. . .

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เปิดสอบ 30-8 มิ.ย. 55 จนท.บริหารทั่วไป 104 อัตรา

ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เปิดสอบ 30-8 มิ.ย. 55 จนท.บริหารทั่วไป 104 อัตรา
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ในคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ" ในคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 104 อัตรา อัตราเงินเดือน อันดับ คส.2 อัตรา 11,410 บาท สำหรับผู้ที่จบปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการศึกษา รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ การจัดการ พาณิชยศาสตร์ การบริหาร คอมพิวเตอร์ หรือ กฎหมาย ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ถึง วันที่ 8 มิถุนายน 2555 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สอบวิชาภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) คะแนนเต็ม 100 คะแนน และ

สอบวิชาภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ขง) คะแนนเต็ม 200 คะแนน

คอร์สเตรียมสอบ……."สนง.เลขาธิการคุรุสภา" คลิกที่นี่

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

ปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาในด้านงานสารบรรณ งานการประชุม พิมพ์หนังสือหรือเอกสาร ร่างหนังสือโต้ตอบที่มีข้อมูลหรือรายละเอียดยุ่งยาก และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ งานยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา งานควบคุมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เป็นต้น

หลักสูตรและวิธีการสอบ

ก.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) คะแนนเต็ม 200 คะแนน ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ดังนี้

 1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  1. ความรอบรู้ในเรื่องดังต่อไปนี้
   1. สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และเหตุการณ์ปัจจุบัน
   2. นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
   3. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    1. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
    2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    5. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
    6. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
  2. ความสามารถในการคิดคำนวณ การประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณและข้อมูลต่างๆ
  3. ความสามารถด้านเหตุผล การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความหรือรูปภาพ การหาข้อยุติหรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ
 2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  1. ความเข้าใจภาษา ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความหรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปและตีความด้วย
  2. การใช้ภาษา ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำ หรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ

ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม 200 คะแนน ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ดังนี้

 1. ความรอบรู้ในเรื่องดังต่อไปนี้
  1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552
  3. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
  4. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
  5. ข้อบังคับคุรุสภาเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
   1. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548
   2. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2547
  6. ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
 2. ความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ การบริหารทั่วไป การประสานงาน การให้บริการ และการประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครสอบ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 2555

สมัครสอบคลิกที่นี่

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เปิดสอบ 30-8 มิ.ย. 55 จนท.บริหารทั่วไป 104 อัตรา

เรื่องล่าสุด