previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ภาษาไทย ชุดที่ 4

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ

ภาค ก. ก.พ.

ภาษาไทย ชุดที่ 4

คำสั่ง    จงเรียงประโยคให้ถูกต้องและสมบูรณ์

 

 1. 1. นับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
 2. ซึ่งส่งผลต่ออุตสาหกรรมด้านอื่นๆ ของประเทศ
 3. การเพิ่มจำนวนของนักท่องเที่ยวในปีที่ผ่านมา
 4. เพราะมีอัตราการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่สูงขึ้น
 5. 3 124                                                      2.   3 14 2
 6. 2 31 4                                                     4.   1 2 43

 

 1. 1. ผลที่ตามมาคือภัยร้ายที่มากับเหล็กดัดฟันที่ไม่ได้มาตรฐาน
 2. เทรนจัดฟันแฟชั่นเป็นที่นิยมอย่างมากในกลุ่มวัยรุ่น
 3. หากใช้เป็นเวลานานอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้
 4. เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างต่ำและทำได้ง่าย
 5. 14 2 3                                                     2.   2 41 3
 6. 2 4 3 1                                                    4.   1 43 2

 

 1. 1. การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ รวมทั้งการเผยแพร่พระพุทธศาสนา
 2. พุทธศาสนิกชนที่ดีจะต้องรู้จักทำนุบำรุงศาสนา
 3. ซึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ รวมทั้งช่วยขัดเกลาจิตใจ
 4. อาทิ การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมด้วยกาย วาจา ใจ
 5. 1234                                                       2.   14 2 3
 6. 2431                                                       4.   234 1
 7. 1. จึงยึดสิ่งที่สื่อนำเสนอเป็นแบบอย่างโดยไม่สามารถแยกแยะได้ว่าเหมาะสมหรือไม่
 8. เนื่องจากสามารถรับชมและเข้าถึงได้ง่าย
 9. โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 10. สื่อในปัจจุบันมีบทบาทอย่างมากต่อสังคมไทย
 11. 4 2 3 1                                                    2.   4 1 2 3
 12. 2 4 1 3                                                    4.   3241

 

 1. 1. การดูแลด้านสาธารณสุขจะต้องเกิดขึ้นตั้งแต่ในระดับครอบครัว
 2. หรือการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ที่สมาชิกทุกคนสามารถดูแลกันและกันได้
 3. รวมทั้งการป้องกันภัยเบื้องต้นต่างๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้กับสมาชิก
 4. เนื่องจากสมาชิกในครอบครัวมีความใกล้ชิดกันจึงสามารถสังเกตอาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้
 5. 1 324                                                      2.   1 43 2
 6. 1342                                                       4.   1 2 4 3

คำสั่ง จงพิจารณาตัวเลือกที่ใช้ภาษาได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา

 

 1. 1. น้ำมันดีเซลประกอบด้วยเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ดีเซลชนิดหมุนเร็ว
 2. ลักษณะที่กระแสน้ำขึ้นกับน้ำลงหรือน้ำจืดกับน้ำเค็มมารวมกันเรียกว่าน้ำชน
 3. กระทรวงการคลังชี้แจงเรื่องลดภาษีศุลกากรสินค้าเกษตรนำเข้าบางรายการ
 4. รัฐบาลต้องการให้สถาบันการเงินของไทยพัฒนาไปพร้อมกับสถาบันการเงินต่างประเทศ

 

 1. 1. ผลผลิตข้าวหอมมะลิของไทยยังมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความจำเป็นของตลาด
 2. กรมการค้าต่างประเทศได้กำหนดให้มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าข้าวหอมมะลิไทยขึ้น
 3. ข้าวสำเร็จรูปและข้าวเสริมสุขภาพสำเร็จรูปบรรจุกระป๋องมีคุณภาพทางโภชนาการแตกต่างกัน
 4. การที่จะหุงต้มข้าวให้มีคุณประโยชน์ จำเป็นต้องรู้จักคุณลักษณะทางเคมีของเมล็ดข้าว

