previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ภาษาไทย ชุดที่ 8

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ

ภาค ก. ก.พ.

ภาษาไทย ชุดที่ 8

คำสั่ง พิจารณาข้อความในตัวเลือกว่าข้อความใดเป็นลำดับที่เท่าใด แล้วจึงตอบคำถามตามข้อที่                                   กำหนดให้

 

 1. การเรียงลำดับข้อความในข้อใดจะได้ความเรียงที่ดีที่สุด
 2. ศิลปะลีลาในการเชิดหนังใหญ่อยู่ที่ตัวผู้เชิด
 3. หนังใหญ่เป็นศิลปะไทยที่มีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา
 4. หนังใหญ่มีสองชนิดคือ หนังกลางคืน และหนังกลางวัน
 5. ใช้ชื่อโดยให้เห็นเป็นเงาดำเต้นหน้าจอ
 6. 3214                                           2.   3 4 2 1
 7. 2 4 13                                         4.   2 1 3 4
 8. การเรียงลำดับข้อความในข้อใดที่ไม่สื่อความหมาย
 9. ฟันแท้จะมีโอกาสยุมากขึ้น
 10. เมื่อฟันน้ำนมผุ
 11. โอกาสที่ฝันจะเรียบสวยงามเหมือนนางแบบนายแบบยาสีฟันหลายๆ ยี่ห้อก็จะหายไป
 12. ซึ่งผลที่ตามมาก็คือว่า
 13.   1 2 3 4                                        2.   2 1 4 3
 14. 2 4 1 3                                        4.   3421

 

 1. ข้อความต่อไปนี้ควรเรียงลำดับตามข้อใด
 2. ซึ่งเป็นวิธีคิดของการทำเกษตรกรรมแผนใหม่
 3. เขาจะไม่ค่อยได้คำนึงถึงพิษภัยอันอาจจะเกิดจากสิ่งเหล่านี้เท่าใดนัก
 4. คนที่ใช้ปุ๋ยหรือยาฆ่าแมลง
 5. เขาจะมุ่งหวังแต่เพียงว่า ทำอย่างไรจึงจะให้ผลผลิตต่อไร่สูงสุด
 6. 34 12                                          2.   3 21 4
 7. 324 1                                          4.   3 42 1

 

 1. ข้อความต่อไปนี้ควรเรียงลำดับตามข้อใด
 2. การพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
 3. ได้มาศึกษาเรียนรู้
 4. เปิดให้ประชาชนและข้าราชการ
 5. โคนมการเกษตรและการบริหารการประมง
 6. ศูนย์ศึกษาพัฒนานี้
 7.   13 24 5                                       2.   532 1 4
 8. 324 15                                        4.   4 2 1 35

 

 1. ข้อใดอยู่ลำดับที่สี่
 2. มักจะมีสติปัญญาสูงกว่าคนที่ไม่ค่อยมีความคิดสร้างสรรค์
 3. 2. ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถพิเศษซึ่งมีอยู่ในตัวบุคคล
 4. และมักมีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดระดับสติปัญญา
 5. กล่าวคือ พวกเรามักพบว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์

 

คำสั่ง พิจารณาว่าข้อใดที่ถูกต้องตามความหมายและหลักภาษา

 

 1. 1. ขนาดนี้เวลาสิบห้าจุดสี่สิบห้านาที
 2. อย่าเดินเท้าเปล่าโดยไม่สวมรองเท้า
 3. สมบัติถูกฟ้องคดีฐานวิ่งราวทรัพย์ในศาลอาญา
 4. คนเช่นนี้เราควรเลี่ยงเสียถ้าเลี่ยงได้

 

 1. 1. ใครใครก็ชอบคำชม
 2. เธอยืนรอฉันอยู่ที่หน้าบ้าน
 3. การทบทวนบทเรียนตอนเงียบสงัดดีกว่าตอนหัวค่ำ
 4. เขาได้รับตำหนิในเรื่องการเรียน

 

 1. 1. เค้ายอมรับโดยดุษฎี
 2. สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงใช้กระเป๋าย่านลิเภา
 3. แดงจะอุปสมบทเป็นสามเณรในวันพรุ่งนี้
 4. เด็กๆ ได้รับความพอใจที่ได้ไปเที่ยวสวนสัตว์

 

 1. 1. โธ่! คุณยายท่านเสียชีวิตแล้วหรือฉันไม่รู้เลย
 2. เขาขับรถโดยใช้ความเร็วสูง
 3. เธอมีความจัดเจนในด้านคอมพิวเตอร์
 4. คุณพ่อเชิญพระสงฆ์มารับสังฆทานเมื่อวานนี้

 

 1. 1. เวลาเค้าโกรธจัดหน้าเค้าจะแดงฉาน
 2. คนไทยมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
 3. ประชาชนจะต้องไม่ก้าวก่ายสิทธิของกันและกัน
 4. ขาวรู้สึกหวาดผวาเมื่อเพื่อนขอร้องให้ทำผิดกฎหมาย

