ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563

สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 14 มี.ค. -1 เม.ย. 2559 |นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 14 มี.ค. -1 เม.ย. 2559 |นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ

สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : (1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการ
หรือ คณิตศาสตร์และสถิติ
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ของสำนักงาน ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานทางด้านวิชาการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สภาวะเศรษฐกิจ และพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และเครื่องมือทางการเงิน การคลัง และการงบประมาณภาครัฐ เพื่อประกอบการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การใช้งบประมาณ หรือ จัดทำข้อเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์ในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ภาวะรายได้ หนี้สาธารณะ ภาวะเศรษฐกิจการคลังและการงบประมาณ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการจัดทำและบริหารงบประมาณ หรือ พัฒนาระบบ รูปแบบ กระบวนการ วิธีการ และเครื่องมือในการติดตามประเมินผล การติดตามประเมินผลในระดับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบในการดำเนินงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหาร ความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม ในมิติยุทธศาสตร์ มิติหน่วยงาน และมิติพื้นที่ หรือ พัฒนาและกำหนดรูปแบบของระบบงบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณ หรือ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อเสนอแนะนโยบาย รูปแบบ แนวทางเกี่ยวกับการจัดทำและกำหนดมาตรฐานงบประมาณ หรือ ปฏิบัติงานทางการวิเคราะห์งบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา จัดเตรียมวิเคราะห์ และจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี บริหารงบประมาณ ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง การพิจารณาหนี้สาธารณะ และพิจารณาจัดทำประมาณการรายได้ประจำปี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ การปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวอาจมีภารกิจที่จะต้องอยู่ปฏิบัติงานนอกเหนือเวลาราชการเป็นเวลาบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในช่วงจัดเตรียม วิเคราะห์ และจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี บริหารงบประมาณ ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
และ/หรือสามารถไปปฏิบัติงานประจำในต่างจังหวัดได้

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 15
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงบประมาณ :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักงบประมาณ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | สมัครออนไลน์ |

Facebook Comments
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like...

ACTGROUP