. . .

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเเทศ,นักวิชาการศึกษา ประจำงานประกันคุณภาพการศึกษา,บรรณารักษ์ สังกัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ถึง 8 ก.พ.)

ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเเทศ,นักวิชาการศึกษา ประจำงานประกันคุณภาพการศึกษา,บรรณารักษ์ สังกัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ถึง 8 ก.พ.)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเเทศ
อัตราเงินเดือน :     13250 บาท
ประเภท :     วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ความสามารถด้านการวิเคราะห์
ออกแบบ ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3. สามารถออกแบบระบบ ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์การทำงานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้
4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องได้
5. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน สามารถปฏิบัติงานตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1. ดูแล ควบคุม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2. ติดตั้งระบบเครือข่าย และบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3. ติดตาม วิเคราะห์ การใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
4. วิจัยทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุงการทำงานของระบบให้มีประสิทธิภาพ
5. เขียนโปรแกรมควบคุมหรือสนับสนุนให้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ติดตั้ง ตรวจสอบ ติดตามการให้บริการเครื่องแม่ข่ายและลูกข่าย
7. ส่งเสริมการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
8. ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามนโยบายมหาวิทยาลัย
9. ให้บริการทางด้านวิชาการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามนโยบายมหาวิทยาลัย
10. หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
   
   
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
1) ประเมินสมรรถนะความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการปฏิบัติ – ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ความรู้ทั่วไป ความรู้พื้นฐาน
วิธีการประเมิน : โดยการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน

– ทักษะ
2) ประเมินสมรรถนะความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน – ความรู้ความสามารถการปฏิบัติงานเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : โดยการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน

– สมรรถนะ
3) ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลซึ่งเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน – ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ ประวัติ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ความรู้ ท่วงที วาจา เชาว์ปัญญา และเจตคติ
วิธีการประเมิน : โดยการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน
เกณฑ์การประเมิน :     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้


ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการศึกษา ประจำงานประกันคุณภาพการศึกษา
อัตราเงินเดือน :     12230 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการประกันคุณภาพการศึกษา หรือสาขาการวิจัย
การศึกษา หรือสาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา หรือคณิตศาสตร์ หรือสาขาสถิติ หรือสาขา
สถิติการศึกษา หรือรัฐศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาบริหารธุรกิจ
หรือวิจัยสังคมศาสตร์ หรือวิจัยทางด้านการศึกษา และมีประสบการณ์ด้านประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันการศึกษา
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
3. มีความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล ที่เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ
4. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปหาเหตุผล
5. มีความสามารถในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง และนำเสนองานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
6. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
7. สามารถให้คำแนะนำ เกี่ยวกับวิธีดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และการติดต่อประสานงานได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1. บริหารระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
2. บริหารระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
3. บริหารจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปหาเหตุผลในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ
4. การพัฒนาตัวบ่งชี้และจัดทำรายงานการประเมินตนเองทั้งภายในและภายนอก
5. การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งภายนอกและภายใน
มหาวิทยาลัย
6. เผยแพร่งานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
   
   
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
1) ประเมินสมรรถนะความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการปฏิบัติ – ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ความรู้ทั่วไป ความรู้พื้นฐาน
วิธีการประเมิน : วิธีการประเมิน โดยการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน

– ทักษะ
2) ประเมินสมรรถนะความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน – ความรู้ความสามารถการปฏิบัติงานเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : วิธีการประเมิน โดยการทดสอบปฏิบัติ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

– สมรรถนะ
3) ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลซึ่งเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน – ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ ประวัติ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ความรู้ ท่วงที วาจา เชาว์ปัญญา และเจตคติ
วิธีการประเมิน : วิธีการประเมิน โดยการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
เกณฑ์การประเมิน :     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     บรรณารักษ์ สังกัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อัตราเงินเดือน :     12230 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการจัดการสารสนเทศ หรือ สารสนเทศศาสตร์ หรือ
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
2. มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ
3. มีความรู้และทักษะในการจัดเก็บ และสืบค้นสารสนเทศได้อย่างดี
4. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านห้องสมุด และ/หรือสถาบันบริการสารสนเทศอื่นๆ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1. การบริการสารสนเทศในงานห้องสมุด
2. การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
3. การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น
4. การส่งเสริมการใช้บริการและการประชาสัมพันธ์ห้องสมุด
5. การจัดการสำนักงาน
6. การให้บริการฐานข้อมูล
   
   
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
1) ประเมินสมรรถนะความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการปฏิบัติ – ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ความรู้ทั่วไป ความรู้พื้นฐาน
วิธีการประเมิน : วิธีการประเมิน โดยการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน

– ทักษะ
2) ประเมินสมรรถนะความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน – ความรู้ความสามารถการปฏิบัติงานเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : วิธีการประเมิน โดยการทดสอบปฏิบัติ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

– สมรรถนะ
3) ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลซึ่งเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน – ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ ประวัติ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ความรู้ ท่วงที วาจา เชาว์ปัญญา และเจตคติ
วิธีการประเมิน : วิธีการประเมิน โดยการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
เกณฑ์การประเมิน :     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้
   
เปิดรับสมัคร :     วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร :คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเเทศ,นักวิชาการศึกษา ประจำงานประกันคุณภาพการศึกษา,บรรณารักษ์ สังกัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ถึง 8 ก.พ.)

เรื่องล่าสุด