 

 1. การแก้ปัญหาเงินเฟ้อ รัฐบาลจะใช้มาตรการโดยมีนโยบายลดปริมาณการหมุนเวียนเงินตราในมือ ของประชาชนโดยทั่วไปนโยบายที่นำมาใช้มีอยู่ 3 ประการ คือ การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยฝาก และเงินกู้     การลดการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินและการขายพันธบัตรรัฐบาลให้แก่ ประชาชน

ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร

 1. การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเป็นการแก้ปัญหาเงินเฟ้อได้ดีที่สุด
 2. ปัญหาเงินเฟ้อจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ถ้าประชาชนยังคงใช้สินเชื่อของสถาบันการเงิน
 3. การแก้ปัญหาเงินเฟ้อไม่สามารถกระทำได้โดยมาตรการใดมาดรการหนึ่ง
 4. ปัญหาเงินเฟ้อเกิดจากปริมาณเงินตาในมือของประชาชนมีมากเกินไป

 

 1. ในขณะที่อุดสาหกรรมเสื้อผ้าและสิ่งทอของประเทศสหรัฐอเมริกา กำลังเริ่มประสบความเสียหาย เนื่องมาจากการขาดแคนแรงงานต่างประเทศ นับตั้งแต่ได้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคน เข้าเมืองฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2545

ข้อความข้างต้นกล่าวถึงเรื่องใด

 1. สาเหตุของการขาดแคนแรงงานต่างประเทศ
 2. เหตุผลที่บังคับใช้กฎหมายควบคุมคนเข้าเมือง
 3. สาเหตุที่ทำให้อุดสาหกรรมเสื้อผ้าและสิ่งทอเสียหาย
 4. ระยะเวลาที่เริ่มบังคับใช้กฎหมาย

 

 1. การขยายตัวของอุตสาหกรรมก่อสร้างอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องมาหลายปี ทำให้ความต้องการ วัสดุ ก่อสร้างชนิดต่างๆ เพิ่มขึ้นมากจนเกิดการขาดแคลนวัสดุก่อสร้างขึ้น เช่น ปูนซีเมนต์ และ เหล็กเส้น          รัฐบาลได้แก้ไขโดยการนำเข้าจากต่างประเทศภาวการณ์ผลิต และการจำหน่ายวัสดุ ก่อสร้างในช่วง     ต้นปี 2557 ยังคงมีปัญหาขาดแคลนวัสดุก่อสร้างหลายๆชนิด ต่อเนื่องจากปีที่ แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่ง                                        ปูนซีเมนต์ซึ่งเป็นวัสดุก่อสร้างที่สำคัญมีปัญหาการขาดแคน ค่อนข้างมาก สาระสำคัญของ

ข้อความข้างต้นคือข้อใด

 1. สาเหตุของการขาดแข่งวัสดุก่อสร้าง
 2. วัสดุก่อสร้างที่ต้องนำเข้าเป็นการเร่งด่วน
 3. การผลิตวัสดุก่อสร้าง
 4. ความสำคัญของวัสดุก่อสร้าง

 

 1. เพื่อให้มีการปฏิบัติงานของส่วนราชการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ และเพื่อให้มีบริการแก่ ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรที่จะตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์            และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546

เนื้อหาของข้อความนี้ระบุถึงเรื่อง

 1. แนวทางการดำเนินการกิจการส่วนราชการ
 2. เจตนารมณ์ในการบริหารประเทศของรัฐบาล
 3. เหตุผลในการตราพระราชกฤษฎีกา
 4. หลักการของพระราชกฤษฎีกา

 

 1. คนมิได้ช่วยกันพัฒนาเศรษฐกิจของชาติอย่างเดียว แต่คนยังช่วยพัฒนาสังคมให้แก่ชาติ การที่จะ

พัฒนาด้านสังคมของชาติให้ก้าวหน้าไป ย่อมต้องอาศัยการศึกษาอีกเช่นกัน ประชาชนที่ ได้รับ

การศึกษาจะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาสังคม

สาระสำคัญของข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องอะไร

 1. การพัฒนาเศรษฐกิจ :                           2.   การพัฒนาสังคม
 2. การพัฒนาเทคโนโลยี                            4.   การพัฒนาการศึกษา
 3. กทม.เป็นพื้นที่การปกครองที่แบ่งออกเป็น 50 เขตแต่ละเขตมีปัญหามากบ้างน้อยบ้างตาม สภาพแวดล้อม ข้อใดตีความถูกต้อง
 4. แต่ละเขตของก็ทอมอมีปัญหามาก
 5. แต่ละเขตของกอทอมอมีปัญหาน้อยลง
 6. แต่ละเขตของกทมมอมีปัญหาแตกต่างกันไป
 7. แต่ละเขตของก็ทำมอมีปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
 8. สาเหตุของการเกิดนิ่วอยู่เป็นเรื่องที่ยังไม่มีใครสามารถบอกได้แน่นอนว่าอะไรเป็นสาเหตุที่แท้จริง

เท่าที่พบพอบอกได้ว่าอะไรบ้างที่อาจจะเป็นสาเหตุส่งเสริมทำให้เกิดนิ่วได้

ข้อใดตีความได้ถูกต้อง

 1. นิ่วไม่ได้เกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งโดยเฉพาะ
 2. สาเหตุของการเกิดนิ้วเท่านั้นที่พบ นั่นเป็นสาเหตุที่แท้จริง
 3. สาเหตุที่ทำให้เกิดนิ้วยังไม่สามารถสรุปได้แน่นอน
 4. สิ่งที่เป็นสาเหตุส่งเสริมทำให้เกิดนิ่วเสมอ
 5. ช้างเคยร่วมรบเคียงข้างกษัตริย์เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทย วันนี้ช้างใกล้สูญพันธุ์เนื่องจากถูกใช้ อะไร งานอย่างหนักการทารุณและการเลี้ยงดูอย่างผิดธรรมชาติทำให้ช้างไทยต้องเจ็บป่วยพิการ และ  ทยอยตายเฉลี่ยปีละ 50 เชือก ช้างเป็นสัตว์ใหญ่การรักษาพยาบาลซับซ้อนมีข้อจำกัดเรื่อง ยาและ          อุปกรณ์ปัญหาดังกล่าวจะยิ่งทำให้ช้ามีจำนวนลดน้อยลง

ข้อใดคือสาระสำคัญบทความนี้

 1. ความสำคัญของช้างไทย                       2.   สาเหตุที่ทำให้ช่างลดจำนวนลง
 2. ปัญหาเรื่องการรักษาพยาบาล                4.   สถานภาพของช้างไทยในปัจจุบัน
 3. กว่าหินจะผ่านกระบวนการแปรรูปมาถึงมือเราต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง และมีการสูญเสียใน

กระบวนการผลิตจากการแปรรูปเสียครึ่งต่อครึ่งเรานำหินมาใช้ในปริมาณเท่าใดก็มีหินได้จำนวน

เท่ากันที่สูญเสียไป ดังนั้นการใช้หินทุกครั้งจงคิดให้หนักอย่างหิน

จุดมุ่งหมายของผู้เขียนคือข้อใด

 1. กระตุ้นให้เห็นคุณค่าของหิน
 2. เรียกร้องให้ใช้หินอย่างคุ้มค่า
 3. เตือนให้คิดว่าหินอาจจะหมดไปจากโลก
 4. ชี้ให้เห็นความสิ้นเปลืองในการผลิตหิน
 5. ตอนหนึ่งของการบรรยายเพื่อรณรงค์ให้มีการสร้างวินัยวิทยากรกล่าวว่าในสังคมไทยทุกวันนี้ ใครใคร ก็พูดให้คนมีวินัยกันทั้งนั้น ว่างหลักการออกคำสั่งให้คำแนะนำสั่งสอนแต่ตัวเองไม่ยอม ทำแต่สำหรับผม     ผมปฏิบัตินะ และอย่างเคร่งครัดด้วยเพื่อเป็นการสอนอีกทางให้ได้แบบอย่าง เรียนรู้และซึมซับเอา อย่างเคยชินอย่างเป็นนิสัยและอย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งไม่จำเป็นต้องออก ปากเรียกร้องเพราะฉะนั้น เมื่อผมสอนลูกลูกก็ปฏิบัติผมก็เชื่อว่าลูกมีวินัยอยากจะบอกว่าเมื่อใดก็ ตามที่การปฏิบัติไม่เป็นไป      ตามธรรมชาติเมื่อนั้นก็รังแต่ทำคนให้เป็นนักสร้างภาพมากขึ้นจนเต็ม สังคม เรื่องนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร
 6. วินัยเริ่มที่บ้านสอนลูกหลานง่ายกว่าใคร 2.จงทำตามที่สอนอย่าทำตามที่เห็น
 7. วินัยสร้างง่ายยิ่งเริ่มให้จริงที่ต้นแบบ              4.พูดอะไรแล้วไม่ทำเด็กจะจำเป็นตัวอย่าง

ข้อสอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ข,แนวข้อสอบ ก.พ. เฉลย,แนวข้อสอบ ก.พ. 2562,แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ก.พ.,เฉลยข้อสอบ ก.พ.,หนังสือ เตรียม สอบ ก.พ.,หนังสือ คู่มือ ก.พ.,หนังสือ สอบ ก.พ.,ข้อสอบ ภาค ก.,ข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.,แนวข้อสอบ ภาค ก.,แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. ภาค ข,แนวข้อสอบ ภาค ก. เฉลย,แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ภาค ก.,หนังสือ คู่มือ ภาค ก. ก.พ.,หนังสือ เตรียม สอบ ก.พ. ภาค ก.,หนังสือ เตรียม สอบ ภาค ก.,เฉลยข้อสอบ ภาค ก.,

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •