. . .

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เปิดรับสมัครสอบ นักวิชาการศึกษา/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/นักวิชาการเงินและบัญชี/เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/เจ้าหน้าที่วิจัย (ถึง 16 มี.ค. 55)

ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เปิดรับสมัครสอบ นักวิชาการศึกษา/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/นักวิชาการเงินและบัญชี/เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/เจ้าหน้าที่วิจัย (ถึง 16 มี.ค. 55)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555

1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน :     12230 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     – สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่งอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
– มีความรู้เกี่ยวกับงานด้านหลักสูตร แบบเรียน การจัดการความรู้ และระเบียบวิธีวิจัย
– มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวิชาการศึกาา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิเคราะห์นดยบายและแผน
อัตราเงินเดือน :     10010 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     – สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
– มีประสบการณ์ด้านงานวางแผนและงบประมาณ งานประกันคุณภาพการศึกษาสามารถใช้ระบบ ERP ระบบ E-budgeting ฯลฯ
– มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ทำหน้าที่ช่วยศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลผลพิจารณาเสนอแนะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจำทำแผน หรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งเป็นแผนงานของสถาบันอุดมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน :     10010 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     – สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านบริหารธุรกิจ
– มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชีภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน :     10010 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     8 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     – สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
– มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอยางหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานประกันคุณภาพ งานการเงินและบัชี งานพัสดุ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวมรวมข้อมูล สถิติ งานสัญญา เป็นต้น

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่วิจัย
อัตราเงินเดือน :     10010 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     – สำเร็จการศึกาาวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
– มีความรู้เกี่ยวกับงานวิจัย
– มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจัยด้านต่างๆ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
   
 


ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เปิดรับสมัครสอบ นักวิชาการศึกษา/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/นักวิชาการเงินและบัญชี/เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/เจ้าหน้าที่วิจัย (ถึง 16 มี.ค. 55)

เรื่องล่าสุด