 

 1. 1. วิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นมีผลกระทบทางลบกับธุรกิจการประชุมนานาชาติในประเทศไทย
 2. การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นกลยุทธ์การตลาดที่ดึงดูดความสนใจให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย                       และชาวต่างประเทศ
 3. ปัจจุบันจีนประสบกับภาวการณ์มีโรงแรม รีสอร์ทมากเกินความต้องการทำให้ต้องมีการจำกัด               มูลค่าการลงทุน
 4. คลับสปาเป็นสถานบริการที่เน้นให้บริการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยการผ่อนคลาย                          ความเครียดและความเมื่อยล้า
 5. 1. ผู้บริหารโครงการต้องรอบคอบในรายละเอียดของโครงการ
 6. ผู้บริหารโครงการควรเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์และมีความยุติธรรม
 7. การบริหารงานบุคคลจะต้องก่อให้เกิดประสิทธิภาพอยู่เสมอ
 8. การประสานงานภายในองค์การประสบความสำเร็จในการทำงาน

 

 1. 1. การจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย เริ่มมีกระแสการตื่นตัวของครอบครัวในเรื่องนี้

อย่างฉับพลัน

 1. ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเลือกใช้วิธีนำส่งเอกสารทางไปรษณีย์มากที่สุด ซึ่งหมายความว่า                  ผู้ใช้อาจไม่มีความจำเป็นต้องใช้เอกสารอย่างเร่งรีบ
 2. 3. จากผลพวงของความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี บรรณารักษ์ต้องเป็นผู้กำหนดการจัดการ               ข้อมูลที่มีหลักการ
 3. บรรณารักษ์ควรเตรียมความพร้อมในการจัดหาวัสดุสารสนเทศต่างๆ ไว้บริการประชาชนอย่างมี                       ประสิทธิภาพ

 

 1. ปัจจุบันไทยเป็นผู้ส่งออกยางพาราเป็นอันดับ 3 ของโลก รองมาจากมาเลเซียและอินโดนีเซีย โดยใน ปีที่แล้วไทยส่งออกยางพาราประมาณ 1.19 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 2.5 หมื่นล้านบาท อย่างไรก็ตาม

ไทยมีศักยภาพในการส่งออกยางพาราสูงมาก อันเป็นความสำเร็จจากแผนพัฒนา ทั้งด้านเทคนิค  การปลูกและการปรับปรุงคุณภาพน้ำยางแปรรูปจนได้มาตรฐานดลาดโลก ข้อใดไม่ได้สรุปไว้ใน             ข้อความนี้

 1. ปริมาณยางพาราที่ไทยส่งออก                     2.   มูลค่ายางพาราที่ไทยส่งออก
 2. ปริมาณการผลิตยางพาราของไทย                4.   ประเทศที่ส่งออกยางพารามีมูลค่าสูงสุด

 

 1. ผลจากการศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผ่นดินไหวได้ชี้ว่าประเทศไทยมิได้ปลอดภัยดังที่เคยเชื่อกัน

แต่กลับมีความเสี่ยงในระดับปานกลางในบริเวณ ภาคเหนือและภาคตะวันตก ข้อความนี้สรุปได้ว่า            อย่างไร

 1. โอกาสเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยมีค่อนข้างสูงมาก
 2. แผ่นดินไหวมีโอกาสเกิดได้ในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันตกของไทย
 3. การเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยจะเกิดเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันตกเท่านั้น
 4. ประเทศไทยมีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวในระดับปานกลาง

 

