ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563

ก.พ. เปิดสอบภาค ก. ก.พ. 2555 ตั้งแต่ 8-30 พ.ค. 2555

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้รับมอบหมายจาก ก.พ. จะดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) จึงประกาศรับสมัครสอบ จำนวน 4 ระดับ ปวช.-ปวส.-ป.ตรี-ป.โท รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 8-30 พ.ค. 2555 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 12 ก.ค. 2555 สอบวันที่ 29 ก.ค. และ 26 ส.ค. รวม 12 ศูนย์สอบ ประกาศผลสอบวันที่ 5 ต.ค. 2555

สอบวิชาความสามารถทั่วไป 100 คะแนน และวิชาภาษาไทย 100 คะแนน

แนวข้อสอบ คลิกที่นี่

คลิปติวฟรี ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่ (กำลังทะยอยอัพโหลด)

หลักสูตรและวิธีการสอบ ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียน

 • วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • ทดสอบความสามารถในการประยุตก์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ
  • ความสามารถด้านเหตุผล ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ
 • วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • ความเข้าใจภาษา ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความ และตีความด้วย
  • การใช้ภาษา ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ

แยกรับสมัครสอบ 4 ระดับ

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกับคุณวุฒิดังกล่าวที่ ก.พ. รับรอง
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าวที่ ก.พ.รับรอง
 • ระดับปริญญาตรี เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าวที่ ก.พ.รับรอง
 • ระดับปริญญาโท เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าวที่ ก.พ.รับรอง

เปิดสอบ 12 ศูนย์สอบ

 1. กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
  สอบ 29 ก.ค. 80,000 คน
  สอบ 26 ส.ค. 80,000 คน
 2. ฉะเชิงเทรา
  สอบ 29 ก.ค. 24,000 คน
  สอบ 26 ส.ค. 24,000 คน
 3. พระนครศรีอยุธยา
  สอบ 29 ก.ค. 24,000 คน
  สอบ 26 ส.ค. 24,000 คน
 4. ราชบุรี
  สอบ 29 ก.ค. 23,000 คน
  สอบ 26 ส.ค. 23,000 คน
 5. เชียงใหม่
  สอบ 29 ก.ค. 42,000 คน
  สอบ 26 ส.ค. 42,000 คน
 6. พิษณุโลก
  สอบ 29 ก.ค. 40,000 คน
  สอบ 26 ส.ค. 40,000 คน
 7. นครสวรรค์
  สอบ 29 ก.ค. 23,000 คน
  สอบ 26 ส.ค. 23,000 คน
 8. อุดรธานี
  สอบ 29 ก.ค. 42,000 คน
  สอบ 26 ส.ค. 42,000 คน
 9. อุบลราชธานี
  สอบ 29 ก.ค. 40,000 คน
  สอบ 26 ส.ค. 40,000 คน
 10. นครราชสีมา
  สอบ 29 ก.ค. 40,000 คน
  สอบ 26 ส.ค. 40,000 คน
 11. สุราษฎร์ธานี
  สอบ 29 ก.ค. 30,000 คน
  สอบ 26 ส.ค. 30,000 คน
 12. สงขลา
  สอบ 29 ก.ค. 42,000 คน
  สอบ 26 ส.ค. 42,000 คน

NOTE:

 1. สมัครสอบได้เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช., ปวท., อนุปริญญา, ปวส., ปริญญาตรี, ปริญญาโท (ม.6 สมัครไม่ได้)
 2. สมัครได้เพียงครั้งเดียว เลือกได้เพียง 1 ระดับ และ 1 ศูนย์สอบเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้
 3. ตอนสมัครให้ระมัดระวังความถูกต้องของเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน**สำคัญมากๆ เพราะไม่อนุญาตให้แก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น หากกรอกผิดให้สมัครใหม่
 4. หลังจากชำระเงินค่าธรรมเนียมรอ 2 วันทำการ ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ที่สมัครสอบอีกครั้งเพื่อกรอกข้อมูลรับเลขประจำตัวสอบ
 5. ระบุที่อยู่ให้ถูกต้องเพื่อความรวดเร็วในการรับใบรับรองหลังสอบผ่าน
 6. รายละเอียดอย่างอื่นยกเว้น เลขประจำตัวสอบ เลขที่บัตรประชาชน และศูนย์สอบ ให้แก้ไขได้ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2555

