. . .

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ภาษาไทย ชุดที่ 6

ACTGROUP > แนวข้อสอบแจกฟรี [ทั้งหมดคลิกที่นี่] > ภาค ก. ก.พ. > แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ภาษาไทย ชุดที่ 6
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ

ภาค ก. ก.พ.

ภาษาไทย ชุดที่ 6

คำสั่ง    พิจารณาข้อความในการเลือกข้อความใดเป็นลําดับที่ 1,2,3 หรือ 4 แล้วจึงตอบคำถามแต่ละข้อที่          กำหนดให้

 

 1. ข้อใดควรอยู่ลำดับสุดท้าย
 2. นางก็เป็นรัตนะในหมู่บุรุษทั้งหลาย
 3. พระนลก็เป็นรัตนะในหมู่บุรุษทั้งหลาย
 4. เมื่อดีที่สุดผสมกับดีที่สุดก็ย่อมเกิดคุณประโยชน์ดียิ่ง
 5. ปราชญ์ทางจรรยากล่าวไว้ว่าการแต่งงานและการได้เถียงจะงามก็เฉพาะแต่ผู้มีศักดิ์เท่านั้น

 

 1. ข้อใดควรอยู่ในลำดับที่ 2
 2. ก็หาได้เป็นสมบัติของผู้แต่งต่อไปไม่        2.   วรรณกรรมนั้น
 3. แต่ได้กลายเป็นสมบัติของผู้อ่าน             4.   เมื่อผู้แต่งได้ตัดสินใจที่จะให้เผยแพร่แล้ว

 

 1. ข้อใดควรอยู่ลำดับที่ 3
 2. ผู้เข้าสอบนั้น                                       2.   ลงมือสอบประมาณ 15 นาที
 3. ต้องมาถึง                                           4.   สนามสอบก่อนสอบเวลา

 

 1. ข้อใดควรอยู่ในลำดับที่ 1
 2. ไม่ใช่ทำด้วยคนๆเดียว                           2.   จึงสามารถพัฒนาไปได้
 3. งานทุกงานจะพัฒนาไปได้                     4.   จำเป็นที่จะต้องทำเป็นหมู่คณะ

 

 1. ข้อใดควรอยู่ในลำดับสุดท้าย
 2. ที่ว่า “ทำดีๆ” นี้ต้องเข้าใจว่า
 3. การทำดีนั้นเหมือนกับการทำอาหารหรือยาบำรุงเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง
 4. มีความหมายตรงกันข้ามกับคำว่า “ทำชั่ว”
 5. การไม่ทำชั่วเหมือนกับการให้โรคร้ายออกไปจากตัว

 

คำสั่ง    พิจารณาคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้และมีตัวอักษร (ก)-(ค) กำกับอยู่แล้วเลือกตอบดังนี้

ตอบ 1      ถ้าคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้ทั้ง 3 กลุ่ม ใช้ได้ถูกต้องรัดกุม

ตอบ 2      ถ้าคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้เฉพาะกลุ่ม (ก) และ (ข) ใช้ได้ถูกต้องรัดกุม

ตอบ 3      ถ้าคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้เฉพาะกลุ่ม (ก) และ (ค) ใช้ได้ถูกต้องรัดกุม

ตอบ 4      ถ้าคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้เฉพาะกลุ่ม (ข) และ (ค) ใช้ได้ถูกต้องรัดกุม

 

 

 

 

106. อุตสาหกรรมผงซักฟอกนับเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีกระบวนการผลิตส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
                                                                              (ก)                                     (ข)
  โดยเฉพาะ วัตถุดิบที่ใช้ผลิตจะมีสารเคมีบางชนิดก่อให้เกิดมลภาวะ
        (ค)
   
107. การประชุมวันนี้มีระเบียบวาระมาก ประธานอาจจะต้องขอญัตติว่าจะให้บรรจุเรื่องทั้งหมดในคราว

(ก)                                                    (ข)

  เดียวกันหรือไม่และอาจจะต้องมีการอภิปรายกันก่อนก็เป็นได้

(ค)

   
108. ลำไยเป็นผลไม้ที่ยอมรับอากาศทางภาคเหนือ จังหวัดที่ปลูกมากที่สุดคือจังหวัดเชียงใหม่พันธ์ที่นิยม

(ก)                                                                   (ข)

  ปลูก ได้แก่ เบี้ยวเขียว ชมพู อีดอ เป็นต้น

(ค)

   
109. กาแฟเป็นพืชชนิดหนึ่งที่อยู่ในโครงการลดพื้นที่เพาะปลูกตามนโยบายการปรับโครงสร้างการผลิต

