. . .

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบ นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ (ถึง 26 มี.ค. 55)

ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบ นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ (ถึง 26 มี.ค. 55)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ถนนสามเสน กรุงเทพฯ 10300
ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง :     นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     9140 ถึง 10,060 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา ทางธรณีศาสตร์ หรือทางเทคโนโลยีธรณี หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางเทคโนโลยีธรณี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ
ปฏิบัติงานทางธรณีวิทยา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เรื่องธรณีวิทยา ตลอดจนทดลองหาลักษณะชนิดและคุณสมบัติของหิน พิจารณาโครงสร้างทางธรณีวิทยา จัดทำแผนที่ทางธรณีวิทยา เพื่อค้นหาและพัฒนาแหล่งแร่ แหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ แหล่งน้ำบาดาล เพื่อประโยชน์ในการก่อสร้าง และการพัฒนาประเทศในด้านการเกษตร การชลประทาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) สำรวจ ศึกษา วิจัย ทางธรณีวิทยาทั่วไปในด้านธรณีวิทยารากฐาน ธรณีวิทยาแหล่งแร่ ธรณีฟิสิกส์ ธรณีเคมี ธรณีวิทยาเชื้อเพลิงธรรมชาติ วิศวกรรมธรณีวิทยา ปฐพีและธรณีวิทยา ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และอุทกธรณีวิทยา เพื่อจัดทำรายงานผลการสำรวจเบื้องต้น จัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูล จัดทำแผนที่ทางธรณีวิทยา และใช้ประกอบการตัดสินใจวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรณี
(2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาคุณภาพทรัพยากรธรณี เช่น แร่และหิน ปิโตรเลียม ถ่านหิน น้ำบาดาล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ทั้งการอุปโภคบริโภค รวมถึงเป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมพื้นฐานต่าง ๆ
(3) ศึกษา รวบรวม และประมวลผลข้อมูลสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรณี เพื่อการสงวนอนุรักษ์ ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณี รวมถึงการกำหนดขอบเขตพื้นที่เสี่ยงภัยและการวางแผนมาตรการป้องกันเผ้าระวังภัย
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คำแนะนำ ปรึกษาในเบื้องต้นและเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการ
ด้านธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยาแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อประโยชน์
ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร ตำรา คู่มือ สื่อ เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้ และการทำความเข้าใจเรื่องต่าง ๆ ด้านธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยา
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     1. สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับธรณีฟิสิกส์ ธรณีวิทยา อุทกธรณีวิทยา วิศวกรรมธรณี ปฐพีวิทยา
2. สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้ารับการคัดเลือก และจากการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ ตาไม่บอดสีและบุคลิกอย่างอื่น เป็นต้น
ทั้งนี้ กรมชลประทานกำหนดให้ทดสอบข้อเขียนก่อนและเมื่อสอบผ่านข้อเขียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 แล้วจึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ :     –
   
   
เงื่อนไข :     ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555


ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมชลประทาน:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบ นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ (ถึง 26 มี.ค. 55)

เรื่องล่าสุด