previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

แจกฟรี!! สรุปย่อพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > แนวข้อสอบแจกฟรี [ทั้งหมดคลิกที่นี่] > ภาค ก. ก.พ. > แจกฟรี!! สรุปย่อพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
แชร์ให้เพื่อน
 • 104
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  104
  Shares

แจกฟรี!!

สรุปย่อพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔

ตัวอย่างบางส่วน

ก่อนที่จะมีการใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นกฎหมายหลักในการบริหารราชการแผ่นดิน ส่วนราชการต่างๆ ใช้กฎหมายใดเป็นหลักในการบริหารราชการแผ่นดิน

ก่อนที่จะมีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ใช้เป็นหลักในการบริหารราชการแผ่นดิน ส่วนราชการต่างๆ ใช้ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นกฎหมายหลักในการบริหารราชการแผ่นดิน เหตุผลที่ต้องมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ก็เพื่อกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ ให้ชัดเจน มิให้มีการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อน เป็นต้น

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มีการแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับใด

= ฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๓ (เป็นการแก้ไขฐานะขององค์กรอัยการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ)

เหตุผลที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ (ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๐) คืออะไร

=   ๑. เพื่อปรับปรุงระบบบริหารราชการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการจัดองค์กรภาครัฐให้สอดคล้องกับทิศทางการนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

๒. เพื่อให้การปฏิบัติราชการสามารถอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓. เพื่อให้การบริหารราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและให้การบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดบรรลุผล

หลักการในการบริหารราชการตาม มาตรา ๓/๑ แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕

=   ม. ๓/๑ กำหนดให้การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องเป็นไปเพื่อ

 • ประโยชน์สุขของประชาชน
 • เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกจิของรัฐ
 • ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ
 • การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 • การลดภารกิจและการยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็นการกระจายภารกิจและทรัพยากรให้ท้องถิ่น การกระจายอำนาจตัดสินใจ
 • การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
 • โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน (การประเมินผลการปฏิบัติราชการ)
 •  
  104
  Shares
 • 104
 •  
 •  
 •  
 •