. . .

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร: เจ้าพนักงานพัสดุ, นักจัดการงานทั่วไป, เจ้าพนักงานธุรการ (ถึง 03 เม.ย.)

ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร: เจ้าพนักงานพัสดุ, นักจัดการงานทั่วไป, เจ้าพนักงานธุรการ (ถึง 03 เม.ย.)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

35 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานพัสดุ
อัตราเงินเดือน :     6,100 บาท
ประเภท :     ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวช.
รายละเอียดวุฒิ :     ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาศิลปกรรมทางวิจิตรศิลป์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     เป็นงานที่เกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบำรุงรักษา การทำบัญชี ทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การแทงจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด การทำสัญญา การต่ออายุสัญญาและการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ หรือสัญญาจ้าง การจัดซื้อ จัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ การจัดบอร์ด หรือจัดสถานที่เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ การรับ-ส่งเอกสาร การร่าง โต้ตอบ บันทึก ตรวจทานหนังสือ ย่อเรื่อง การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมประชุม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     – ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ
– ความรู้เกี่ยวกับงานด้านพัสดุ
ทักษะ/สมรรถนะ :     – ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ
– ความรู้เกี่ยวกับงานด้านพัสดุ

ชื่อตำแหน่ง :     นักจัดการงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน :     8,700 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการจัดการทั่วไป ทางการบัญชี ทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ หรือ ทางประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคณิตศาสตร์และสถิติ หรือทางคณิตศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ การรายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดต่อ นัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธีต่าง ๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียง รายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงานอื่น ๆ ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการ หรือมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม และบริหารงานหลายด้านด้วยกัน เช่น งานสารบรรณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานบริหารงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     – ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนสามัญ ๒๕๕๑
– ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและวิเคราะห์กลั่นกรองงานที่เสนอผู้บังคับบัญชา
ทักษะ/สมรรถนะ :     – ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนสามัญ ๒๕๕๑
– ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและวิเคราะห์กลั่นกรองงานที่เสนอผู้บังคับบัญชา

ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน :     7,300 บาท
ประเภท :     ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง :     3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวส.
รายละเอียดวุฒิ :     ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ การรายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดต่อ นัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธีต่าง ๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียง รายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงานอื่น ๆ ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการ หรือมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม และบริหารงานหลายด้านด้วยกัน เช่น งานสารบรรณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานบริหารงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     – ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ
ทักษะ/สมรรถนะ :     – ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ
   
เงื่อนไข :     ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร :     วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร: เจ้าพนักงานพัสดุ, นักจัดการงานทั่วไป, เจ้าพนักงานธุรการ (ถึง 03 เม.ย.)

เรื่องล่าสุด