ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์: นักเทคนิคการแพทย์,เภสัชกร,นายแพทย์,นักวิชาการเงินและบัญชี (ถึง 8 เม.ย.)

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน :     9,530 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     – ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการเงิน, ทางการเงินและการธนาคาร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหาร ด้านการเงิน การคลัง การบัญชี
และงบประมาณ
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์การเงิน การคลัง การบัญชี
และงบประมาณ
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน
วิธีการประเมิน : สมรรถนะ
1. ความละเอียดรอบคอบ 2. ความซื่อสัตย์ 3. ความเข้าใจงาน 4. ความรับผิดชอบ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน :     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

ชื่อตำแหน่ง :     นายแพทย์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     12,490 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1. ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟื้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค และภัยสุขภาพ เพื่อให้ประชาชน
มีสุขภาพที่ดี และสามารถป้องกันตนเองหรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านวิชาการแพทย์และสาธารณสุข
เบื้องต้น เพื่อประกอบการ พัฒนาแนวทางการตรวจ ชันสูตร วินิจฉัย บำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ ส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน เพื่อให้ได้องค์ความรู้ทางวิชาการแพทย์และสาธารณสุข ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ
3. รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อวางแผนการดำเนินงานตรวจ วินิจฉัย รักษา ควบคุม ป้องกัน เฝ้าระวัง รักษาโรค และฟื้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
4. ตรวจชันสูตรทางนิติเวชศาสตร์และเหตุตายทางนิติเวชศาสตร์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานทางนิติเวชศาสตร์ เพื่อให้ทราบสาเหตุของการเสียชีวิต
5. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
6. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
7. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง
แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
8. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานการแพทย์ การควบคุมป้องกันโรค การฟื้นฟูสภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้น แก่ผู้ป่วยและญาติ หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ และสามารถนำไปปฏิบัติให้มีสุขภาพที่ดี
9. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
10. ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์
และสาธารณสุข แก่บุคลากรสาธารณสุข นักศึกษาและประชาชน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยสอบข้อเขียนเพื่อประกอบการสัมภาษณ์
(ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ) และทดสอบบุคลิกภาพโดยใช้แบบสอบถาม
-วิชาความรู้พื้นฐานการวิจัยทางการแพทย์
เงื่อนไข :     ไม่รับโอน

ชื่อตำแหน่ง :     เภสัชกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     12,000 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :     ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสมุนไพรด้านคุณภาพทางเคมี ที่ใช้วิธีการ เครื่องมือ เทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยการประกันคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเป็นข้อมูลในการแจ้งเตือนภัยสุขภาพ เพื่อสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภคและสุขภาพของประชาชน
2. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ด้านการกำหนดมาตรฐานและคุณภาพทางเคมีของสมุนไพร การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ทางเคมีของปริมาณสารสำคัญในสมุนไพร การแยกสารสำคัญและการพิสูจน์สูตรโครงสร้างทางเคมีของสารที่แยกได้ ให้ได้องค์
ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี เภสัชผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สุขภาพการประเมินความเสี่ยง เตือนภัยสุขภาพ การตั้งเกณฑ์หรือการปรับเปลี่ยนค่ามาตรฐานต่าง ๆ ของประเทศและ
การรักษา ป้องกัน บรรเทาโรค เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ในการใช้สมุนไพรและสร้างเสริมสุขภาวะของประชาชน
3. ร่วมดำเนินการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านสมุนไพร โดยพัฒนา ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ และรับรอง
ความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนคุ้มครองสุขภาวะของประชาชน
4. จัดทำ พัฒนามาตรฐาน แนวทาง คู่มือเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับด้านเคมีของสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน
5. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผน
การทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
6. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน
หรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
7. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง
แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ
หรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
8. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจง เกี่ยวกับงานเภสัชเคมี/
พฤกษเคมี การคุ้มครองผู้บริโภค ในระดับเบื้องต้นแก่
ผู้เกี่ยวข้อง หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
9. จัดเก็บข้อมูล ให้บริการข้อมูลเบื้องต้นทางเภสัชเคมี/
พฤกษเคมี การคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้สอดคล้อง สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนด
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
10.สอน นิเทศ ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีทาง
เภสัชเคมี/พฤกษเคมี การคุ้มครอง ผู้บริโภคแก่นักศึกษา บุคลากรสาธารณสุข เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยสอบข้อเขียนเพื่อประกอบการสัมภาษณ์ (ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ) และทดสอบบุคลิกภาพโดยใช้แบบสอบถาม
-สอบวิชาความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพทางเคมีของสมุนไพร
เงื่อนไข :     ไม่รับโอน

ชื่อตำแหน่ง :     นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     8,700 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1. ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน
ควบคุมระบบคุณภาพ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์
เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยำ และทันเวลา
2. รวบรวมข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นด้านเทคนิคการแพทย์
ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนเพื่อประกอบการวางแผนหรือการจัดทำรายงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนางานด้านเทคนิคการแพทย์
และสาธารณสุข
3. ติดตามประเมินผลและสรุปการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย
ด้านเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการที่รับผิดชอบ
4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยสำรวจข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนางานด้านเทคนิคการแพทย์และสาธารณสุข
5. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
6. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
กำหนดไว้
7. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง
แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
8. เผยแพร่ ความรู้ เกี่ยวกับ งานการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ให้ผู้ใช้บริการ ผู้ป่วย ญาติ และประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีความเข้าใจในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
9. สอน แนะนำ การปฏิบัติงาน แก่บุคลากรด้านสาธารณสุข
และนักศึกษา เพื่อให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการและแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
10. ให้บริการข้อมูล แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องที่เกี่ยวกับงาน
ในความรับผิดชอบเพื่อให้ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ
ที่เป็นประโยชน์สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยสอบข้อเขียนเพื่อประกอบการสัมภาษณ์ (ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ) และทดสอบบุคลิกภาพโดยใช้แบบสอบถาม
-สอบวิชาความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข :     ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2554 ถึง วันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์:คลิกที่นี่

Facebook Comments
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like...

ACTGROUP