ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ: นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน,นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ (ถึง 29 เม.ย.)

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

16 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :     นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน :     7,300 บาท
ประเภท :     ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     – ปวส.
– อนุปริญญา
รายละเอียดวุฒิ :     ผู้สมัครสอบจะต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นเกี่ยวกับงานด้านช่างไฟฟ้า เพื่อสำรวจและจัดทำทะเบียนบำรุงรักษา การใช้งานและปรับเทียบเครื่องมือเครื่องใช้ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านฉุกเฉินทางรังสี
การปฏิบัติงานภาคสนามด้านเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินทางรังสี และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
2.1 ด้านการปฏิบัติการ
(1) สำรวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุม
การใช้งาน ดูแล บำรุงรักษาและใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า สื่อสารและโทรคมนาคม ระบบไฟฟ้าในยานยนต์ ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ ในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านฉุกเฉินทางรังสี เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก
(2) จัดทำทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งานของเครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อการวางแผนบำรุงรักษา การปรับเทียบ การจัดหา จัดซื้อ และการจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ไม่ใช้งานแล้ว
2.2 ด้านการบริการ
(1) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
(2) ประสานงาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน
1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ การบำรุงรักษาเครื่องมือ และการเตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี
2. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง
ทั้งนี้ จะทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน และเมื่อสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ทักษะ/สมรรถนะ :     มีความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูปเป็นอย่างดี เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint เป็นต้น มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
เงื่อนไข : ไม่รับโอน

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :     นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     8,700 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     ผู้สมัครสอบจะต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ หรือทางเคมี หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติ งานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น เกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัย ทางรังสี รวบรวมข้อมูลการใช้วัสดุกัมมันตรังสีของหน่วยงานในกำกับดูแลด้านการแพทย์ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขทะเบียนวัสดุกัมมันตรรังสีลงในฐานข้อมูลทางด้านการ แพทย์ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการควบคุมความปลอดภัยทางรังสีของการใช้รังสีด้านการแพทย์ จัดเตรียมเอกสาร และเตรียมการในด้านต่างๆ เพื่อจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีทางการ แพทย์ ร่วมศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานกำกับดูแลความปลอดภัย ทางรังสีทางการแพทย์ ร่วมเป็นวิทยากรในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านความปลอดภัยการใช้รังสี ทางด้านการแพทย์ และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
2.1 ด้านการปฏิบัติการ
(1) ร่วมศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นในการจัดทำ ปรับปรุงกฎ ระเบียบ คู่มือ มาตรฐาน แนวปฏิบัติ ข้อบังคับความปลอดภัยเกี่ยวกับรังสี หรือการเตรียมความพร้อมประสานงานกรณีฉุกเฉินทางรังสี เพื่อให้ได้ข้อมูล เอกสาร หรือวิธีการ ที่ถูกต้องและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
(2) ช่วยปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี โดยติดตาม ตรวจสอบ ประเมินความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน บังคับใช้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ให้ความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต ยกเลิกใบอนุญาตสำหรับสถานปฏิบัติการทางรังสี เพื่อประกอบการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีให้เป็นไปตามกฎหมาย
(3) รวบรวม ตรวจสอบ ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสถานปฏิบัติการทางรังสี ทะเบียนวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกำเนิดรังสี เพื่อประกอบการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีหรือการเตรียมความพร้อมประสาน งานกรณีฉุกเฉินทางรังสีได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
(4) ช่วยดำเนินการรับแจ้ง ติดตาม รวบรวมข้อมูล ประเมินสถานการณ์ทางรังสีเบื้องต้นของเหตุผิดปกติ อุบัติเหตุทางรังสีและสร้างเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางรังสี เพื่อประกอบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางรังสี
(5) ดำเนินการด้านการจัดระบบเอกสาร ระบบคุณภาพ กฎ ระเบียบ คู่มือ มาตรฐาน แนวปฏิบัติ การพัฒนาและจัดทำฐานข้อมูล เพื่อการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี
(6) ช่วยถ่ายทอดความรู้ด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี รวมทั้งจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาหน่วยงานของตน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2 ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
2.3 ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
2.4 ด้านการบริการ
(1) ให้บริการข้อมูล จัดเก็บข้อมูล รายงานผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ต่าง ๆ จากการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต หรือเพื่อประโยชน์ในงานบริการข้อมูลแก่หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยว ข้อง
(2) ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่แก่หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในงานบริการข้อมูล
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     7.1 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน
1. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรังสี อันตรายจากรังสี และการป้องกันอันตรายจากรังสี
7.2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง
ทั้งนี้ จะทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน และเมื่อสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ทักษะ/สมรรถนะ :     มีความ รู้ความสามารถและทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูปเป็นอย่างดี เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint เป็นต้น มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
   
   
เงื่อนไข :     ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร :     วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2554
 

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ:คลิกที่นี่

Facebook Comments
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like...

ACTGROUP