. . .

สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ: พนักงานราชการ (ถึง 8 เม.ย.)

ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ: พนักงานราชการ (ถึง 8 เม.ย.)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     พนักงานราชการ
อัตราเงินเดือน :     9,530 บาท
ประเภท :     วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     – เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัดหรือสาขากิจกรรมบำบัดและมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๗
– ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หากในวันทำสัญญาผู้ผ่านการเลือกสรรยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ให้ดำเนินการพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตปะกอบวิชาชีพ ภายในระยะเวลา ๒ ปี
– ต้องมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ครูผู้สอน
   
   
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
ความรู้เรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการสื่อสารโดยการเขียน – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย – การจัดการศึกษาทั่วไป – การจัดการศึกษาพิเศษ – ความสามารถทั่วไป
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office
วิธีการประเมิน : ปฏิบัติ

– สมรรถนะ
มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน การคิดวิเคราะห์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การสื่อสารโดยการพูด
วิธีการประเมิน : สัมภาษร์
เกณฑ์การประเมิน :     การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีที่ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ๒ ครั้ง จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒ เท่ากัน ให้พิจารณากำหนดเลือกความรู้ความสามารถ ทักษะ หรือสมรรถนะในเรื่องใดเพื่อกำหนดให้เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าก็ได้
   
เปิดรับสมัคร :     วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ: พนักงานราชการ (ถึง 8 เม.ย.)

เรื่องล่าสุด