(ก)                                                                  (ข)

  ทางการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(ค)

   
110. นับตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมา การรักษาโรคด้วยมาตรการแผนใหม่

(ก)                                                                                                           (ข)

  เป็นที่ยอมรับแล้วในสังคมไทย

(ค)

คำสั่ง    ให้อ่านและทำความเข้าใจกับบทความหรือข้อความที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถาม

 

 1. ความก้าวหน้าทางราชการมักเป็นรูปทรงพีระมิด กล่าวคือในกรมหนึ่งจะมีอธิบดีกรมเพียงคนเดียว ดังนั้นความก้าวหน้าทางราชการจึงต้องอาศัยความสามารถของตัวข้าราชการและคุณธรรมของ            ผู้บังคับบัญชา จงสรุปบทความ
 2. การก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของข้าราชการต้องอาศัยทั้งความสามารถและคุณธรรมของผู้บังคับบัญชา
 3. ถ้าข้าราชการขาดความสามารถและผู้บังคับบัญชาขาดคุณธรรมแล้ว ข้าราชการจะขาด                              ความก้าวหน้า
 4. การมีความสามารถและมีผู้บังคับบัญชาที่มีคุณธรรมเป็นปัจจัยของความก้าวหน้าในการรับราชการ
 5. งานราชการควรได้รับการแก้ไขทั้งในระบบการทำงานและระบบคุณธรรมของผู้บังคับบัญชา

 

 1. ถ้าไม่รู่วามตัดสินใจ คิด พูด ทำง่ายๆ โดยไม่หยั่งดูส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ใคร่ครวญให้เห็นคุณเห็นโทษ

ก็จะไม่มักง่าย ที่มักง่ายก็เพราะความ คิด พูด ทำ  คิดว่าถูก คิดว่าชอบ ก็มักง่ายทำไปทันทีข้อใด    สรุปถูกต้อง

 1. ความมักง่ายมีสาเหตุมาจากความรูวาม
 2. ความมักง่ายและความรูวามเป็นสิ่งเดียวกัน
 3. ความรู่วามเป็นเรื่องความคิดที่เกิดจากความมักง่าย
 4. ความรู่วามและความมักง่ายเกิดจากความคิดเข้าข้างตนเอง
 5. ปัจจัยอีกประการหนึ่งที่ทำให้เกิดกุ้งหัวเหลืองคือ การทำเกษตรกรรมบางอย่างมีการใช้ยาฆ่าแมลงสารตกค้างในยาฆ่าแมลงจะไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองและออกสู่ทะเล ทำให้กุ้งอ่อนแอขาดภูมิ        ต้านทานโรค ข้อใดสรุปถูกต้อง
 6. สารตกค้างในยาฆ่าแมลงทำให้กุ้งอ่อนแอขาดภูมิต้านทานโรค
 7. สารตกค้างในยาฆ่าแมลงเป็นปัจจัยหนึ่งทำให้เกิดโรคหัวเหลืองในกุ้ง
 8. ผลจากการทำเกษตรกรรมเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคหัวเหลืองในกุ้ง
 9. การป้องกันโรคหัวเหลืองในกุ้งสามารถทำได้โดยการกำจัดสารตกค้างจากยาฆ่าแมลงที่อยู่ในน้ำ
 10. เมื่อประเทศก้าวเข้าสู่เป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ ลักษณะและรูปแบบของระบบเศรษฐกิจเน้นไปที่ การเจริญเติบโตในภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น โดยคาดว่าโครงสร้างการผลิตด้าน          การเกษตร จะมีแนวโน้มลดลง ข้อใดสรุปถูกต้อง
 11. ระบบเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมและบริการเป็นองค์ประกอบของประเทศอุตสาหกรรม
 12. ความเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่เป็นผลให้มีความเจริญทางด้านอุตสาหกรรมและบริการ
 13. ความเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ทำให้ระบบเศรษฐกิจเป็นอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น
 14. ระบบเศรษฐกิจในประเทศอุตสาหกรรมใหม่มีลักษณะเป็นอุตสาหกรรมและบริการมากกว่าเกษตร
 15. 11 ภาวะสังคมไทยในปัจจุบันยังเปิดโอกาสให้คนพิการน้อยมากเพราะการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ จากหน่วยงานของภาครัฐไปสู่สาธารณชนยังไม่กว้างขวางเพียงพอ

