. . .

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ,นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ,นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ,นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ,นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ (ถึง 10 เม.ย. 55)

ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ,นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ,นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ,นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ,นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ (ถึง 10 เม.ย. 55)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

5/6 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2555
ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน

ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     9,140 บาท หรือ ตามที่ ก.พ. กำหนด บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     (1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการจัดการ ทางการตลาด ทางการบัญชี หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
(2) เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
(1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน
(2) ความรู้ด้านการวางแผนและแนวทางการบริหารงบประมาณ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ
(3) ความรู้ทางด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ความรู้ด้านการวิเคราะห์และการจัดทำโครงการ
(4) ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น และสภาวะ เศรษฐกิจปัจจุบัน
(5) หลักบริหารงานธุรกิจ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ความรู้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ทั่วไป


ชื่อตำแหน่ง :     นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     9,140 บาท หรือ ตามที่ ก.พ. กำหนด บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     (1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางวัสดุศาสตร์ ทางเคมีสิ่งทอ ทางเคมี ทางสิ่งแวดล้อม หรือ ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป
(2) เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
(1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน
(2) ความรู้ด้านวิทยาการสิ่งทอ
(3) ความรู้ด้านการย้อมสี และตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ
(4) การจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมสิ่งทอ


ชื่อตำแหน่ง :     นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     9,140 บาท หรือ ตามที่ ก.พ. กำหนด บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     (1) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาอังกฤษ
(2) เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
(1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน
(2) ด้านการอ่าน เช่น การแปล การเดา ความหมายจากบริบท (context) การจับใจความสำคัญการวิเคราะห์และการตีความ
(3) ด้านการเขียน เช่น เขียนจดหมาย การสรุปรายงานการประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศ หรือการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ


ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     9,140 บาท หรือ ตามที่ ก.พ. กำหนด บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     (1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา หรือทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
(2) เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบภาคทฤษฎี และปฏิบัติ(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
(1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน
(2) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์โดยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่
(3) การผลิตสื่อเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์
(4) การถ่ายภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว
(5) การควบคุม ติดตั้ง และดูแลรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์


ชื่อตำแหน่ง :     นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     9,140 บาท หรือ ตามที่ ก.พ. กำหนด บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     (1) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบริหารรัฐกิจ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ หรือ ทางการบริหารงานบุคคล
(2) เป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     หลักสูตรและวิธีการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
(1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและ วิสาหกิจชุมชน
(2) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
(3) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
– พระราชบัญญัติเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน


ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ (ทางเทคโนโลยีการผลิต หรือ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
อัตราเงินเดือน :     1 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     (1) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคโนโลยี การผลิต หรือ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(2) เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
(1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและ วิสาหกิจชุมชน
(2) เทคโนโลยีเกี่ยวกับ CNC เพื่อเพิ่มผลผลิตของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และ วิสาหกิจชุมชน
(3) แนวทางการพัฒนาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(4) การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน ให้มีขีดความสามารถแข่งขันตลาดในกลุ่มอาเซียน


ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ (ทางคอมพิวเตอร์)
อัตราเงินเดือน :     9,140 บาท หรือ ตามที่ ก.พ. กำหนด บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     (1) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
(2) เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
(1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน
(2) ความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และระบบไอที ในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์. สรุปปัญหาและเหตุผล
(3) ความรู้ความสามารถในการจัดการระบบเครือข่าย วิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
(4) มีความรู้ความเข้าใจในกฏหมายและระเบียบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ


ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ (ทางวิศวกรรมอุตสาหการ)
อัตราเงินเดือน :     9,140 บาท หรือ ตามที่ ก.พ. กำหนด บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     (1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
(2) เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
(1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและ วิสาหกิจชุมชน
(2) ความรู้ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ
(3) เครื่องมือและเทคนิคการจัดการในเชิงวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม :คลิกที่นี่l


ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม :คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ,นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ,นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ,นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ,นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ (ถึง 10 เม.ย. 55)

เรื่องล่าสุด