ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดสอบ นักวิชาการแรงงาน (สรจ.บุรีรัมย์,ลำปาง,สุโขทัย) ตั้งแต่ 26 – – 30 มี.ค. 55)

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการแรงงาน (สรจ.สุโขทัย)
อัตราเงินเดือน :     14020 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1) ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับแรงงาน
2) ศึกษาค้นคว้าข้อมูล เพื่อประกอบการวิจัยปัญหาแรงงาน
3) รวบรวมข้อมูลและรายงานเพื่อประกอบการวางแผนและโครงการต่างๆ
4) ประสานการให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชน
5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

เกณฑ์การประเมิน :     1) ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (การสอบข้อเขียน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2) ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 แต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

ประกาศรับสมัคร :


ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการแรงงาน (สรจ.ลำปาง)
อัตราเงินเดือน :     14020 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1)ศึกษาข้อมูล กฏระเบียบ บทบาท หน้าที่ ขั้นตอน และแนวทางการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2)สำรวจความต้องการของผู้รับบริการ
3)พัฒนารูปแบบและคุณภาพการให้บริการประชาชน
4)จัดทำแผนปฏิบัติการและกำหนดเป้าหมายประจำปี
5)จัดทำแผนปฏิบัติการประจำเดือน
6)บูรณาการให้ประชาชนในพื้นที่
7)ประชาสัมพันธ์งานบริการ
8)อำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาขอรับบริการด้านแรงงาน
9)รับเรื่อง-ส่งต่อในกรณีที่ไม่อาจดำเนินการเสร็จ
10)จัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ
11)สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
12)จัดทำรายงาน รายวัน รายเดือน รายไตรมาสและcheck list รายไตรมาส
13)จัดทำสรุปรายงานผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานศูนย์ฯประจำปี
14)ขยายการบริการชุมชน
15)ร่วมประชุมประจำเดือนกับหน่วยงานอำเภอ
16)ร่วมกิจกรรมชุมชน
17)เปิดศูนย์ประสานงานและรับผิดชอบการปฏิบัติงานเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน
18)ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
   
เกณฑ์การประเมิน :     1) ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (การสอบข้อเขียน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2) ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 แต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

ประกาศรับสมัคร :

Website : http://www.lampang.mol.go.th


ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการแรงงาน (สรจ.บุรีรัมย์)
อัตราเงินเดือน :     14020 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1) ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับแรงงาน
2) ศึกษาค้นคว้าข้อมูล เพื่อประกอบการวิจัยปัญหาแรงงาน
3) รวบรวมข้อมูลและรายงานเพื่อประกอบการวางแผนและโครงการต่างๆ
4) ประสานการให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชน
5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
   
เกณฑ์การประเมิน :     1) ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (การสอบข้อเขียน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2) ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 แต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

ประกาศรับสมัคร :


   
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน:คลิกที่นี่l

Facebook Comments
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like...

ACTGROUP