ประกาศรับสมัครสอบภาค ก. ก.พ. 2555

สมัครสอบคลิกที่นี่

 

 

คูมือแนะนำ
การสมัครสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.
ประจำป! 2555
เพื่อประโยชน(ของทาน
๏โปรดอานคูมือแนะนำการสมัครสอบโดยละเอียด
๏ปฏิบัติตามที่ไดแนะนำไวทุกขั้นตอน
ผูที่ไดขึ้นทะเบียนเปนผูสอบผานภาค ก. ของ ก.พ. และมีหนังสือรับรองผลการสอบผานภาค ก.
ของ ก.พ. แลว ผลการสอบผานภาค ก. นั้น ยังคงใชไดตอไปไมตองสมัครสอบในครั้งนี้อีก
คะแนนผลการสอบผานภาค ก. ไมไดนำมารวมกับคะแนนในภาค ข. และภาค ค. ผูที่ไดมีหนังสือรับรอง
ผลการสอบผานภาค ก. แลวจึงไมตองสมัครใหมเพื่อสอบใหไดคะแนนที่สูงขึ้น
การสมัครสอบภาคความรูความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ประจำป! 2555
สมัครสอบไดเฉพาะผูสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ปวท. อนุปริญญา ปวส. ปริญญาตรี และปริญญาโท
ผูที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไมสามารถสมัครสอบได
ผูสมัครสอบสามารถสมัครไดเพียงครั้งเดียว เลือกไดเพียง 1 ระดับ และ 1 ศูนย(สอบเทานั้น
เมื่อสมัครแลวไมสามารถเปลี่ยนแปลงหรือแกไขได
ขั้นตอนการสมัครสอบ
ขั้นตอนการสมัครสอบมีดังนี้
ขั้นตอน สมัครสอบ และพิมพ(แบบฟอร(มการชำระเงิน ตั้งแตวันที่ 8 – 30 พฤษภาคม 2555
1. เขาหัวขอ “รับสมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ประจำป- 2555” หัวขอยอยดานซาย สมัครสอบ
2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน ชื่อ – นามสกุล วัน เดือน ป-เกิด วุฒิการศึกษาที่ใชสมัคร หนวยที่สมัครสอบ
หมายเลขโทรศัพท9 และระบุวาเปนผูพิการหรือไม คลิกสมัครสอบ
3. จะปรากฏรายละเอียดขอมูล เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ – นามสกุล วุฒิที่ใชในการสมัครสอบ หนวยที่สมัคร
สอบ ใหตรวจสอบความถูกตอง
3.1 หากตองการแกไขขอมูล ใหกดแกไข จะกลับไปที่หนากรอกใบสมัคร เพื่อใหทานแกไขขอมูลอีกครั้ง
3.2 หากตรวจสอบแลววาถูกตอง คลิกยืนยัน
ระบบจะใหทานพิมพ9แบบฟอร9มการชำระเงิน (ซึ่งแบบฟอร9มการชำระเงินจะมี 2 ใบ) เพื่อนำไปชำระเงินตอไป หรือ
หากไมมีเครื่องพิมพ9ในขณะนั้น ใหบันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบ File ก็ได ในขั้นตอนนี้เมื่อสมัครเรียบรอยแลวจะ
ไมสามารถแกไขเลขประจำตัวประชาชน และหนวยที่สมัครสอบได
ขอควรระวัง เลขประจำตัวประชาชน หากไมตรงตามบัตรประจำตัวประชาชน จะไมสามารถเขาสอบได
หมายเหตุ หากระบบไมขึ้นใหทานพิมพ9แบบฟอร9มการชำระเงิน แสดงวาทานอาจจะสมัครไมได ใหทานตรวจสอบ
โดยเขาไปที่หัวขอยอยซายมือ ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ หากสถานะมีเครื่องหมาย √ หัวขอสมัครสอบ
แสดงวาทานสมัครสอบแลว ใหทานคลิกที่ แบบฟอร(มการชำระเงิน จะปรากฏแบบฟอร9มการชำระเงินใหพิมพ9เพื่อ
นำไปชำระเงินตอไป หากสถานะมีเครื่องหมาย × หัวขอสมัครสอบ ใหทานคลิกที่ ใบสมัคร จะปรากฏใบสมัคร
ใหกรอกขอมูล เพื่อสมัครสอบใหม
ขั้นตอน ชำระเงินและเลือกศูนย(สอบตั้งแตวันที่ 9 – 31 พฤษภาคม 2555
ในแบบฟอร9มการชำระเงินแผนที่ 1 กรอกรหัสและศูนย(สอบที่ตองการซึ่งยังมีที่นั่งสอบเหลืออยู แลวนำไปชำระเงิน
คาธรรมเนียมการสมัครสอบ เฉพาะที่เคาน(เตอร( บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวัน 31 พฤษภาคม
2555 เมื่อชำระเงินแลวใหตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินที่ทางธนาคารใหมา ดังนี้
– เพื่อชำระ : 9267 สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
– ชื่อลูกคา : ตรงกับชื่อผูสมัครสอบ
– เลขที่ใบเสร็จ / เลขที่อางอิง 1 : ตรงกับ Ref No1.
– เลขที่อางอิง 2 / 3 : ตรงกับหมายเลขประจำตัวประชาชน / ตรงกับศูนย(สอบที่เลือก
สมัครสอบ และพิมพ9
แบบฟอร9มการชำระเงิน
8 – 30 พ.ค. 2555
ชำระเงินและ
เลือกศูนย9สอบ
9 – 31 พ.ค. 2555
กรอกขอมูลเพื่อรับ
เลขประจำตัวสอบ
หลังจากชำระเงิน 2 วัน
พิมพ9ใบสมัคร
เก็บไวเปนหลักฐาน
2
หากไมถูกตองใหธนาคารแกไขทันที (หากแกไขภายหลัง อาจจะไมไดศูนย9สอบตามที่ตองการ กรณีที่ธนาคาร
ดำเนินการถูกตองแลว ไมสามารถแกไขได) ในขั้นตอนนี้เมื่อชำระเงินคาธรรมเนียมการสมัครสอบแลวจะไมสามารถ
แกไขศูนย(สอบได
กรอกขอมูลเพื่อรับเลขประจำตัวสอบ
หลังจากชำระเงินคาธรรมเนียมการสมัครสอบแลว 2 วันทำการ ใหดำเนินการ
1. ใหเขาไปที่หัวขอ “รับสมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ประจำป- 2555” หัวขอยอยซายมือ พิมพ(ใบสมัครและเลข
ประจำตัวสอบ
2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน คลิกคนหา
3. จะปรากฏ ชื่อ นามสกุล หนวยที่สมัครสอบ ศูนย9สอบ ใหทานคลิกที่ กรอกขอมูลสมัครสอบเพิ่มเติม จะปรากฏ
ใบสมัครซึ่งจะมีขอมูลที่ทานไดกรอกไวแลว ใหกรอกขอมูลอื่นๆ ที่เหลืออยูใหครบถวน คลิกบันทึกขอมูล ระบบจะขึ้น
popup ขอความผูประสงค9จะสมัครสอบโปรดทราบ ใหอานแลว คลิกยืนยัน ระบบจะใหพิมพ9ใบสมัคร ใหผูสมัครสอบ
พิมพ9ใบสมัครที่มีเลขประจำตัวสอบเก็บไวเปนหลักฐานในการสมัครสอบ หากระบบขึ้นวาไมพบขอมูล ใหตรวจสอบวา