 1. ผู้คนในสังคมชนบทมักยึดถืออาชีพเกษตรกรเพราะไม่เห็นว่ามีอาชีพอื่นที่เหมาะกับตนและมัก คิดว่า ไม่อาจดำรงชีวิตอยู่ได้หากไม่ทำไร่ทำนาเลี้ยงสัตว์ ดังนั้นไม่ว่าจะได้ผลผลิตมากน้อย เพียงใดก็ตาม   พวกเขาก็ยังคงยึดถือเกษตรกรรมเป็นอาชีพตลอดไป ข้อความนี้ตีความได้ว่าอย่างไร
 2. อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่เหมาะกับสังคมชนบทมากที่สุด
 3. จำนวนผลผลิตมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอาชีพของชาวชนบท
 4. อาชีพเกษตรกรมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิดของชาวชนบท
 5. ชาวชนบทจะดำรงชีวิตอยู่ได้ก็ต่อเมื่อประกอบอาชีพเกษตรกร

 

 1. จากการค้นคว้าหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่าสตรีกรีซโบราณนิยมใช้เครื่องสำอางที่มี สารตะกั่ว ผสมอยู่และได้กัดผิวสตรียุโรปมาไม่น้อยกว่าสามพันปี การกล่าวถึงพิษภัยของ สารตะกั่วที่ผสมอยู่ใน     เครื่องสำอางนี้มีมาตั้งแต่สมัยกรีซโบราณ ข้อความนี้ตีความได้ว่าอย่างไร
 2. สตรีในสมัยโบราณไม่ได้ตระหนักถึงพิษภัยของสารตะกั่ว
 3. สตรีในสมัยโบราณรักสวยรักงามเหมือนสุดรีในปัจจุบัน
 4. สตรีในปัจจุบันเลิกใช้เครื่องสำอางที่มีสารตะกั่ว
 5. สตรีได้รับอันตรายจากการใช้เครื่องสำอางมานานแล้ว

 

 1. ค่านิยมของไทยไม่สามารถแยกออกได้จากศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติของไทย ลักษณะต่าง ๆ ของค่านิยมของไทยจึงอาจศึกษาได้จากคำสอนพระพุทธศาสนา ข้อความนี้ตีความได้ว่าอย่างไร
 2. ศาสนาพุทธมีอิทธิพลต่อค่านิยมของไทย
 3. ศาสนาพุทธเป็นสิ่งกำหนดค่านิยมของไทย
 4. สังคมไทยยึดถือศาสนาพุทธเป็นหลักในการดำเนินชีวิต
 5. สังคมไทยยกย่องบุคคลที่มีค่านิยมเดียวกัน

 

 1. ถ้าหากคำพยากรณ์เกี่ยวกับการขยายตัวของประชากรโลกเป็นความจริงและแบบแผนของ พฤติกรรมของมนุษย์ไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ไม่อาจช่วยให้สภาพความ         เสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมฟื้นตัวกลับคืนมาได้ หรือแม้แต่ความยากจนที่เกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่ ใน             โลกก็คงจะไม่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น แนวคิดของผู้เขียนข้อความนี้คือข้อใด
 2. สิ่งแวดล้อมและความยากจนเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้
 3. อนาคตของโลกกำลังถดถอยเพราะประชากรเพิ่มมากขึ้น
 4. อนาคตเปลี่ยนแปลงได้ถ้าคนเราปรับเปลี่ยนการกระทำ
 5. เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ในอนาคต

 

 1. การกำหนดอัตราเงินเดือนออกราชการนั้น นอกจากจะต้องให้มีรายได้เพียงพอกับการยังชีพแล้ว ยังต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีและสถานภาพในสังคม ตลอดจนอุดมการณ์และความรับผิดชอบในการ              ใช้วิชาชีพในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย สาระสำคัญของข้อความนี้คือข้อใด
 2. วิธีการกำหนดอัตราเงินเดือน                        2.   ข้อพิจารณาในการกำหนดอัตราเงินเดือน
 3. ขั้นตอนในการกำหนดอัตราเงินเดือน             4.   ข้อจำกัดในการกำหนดอัตราเงินเดือน

 

