สมัครรับแจ้งเตือนข่าวใหม่ทางอีเมล์
Continue with Facebook
Continue with Google
Continue with Twitter
งานใหม่ล่าสุด:

กทม. เปลี่ยนแปลงหลักสูตรการสอบ ครั้งที่ 1/2563

กรมการปกครอง -ไม่กำหนด |เตรียมเปิดสอบ ปลัดอำเภอ 841 อัตรา รวม สป. 1,148 อัตรา

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กรมการปกครอง -ไม่กำหนด |เตรียมเปิดสอบ ปลัดอำเภอ 841 อัตรา รวม สป. 1,148 อัตรา

กรมการปกครอง เตรียมเปิดรับสมัครสอบ

ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1008.3.1/204 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2558 เกี่ยวกับการกำหนดกรอบอัตราข้าราชการเพิ่มใหม่ ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งว่า อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย ในการประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 โดยเป็นำตแหน่งเพิ่มใหม่ในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 307 ตำแหน่ง และกรมการปกครอง จำนวน 841 ตำแหน่ง รวม 1,148 ตำแหน่ง จึงขอให้ ก.พ. พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบอัตราข้าราชการเพิ่มหม่ดังกล่าว

ก.พ. ได้พิจารณาเรื่องนี้แล้ว มีมติเห็นชอบกรอบอัตราข้าราชการเพิ่มใหม่ในสำนักงานปลัดกระทวงมหาดไทย จำนวน 307 ตำแหน่ง และกรมการปกครอง จำนวน 841 ตำแหน่ง รวม 1,148 ตำแหน่ง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย มีมติอนุมัติการกำหนดตำแหน่งดังกล่าว

ล่าสุดทางกรมการปกครองมีคำสั่งที่ 44/2559 เรื่อง การบริหารอัตราข้าราชการที่ได้รับเพิ่มใหม่ ดังนี้

คำสั่งกรมการปกครอง

ที่ 44/2559

เรื่อง การบริหารอัตราข้าราชการที่ได้รับเพิ่มใหม่

ด้วย อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558  เห็นชอบให้กำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่ ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 จำนวน 841 ตำแหน่ง ในตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการหรือชำนาญการ) อำเภอละ 1 ตำแหน่ง (ไม่รวมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา) และ ก.พ. มีมติเห็นชอบกรอบอัตราข้าราชการเพิ่มใหม่ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.3.1/204 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2558

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข เพิ่มเติม มาตรา 32 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 49 มาตรา 57 และ หนังสอืสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 169 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2556 ประกอบมติ อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย ในการประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 จึงให้บริหารอัตราข้าราชการที่ได้รับเพิ่มใหม่ ตามรายการแสดงรายละเอียดการกำหนดตำแหน่งกรอบอัตราข้าราชการเพิ่มใหม่ ในกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย รวม 841 ตำแหน่ง ตามหนังสือ สำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1008.3.1/204 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2558

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2559

หนังสือแจ้งจังหวัด  ดาวน์โหลด

คำสั่งกรมการปกครอง ที่ 44/2559  ดาวน์โหลด

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.3.1/204 ลว. 25 ธันวาคม 2558  ดาวน์โหลด

รายละเอียดการกำหนดกรอบอัตราข้าราชการเพิ่มใหม่  ดาวน์โหลด

ตำแหน่ง: เตรียมเปิดสอบ ปลัดอำเภอ 841 อัตรา รวม สป. 1,148 อัตรา
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงาน  กรมการปกครอง :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการปกครอง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

Facebook Comments
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563