เลขประจำตัวประชาชนถูกตองหรือไม หากระบบขึ้นขอมูลแตไมขึ้นใบสมัครสอบ ใหตรวจสอบวาชำระเงินครบ 2 วัน
ทำการแลวหรือไม หากครบแลวใหตรวจสอบใบชำระเงินที่ธนาคารออกให หัวขอเพื่อชำระ เปน 9267 สำนักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนหรือไม ถาไมใชใหกลับไปใหธนาคารแกไขใหถูกตอง
ขอควรระวัง ที่อยูตองกรอกใหละเอียด เนื่องจากสำนักงาน ก.พ. จะสงหนังสือรับรองผลการสอบผาน ภาค ก. ใหตามที่อยู
ในใบสมัคร
หากผูสมัครสอบทานใดไมทราบวาไดดำเนินการถึงขั้นตอนใดแลว สามารถตรวจสอบสถานะการสมัครสอบของทานได
โดยเขาไปที่หัวขอยอยซายมือ ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ เมื่อเขาไปแลวจะปรากฏขอมูลการสมัครสอบ 3 ขอ
คือ
– สมัครสอบ
– ชำระเงินคาสมัคร
– กรอกขอมูลเพื่อรับเลขประจำตัวประชาชน
หากปรากฏเครื่องหมาย √ ทั้ง 3 หัวขอ แสดงวาทานไดสมัครสอบครบทุกขั้นตอนแลว หากหัวขอใดยังมีเครื่องหมาย
× ใหดำเนินการดังนี้
หัวขอสมัครสอบใหคลิก <> เพื่อสมัครสอบใหม
หัวขอชำระเงิน ใหคลิกที่ แบบฟอร(มการชำระเงิน เพื่อพิมพ9แบบฟอร9มนำไปชำระเงินตอไป
หัวขอกรอกขอมูลเพื่อรับเลขประจำตัวประชาชน ใหคลิก <> เพื่อกรอกขอมูลในใบสมัครใหครบถวน
3
ขอคำถามหรือปLญหาที่มักจะสอบถามประจำ
ขอ 1 ถาม คุณสมบัติของผูประสงค9จะสมัครสอบมีอะไรบาง
ตอบ เปนผูที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี ปริญญาโท อายุไมต่ำกวา 18 ป- นับถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555
ขอ 2 ถาม จะสมัครไดคนละกี่ระดับ กี่ศูนย9สอบ
ตอบ สมัครไดคนละ 1 ระดับ 1 ศูนย9สอบ
ขอ 3 ถาม ไมสามารถเขาเว็บไซต9ได
ตอบ ในชวงเวลา 08.30 น. – 17.00 น. จะมีผูเขามาสมัครสอบเปนจำนวนมาก ซึ่งผูที่ใชอินเทอร9เน็ตที่
มีความเร็วสูงจะไดเปรียบผูที่ใชอินเทอร9เน็ตที่มีความเร็วต่ำ ดังนั้นหากเปนไปไดใหหลีกเลี่ยงการสมัครในชวงเวลา
ดังกลาว
ขอ 4 ถาม กรอกใบสมัคร คลิกสงใบสมัครแลว ไมสามารถพิมพ9แบบฟอร9มการชำระเงินได
ตอบ หากระบบไมขึ้นใหทานพิมพ9แบบฟอร9มการชำระเงิน แสดงวาทานอาจจะสมัครไมได ใหทาน
ตรวจสอบโดยเขาไปที่หัวขอยอยซายมือ ตรวจสอบสถานะของผูสมัครสอบ
ขอ 5 ถาม หากกรอกเลขประจำตัวประชาชนผิด จะทำอยางไร
ตอบ ทำการสมัครสอบใหม ในกรณีที่มีการกรอกเลขประจำตัวประชาชนผิด จะไมมีการแกไขใหไมวา
กรณีใด ๆ ผูสมัครจะตองตรวจสอบใหถูกตองกอนกดปุUมสงใบสมัคร
ขอ 6 ถาม ถาสมัครไปแลวตองการแกไขระดับหรือศูนย9สอบที่สมัครสอบไดหรือไม
ตอบ ไมได ทั้งนี้เปนไปตามประกาศรับสมัครขอ 5.2 ซึ่งไดระบุไววา ผูสมัครสอบเลือกสมัครสอบไดเพียง
1 ระดับ และเลือกศูนย9สอบไดเพียง1 แหง เมื่อเลือกแลวจะเปลี่ยนแปลงแกไขไมได ดังนั้น ผูสมัครจะตองตรวจสอบ
ใหถูกตองเรียบรอยกอนจะกดปุUมสงใบสมัคร
ขอ 7 ถาม สมัครสอบแลว ชำระเงินคาธรรมเนียมการสอบแลว ไมสามารถคนหาใบสมัครได ระบบแจงไมพบ
ขอมูล
ตอบ ใหตรวจสอบ เลขประจำตัวประชาชน (กับแบบแบบฟอร9มการชำระเงินแผนที่ 2) วาถูกตอง
หรือไม
4
ขอ 8 ถาม สมัครสอบแลว ชำระเงินคาธรรมเนียมการสอบแลว ไมสามารถคนหาใบสมัครได ระบบขึ้นขอมูลแต
ไมขึ้นใบสมัครใหกรอกขอมูลเพิ่มเติม
ตอบ ตรวจดูวาชำระเงินมาแลว 2 วันหรือไม ถาครบแลว ใหตรวจดูวาใบชำระเงินหัวขอ เพื่อชำระ :
9267 สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนหรือไม ถาไมใชใหกลับไปใหธนาคารแกไขใหถูกตอง
ขอ 9 ถาม หากกรอก ชื่อ – นามสกุล หรือขอมูลอื่นๆ ผิด เชน วัน เดือน ป-เกิด, สาขาวิชา, สถาบันการศึกษา,
คะแนนเฉลี่ยสะสม, ที่อยูจะแกไขอยางไร
ตอบ ผูที่กรอกชื่อ – นามสกุล หรือขอมูลอื่นๆ ในใบสมัครผิดพลาด สามารถแกไขได โดยเขาไปที่หัวขอ
ยอย พิมพ(ใบสมัครและเลขประจำตัวสอบ กรอกเลขประจำตัวประชาชน เมื่อคลิกคนหา จะปรากฏชื่อ นามสกุล
หนวยที่สมัครสอบ ศูนย9สอบ ใหทานคลิกที่กรอกขอมูลสมัครสอบเพิ่มเติม จะปรากฏใบสมัครซึ่งจะมีขอมูลที่ทาน
ไดกรอกไวแลว ใหทานแกไขขอมูลที่ผิดพลาด ทั้งนี้ตองแกไข ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2555 หลังจากนั้นไม
สามารถแกไขได ทั้งนี้ไมสามารถแกไข เลขประจำตัวสอบ ศูนย(สอบ และหนวยที่สมัครสอบได
ขอ 10 ถาม หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ไดสมัครสอบไปแลว จะยื่นคำรองขอแกไขไดหรือไม
ตอบ ในกรณีที่มีการเปลี่ยน คำนำหนานาม ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ไดสมัครสอบไปแลว ไมตอง
ยื่นคำรองขอแกไข ใหดำเนินการเชนเดียวกับขอ 9 แตในวันสอบขอเขียน จะตองนำหลักฐานพรอมสำเนาการ
เปลี่ยน คำนำหนานาม ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพรอมบัตรประจำตัวประชาชน
หากมีปZญหาเกี่ยวกับการสมัครสอบหรือปZญหาอื่น สามารถติดตอไดที่ Call Center 1786
หากมีปZญหาเกี่ยวกับระบบการสมัครสอบ สามารถติดตอไดที่ Call Center โทร. 026353392-5
ในวันจันทร(-ศุกร( เวลา 8.30-16.30 น.

Facebook Comments
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like...

ACTGROUP