือ สมัครด้วยตนเอง ทีฝ่ายคลังและพัสดุ ชั้น 1 อาคารกรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
ผู้ประสานงาน : นางสาวรัชนีกร บุญยงค์ และนางสาวรำไพพรรณ ปรางนาค [finance(dot)pcd@hotmail.com] สำนักงานเลขานุการกรม โทร. 022982020-2021 และ 022982023

ตำแหน่ง: งานด้านการเงินบัญชีและงบประมาณ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมควบคุมมลพิษ :ตนเอง  ,email  

Facebook Comments
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like...

ACTGROUP