ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ: นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์,นักวิเคราะห์งบประมาณ,นักทรัพยากรบุคคล (ถึง 3 ก.พ.)

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน :     10,010 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานทางด้านวิชาการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ประเมิลผล การใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับ-จ่ายเงิน เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
   
   
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้ความสามารถทั่วไป – ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : – สอบข้อเขียน

– ทักษะ
– ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ – ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : – สอบปฏิบัติ – สอบสัมภาษณ์

– สมรรถนะ

วิธีการประเมิน : –
เกณฑ์การประเมิน :     – ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ – ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ – การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้


ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน :     10,010 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ โดยสามารถพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานทางด้านวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษารายละเอียด และเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ในเรื่องทุนการศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน แปลเอกสารและร่างโต้ตอบหนังสือภาษาต่างประเทศ อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้แก่ อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่ต่างประเทศ และอาสาสมัครที่เข้ามาช่วยเหลือ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
   
   
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้ความสามารถทั่วไป – ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : – สอบข้อเขียน

– ทักษะ
– ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ – ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : – สอบปฏิบัติ – สอบสัมภาษณ์

– สมรรถนะ

วิธีการประเมิน : –
เกณฑ์การประเมิน :     – ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ – ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ – การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ชื่อตำแหน่ง :     นักวิเคราะห์งบประมาณ
อัตราเงินเดือน :     10,010 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานทางด้านวิเคราะห์งบประมาณ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล ความเห็น ข้อเสนอแนะ ในการทำระบบและหลักเกณฑ์ มาตรฐานด้านต่าง ๆ ไปใช้ในการจัดทำและวิเคราะห์งบประมาณ ร่วมศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนารูปแบบการจัดทำมาตรฐานต้นทุน บัญชีราคามาตรฐานด้านต่าง ๆ ประมาณการภาระหนี้สาธารณะ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
   
   
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้ความสามารถทั่วไป – ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : – สอบข้อเขียน

– ทักษะ
– ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ – ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : – สอบปฏิบัติ – สอบสัมภาษณ์

– สมรรถนะ

วิธีการประเมิน : –
เกณฑ์การประเมิน :     – ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ – ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ – การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ชื่อตำแหน่ง :     นักทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน :     10,010 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานทางด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับวางระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล การสรรหา การบรรจุ การแต่งตั้ง การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรอื่น การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
   
   
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้ความสามารถทั่วไป – ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : – สอบข้อเขียน

– ทักษะ
– ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ – ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : – สอบปฏิบัติ – สอบสัมภาษณ์

– สมรรถนะ

วิธีการประเมิน : –
เกณฑ์การประเมิน :     – ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ – ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ – การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้
 

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ:คลิกที่นี่

Facebook Comments
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like...

ACTGROUP