. . .

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย: ช่าง (ถึง 3 เม.ย.)

ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย: ช่าง (ถึง 3 เม.ย.)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานรัฐวิสาหกิจ         
ชื่อตำแหน่ง :     ช่าง
อัตราเงินเดือน :     **** บาท
ประเภท :    
จำนวนตำแหน่งว่าง :     383 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     – ปวช.
– ปวส.
รายละเอียดวุฒิ :     การรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าทำงาน ประจำปี 2554
ด้วย กฟผ. จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน ในปี 2554 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. คุณสมบัติมาตรฐาน
1.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเรื่องอายุ คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA.) และผลคะแนน TOEIC ดังนี้
ระดับคุณวุฒิ อายุ คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA.) ผลคะแนน TOEIC
ปวช.– ปวส. ไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร ไม่น้อยกว่า 2.50 –
ปริญญาตรี ไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร ไม่น้อยกว่า 2.50 ไม่น้อยกว่า 550
ปริญญาโท / ปริญญาเอก ไม่เกิน 32 ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร –
1.2 ผู้สมัครงานในตำแหน่งวิศวกร ใน 7 สาขา ได้แก่ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและวิศวกรรมเคมี ซึ่งเป็นสาขาวิศวกรรมควบคุมที่กำหนดไว้แล้ว และให้รวมถึงสาขาที่จะกำหนดในอนาคต จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมาแสดงภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มทดลองงาน หากไม่สามารถนำมาแสดงได้ภายในเวลาที่กำหนด กฟผ. จะเลิกจ้าง
ในกรณีผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคสุดท้าย แต่ยังไม่ได้รับใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Transcript หรือ ใบระเบียน) กฟผ. อนุโลมให้ใช้ใบแสดงผลการศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมก่อนภาคสุดท้ายไม่น้อยกว่า 2.50 สมัครได้ แต่เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกต่อไป ทั้งนี้ กฟผ. จะแจ้งกำหนดและวิธีการส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ในประกาศรับสมัครงานและบนเว็บไซต์ กฟผ. ต่อไป
2. กำหนดการรับสมัคร
ระดับคุณวุฒิ กำหนดการรับสมัคร หมายเหตุ
ปวช.– ปวส. ด้านช่าง 4 มีนาคม – 3 เมษายน 2554 ตำแหน่งงานและรายละเอียด
ที่เปิดรับสมัคร จะระบุใน ประกาศรับสมัครตามที่กำหนด
ปวส. ด้านพาณิชยกรรม 4 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2554
ปริญญาตรี
ปริญญาโท / ปริญญาเอก
ทั้งนี้ โปรดติดตามรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์ ของ กฟผ. http://www.egat.co.th
จึงประกาศมาเพื่อทราบในเบื้องต้น
หมายเหตุ โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถฝากท่านเข้าทำงานกับ กฟผ. ได้ เนื่องจาก กฟผ. มีกระบวนการ
และขั้นตอนในการรับสมัครและคัดเลือกอย่างโปร่งใสเป็นธรรม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ด้านช่าง
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     1.ความถนัด
2.ภาษาอังกฤษ
3.ลักษณะนิสัย
ทักษะ/สมรรถนะ :     ความรู้ด้านช่าง
เงื่อนไข :     ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร :     วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย: ช่าง (ถึง 3 เม.ย.)

เรื่องล่าสุด