 1. การบริหารร่างกายบางอย่าง เช่น โยคะ มวยจีน อื่นๆ แม้จะไม่ได้ออกกำลังกายจนเหนื่อย แต่ก็มีส่วน คลายเครียดได้มาก เพราะทั้งโยคะและการรำมวยจีนจะมีท่วงท่าที่ต่อเนื่อง ประกอบกับจังหวะ      หายใจเข้าออกที่สัมพันธ์กัน ทำให้จิตใจและเกิดสมาธิความฟุ้งซ่านในจิตใจ ลดความวิตก กังวลบาง              ปัญหาเราหาทางออกไม่ได้เพราะจิตใจฟุ้งซ่าน หากจิตใจสงบลงก็จะคิดหาทางออกที่ดี ได้ ดังที่ผมได้                                                ประสบมาแล้ว กลวิธีโน้มน้าวใจในข้อความนี้คือข้อใด
 2. แสดงให้เห็นทางเลือกทั้งด้านดีและด้านเสีย
 3. แสดงให้ประจักษ์ถึงความรู้สึกหรืออารมณ์ร่วมการ
 4. แสดงให้เห็นความน่าเชื่อถือของบุคคลผู้โน้มน้าวใจ
 5. แสดงให้เห็นความหนักแน่นของเหตุผล

 

 1. เนื่องจากการสื่อสารซึ่งอาศัยสายโลหะเป็นสื่อมีอุปกรณ์ต่างๆ อย่างมาก เช่น การปักเสาพาดสายไป ในภูมิประเทศทุรกันดาร ดังนั้น เมื่อวิทยาการทางวิทยุเจริญขึ้นจนสามารถนำมาใช้ เป็นสื่อเชื่อมโยง    แทนได้แล้วอุปสรรคต่างๆ ก็หมดสิ้นไป ข้อความนี้ตีความได้ว่าอย่างไร
 2. การสื่อสารซึ่งอาศัยสายโลหะแล้วหาจะได้ผลดีต้องอาศัยคลื่นวิทยุ
 3. การสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุไม่มีอุปสรรคเหมือนการสื่อสารที่ต้องอาศัยสายโลหะ
 4. เมื่อวิทยาการทางวิทยุเจริญขึ้นการสื่อสารซึ่งอาศัยสายโลหะก็หมดสิ้นไป
 5. การปักเสาพาดสายไปในภูมิประเทศทุรกันดารทำได้สะดวกขึ้นเมื่อวิทยาการด้านวิทยุ เจริญขึ้น

 

 1. ละครในเป็นละครที่แสดงกันในวัง เริ่มมีในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยใช้ตัวแสดงเป็นผู้หญิงล้วน ส่วน ละครนอกนั้นแสดงนอกหวังและใช้ตัวแสดงเป็นชายจริงหญิงแท้ ข้อความนี้ตีความได้ว่าอย่างไร
 2. ประวัติของละครนอกละครใน                      2.   ผู้แสดงของละครนอกและละครใน
 3. ความแตกต่างของละครนอกและละครใน     4.   สถานที่แสดงของละครนอกและละครใน

ข้อสอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ข,แนวข้อสอบ ก.พ. เฉลย,แนวข้อสอบ ก.พ. 2562,แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ก.พ.,เฉลยข้อสอบ ก.พ.,หนังสือ เตรียม สอบ ก.พ.,หนังสือ คู่มือ ก.พ.,หนังสือ สอบ ก.พ.,ข้อสอบ ภาค ก.,ข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.,แนวข้อสอบ ภาค ก.,แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. ภาค ข,แนวข้อสอบ ภาค ก. เฉลย,แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ภาค ก.,หนังสือ คู่มือ ภาค ก. ก.พ.,หนังสือ เตรียม สอบ ก.พ. ภาค ก.,หนังสือ เตรียม สอบ ภาค ก.,เฉลยข้อสอบ ภาค ก.,

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •