ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563

เปิดรับสมัครสอบปลัดอำเภอ 2555 วันที่ 8-30 พ.ค.2555

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
สำหรับผู้จบปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขา วิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ. รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8-30 พ.ค. 2555 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดูคลิปติวฟรี ปลัดอำเภอ โดยแอ๊คกรุ๊ป 57 คลิป คลิกที่นี่

กระทู้ถามตอบเตรียมสอบปลัดอำเภอ+แนวข้อสอบปลัดอำเภอ คลิกที่นี่

ที่เว็บไซต์ http://job.dopa.go.th หรือ http://www.dopa.go.th หัวข้อ "การสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) พ.ศ. 2555" ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 11 มิถุนายน 2555 ทางเว็บไซต์ดังกล่าว

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน กำหนดวิธีการสอบแข่งขัน โดยแบ่งหลักสูตรการสอบออกเป็น 2 ภาค ดังนี้

1. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม 200 คะแนน ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้

 • ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานราชการ (100 คะแนน)
  • ความรู้ทางด้านวิชาทางการเมือง การปกครองและการบริหารราชการแนวใหม่
  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยและของต่างประเทศ
  • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบติราชการทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางาละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับของทางราชการ ระเบียบเกี่ยวกับงบประมาณ การเงิน การคลัง และพัสดุ
  • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 • ความรู้ความเข้าใจในภารกิจของกรมการปกครอง (100 คะแนน)
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจของกระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง
  • การปกครองท้องที่ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ กฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และคณะกรรมการหมู่บ้าน
  • ความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชน งานทะเบียนทั่วไป งานอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน งานการพนัน งานควบคุมการเรี่ยไร งานควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า งานโรงรับจำนำ งานโรงแรม และงานสถานบริการ และงานอื่นๆ ที่ฝ่ายปกครองรับผิดชอบ
  • ความรู้เกี่ยวกับการอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน การรักษาความสงบเรียบร้อย การรักษาความมั่นคงภายในและการจัดระเบียบสังคม ในหน้าที่ของกรมการปกครอง และการสอบสวนคดีอาญาและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

2. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ทดสอบความพร้อมของผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่รับสมัครโดยการทดสอบ ดังนี้

 • ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เป็นการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายอย่างง่ายของการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยผู้เข้าทดสอบจะต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง และสามารถเข้าทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามที่กำหนดได้ ประกอบด้วย
  • ดันพื้น
  • นอนยกตัว
  • วิ่งระยะทาง 2,000 เมตร
 • การประเมินบุคคลและสัมภาษณ์ เป็นการประเมินผู้เข้าสอบจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฎทางอื่น รวมทั้งจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาสมรรรถนะและความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ รวมถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์และคุณลักษณะที่เหมาะสมอื่นและจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่องรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) พ.ศ.2555 ด้วยกรมการปกครองจะดำเนนิการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 11,680-12,850 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานด้านการปกครองเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ การอำนวยความเป็นธรรม การปกครองท้องที่ การอาสารักษาดินแดน

ประกาศรับสมัครสอบคลิกที่นี่

 

Facebook Comments
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like...

ACTGROUP