สาระสำคัญของข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องอะไร

 1. ทางเลือกและโอกาสของคนพิการ
 2. การเผยแพร่ความรู้ของหน่วยงานภาครัฐบาล
 3. สาเหตุที่คนพิการด้อยโอกาส
 4. การแก้ไขปัญหาทางสังคมของรัฐบาล

 

 1. การรักษาหรือการอนุรักษ์ภาษามิได้หมายความว่ารักษาให้เหมือนเดิมทุกประการเพราะนั้นคือการ ขัดขวางการเจริญเติบโตของภาษา ข้อใดตีความถูกต้อง
 2. การอนุรักษ์ภาษาเป็นการขัดขวางการเจริญเติบโตของภาษา
 3. ภาษาจะเหมือนเดิมทุกประการ ได้ต้องมีการอนุรักษ์
 4. ภาษาต้องมีการเจริญเติบโต
 5. การรักษาภาษากับการอนุรักษ์ภาษามีความแตกต่างกัน
 6. 11 สมัยก่อนไม่ปรากฏเรื่องปัญหาภาวะแวดล้อมเป็นพิษเพราะคนน้อย จงตีความ
 7. ภาวะแวดล้อมเป็นพิษก่อให้เกิดอันตรายกับคน
 8. คนเป็นต้นเหตุของภาวะแวดล้อมเป็นพิษ
 9. สมัยก่อนปัญหาภาวะแวดล้อมเป็นพิษเกิดขึ้นน้อย
 10. สมัยก่อนมีคนจำนวนน้อยที่ก่อปัญหาภาวะแวดล้อมเป็นพิษ

 

 1. การวางแผนพัฒนาประเทศด้านใดก็ตาม หากจะสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ จะต้องอาศัยเทคนิคของการวางแผน จงตีความ
 2. เทคนิคของการวางแผนที่ดีจำเป็นต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์
 3. การวางแผนพัฒนาประเทศจะขาดเทคนิคของการวางแผนไม่ได้
 4. เทคนิคของการวางแผนจะไม่สัมฤทธิ์ผล ถ้าไม่มีการกำหนดวัตถุประสงค์
 5. เทคนิคของการวางแผนมีความสำคัญต่อการวางแผนพัฒนาประเทศ
 6. การวินิจฉัยความขัดแย้งของกฎหมายเป็นกิจกรรมทางการเมืองที่ฝ่ายบริหารในระบอบ ประชาธิปไตยไม่สามารถกระทำได้ จึงต้องเป็นหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ จงตีความ
 7. ความขัดแย้งของกฎหมายเกิดจากการทำหน้าที่ของฝ่ายบริหาร
 8. ฝ่ายบริหาร ไม่มีอำนาจในการวินิจฉัยความขัดแย้งของกฎหมาย
 9. ข้อขัดแย้งทางกฎหมายเกิดจากการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
 10. ฝ่ายบริหารและศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่ร่วมกันในการหาข้อยุติความขัดแย้ง
 11. ปรัชญาการศึกษาแผนใหม่มีว่าในระดับอุดมศึกษาไม่จำเป็นต้องแยกระหว่างชีวิตการศึกษากับการ ประกอบอาชีพ ข้อใดที่ความถูกต้อง
 12. ชีวิตในการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจะสอดคล้องกับการประกอบอาชีพ
 13. ผู้ที่มีความจำเป็นต้องประกอบอาชีพสามารถจะศึกษาระดับอุดมศึกษาในเวลาเดียวกัน
 14. การศึกษาในระดับศึกษาควรเน้นวิชาชีพ

4    ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจะประกอบอาชีพอื่นๆ ได้มากยิ่งขึ้น


ข้อสอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ข,แนวข้อสอบ ก.พ. เฉลย,แนวข้อสอบ ก.พ. 2562,แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ก.พ.,เฉลยข้อสอบ ก.พ.,หนังสือ เตรียม สอบ ก.พ.,หนังสือ คู่มือ ก.พ.,หนังสือ สอบ ก.พ.,ข้อสอบ ภาค ก.,ข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.,แนวข้อสอบ ภาค ก.,แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. ภาค ข,แนวข้อสอบ ภาค ก. เฉลย,แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ภาค ก.,หนังสือ คู่มือ ภาค ก. ก.พ.,หนังสือ เตรียม สอบ ก.พ. ภาค ก.,หนังสือ เตรียม สอบ ภาค ก.,เฉลยข้อสอบ ภาค ก.,

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ACTGROUP > แนวข้อสอบแจกฟรี [ทั้งหมดคลิกที่นี่] > ภาค ก. ก.พ. > แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ภาษาไทย ชุดที่ 6

เรื่องล่าสุด