previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ภาษาไทย ชุดที่ 2

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ

ภาค ก. ก.พ.

ภาษาไทย ชุดที่ 2

คำสั่ง    พิจารณาข้อความในตัวเลือกว่าข้อความใดเป็นลำดับที่หนึ่งสองสามหรือสี่แล้วจึงตอบคำถาม    แต่ละข้อที่กำหนดให้

 

 1. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 1
 2. อาทิ สารแอนตี้ออกซิแดนต์ ที่เป็นตัวยับยั้งความเสื่อมทั้งหลาย
 3. แต่จะเป็นการดีหากลูกเกดไม่มีสารพิษที่เกิดจากเชื้อรา
 4. ลูกเกดเป็นอาหารแปรรูปที่ได้จากการนำองุ่นมาตากแห้ง
 5. ลูกเกดเป็นอาหารทานเล่นที่มีคุณประโยชน์

 

 1. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 3
 2. ในทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นกรรมทั้งสิ้น
 3. ก็มักจะก่อให้เกิดการประพฤติชั่วตามมา
 4. การประพฤติชั่วไม่ว่าจะกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม
 5. เพราะเมื่อจิตใจใฝ่ในความชั่วแล้ว

 

 

 1. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 2
 2. การได้รับอากาศบริสุทธิ์ส่งผลให้การทำงานของหัวใจเป็นปกติ
 3. ทั้งยังส่งผลดีต่อระบบหายใจและปกติ
 4. อันเป็นส่วนสำคัญในระบบการหายใจของมนุษย์
 5. ส่งผลให้เลือดสามารถไปหล่อเลี้ยงร่างกายได้อย่างพอเพียง

 

 1. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 4
 2. ทำให้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที่ใช้ข้าวโพดในการเลี้ยงสัตว์เป็นจำนวนมาก
 3. สาเหตุมาจากการที่พื้นที่ในการเพาะปลูกลดน้อยลง
 4. ในขณะเดียวกันความต้องการกลับเพิ่มสูงขึ้น
 5. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีการปรับราคาสูงขึ้น

 

 1. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 3
 2. เครื่องตรวจระเบิดแสวงเครื่องแบบใหม่ใช้วัตถุที่เป็นพลาสติกเปล่งแสงสีแดง
 3. ไม่เพียงแต่จะบอกว่ามีระเบิดอยู่ที่โตเท่านั้น
 4. ยังสามารถบอกจำนวนของระเบิดด้วยได้ด้วย
 5. ซึ่งจะเรืองแสงเมื่อกระทบกับแสงเลเซอร์สีเขียว

 

คำสั่ง    พิจารณาเลือกข้อที่ใช้ภาษารัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา

ตอบ 1      ถ้าคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้ในทั้ง 2 ข้อความ ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา

ตอบ 2         ถ้าคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้เฉพาะในข้อความที่ 1ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา      ตอบ 3     ถ้าคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้เฉพาะในข้อความที่ 2ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา ตอบ 4     ถ้าคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้ในทั้ง 2 ข้อความ ใช้ไม่รัดกุมหรือไม่ถูกต้องตามหลักภาษา

 

 1. 1. การให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน
 2. สารพิษจะเกาะตัวในร่างกายส่งผลให้เกิดโรคร้ายได้

 

 1. 1. ทางออกที่จะทำให้สามารถเดินหน้ากันต่อไปได้แก่ การเจรจา
 2. สารอาหารจากผักแต่ละชนิดล้วนมีประโยชน์ต่อร่างกาย

 

 1. 1. สารพิษที่ปะปนมาในอาหารก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย
 2. อากาศที่ปรับเปลี่ยนบ่อยทำให้ร่างกายไม่สบายได้

 

 

 1. 1. ฟื้นฟูป่าชายเลนจากนากุ้งล้างแห่งแรกของประเทศไทย
 2. ภาษาอังกฤษเปรียบได้ว่าเป็นภาษากลางที่ทุกคนต้องใช้สื่อสารกัน

 

 1. 1. ภาวะขาดแคลนอาหารและน้ำเกิดจากฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน
 2. ควรมีการบำรุงดินเพื่อให้มีความเหมาะสมแก่การเพาะปลูก

 

คำสั่ง    ให้อ่านและทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถาม

 1. ผู้ลากมากดีประกอบด้วยคำว่า ผู้ลาก มาก และดี คำว่าลาก ในที่นี้น่าจะหมายความว่ามากมี

คำว่าหลาก ในเพลงชาน้อง ซึ่งเป็นเพลงกล่อมเด็กของภาคใต้ มีความหมายว่ามาก ฉะนั้นคำว่า    หลากน่าจะตรงกับคำว่าลาก ในผู้ลากมากดี ข้อใดดีความได้ถูกต้อง

 1. ผู้ลากมากดีน่าจะหมายถึงผู้ที่มีความดีมาก
 2. ผู้ลากมากดีในเพลงชาน้องหมายถึงผู้ดี
 3. ผู้ลากมากดีน่าจะหมายถึงผู้ที่เกิดในตระกูลดี
 4. คำว่าหลากในเพลงชาน้องมาจากคำว่าลาก

 

 1. ไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งมียุงลายเป็นตัวนำเชื้อ เมื่อยุงกัดและดูดเลือด ผู้ป่วย เชื้อโรคจากผู้ป่วยจะเข้าไปอยู่และเพิ่มจำนวนในต่อมน้ำลายยุง เมื่อยุงไปกัดคนปกติ ก็อาจ

ทำให้ป่วยเป็นไข้เลือดออกได้ ข้อใดตีความได้ถูกต้อง

 1. โรคไข้เลือดออกติดต่อได้โดยผู้ที่ถูกยุงกัด
 2. ยุงลายนำเชื้อไวรัสจากผู้ป่วยไปสู่คนปกติเท่านั้น
 3. โรคไข้เลือดออกป้องกันได้โดยมิให้ยุงลายกัด
 4. โรคไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสโดยมียุงลายเป็นพาหะ
 5. ภูมิประเทศของยุโรปเหนือส่วนใหญ่เป็นภูเขา สภาพภูมิอากาศมีช่วงหนาวเย็นนาน ทำให้เพาะปลูก

ได้เพราะที่ราบแคบๆ ชายฝั่ง เช่น ทางใต้ของสวีเดน ทางตะวันออกเฉียงใต้ของ นอรเวย์ พืชที่สำคัญ          คือ ข้าวโอ็ด ข้าวบาร์เลย์ และมันฝรั่ง ข้อใดตีความได้ถูกต้อง

 1. ที่ราบแคบๆ ชายฝั่งของยุโรปเหนือมีการเพาะปลูกหนาแน่น
 2. สภาพพื้นที่และภูมิอากาศของยุโรปเหนือไม่เอื้ออำนวยต่อเกษตรกรรม
 3. ยุโรปเหนือมีพืชพรรณธรรมชาติแตกต่างกันไปตามสภาพอากาศและภูมิประเทศ
 4. ยุโรปเหนืออุตมไปด้วยพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น ข้าวโอ๊ต ข้าวบาร์เลย์ มันฝรั่ง เป็นต้น

 

 1. พลอยโทปาซส่วนใหญ่มีความโปร่งแสง วาว คล้ายแก้วเจียระไน และมีคุณสมบัติในการกระจาย แสง

สูง ทำให้เจียระไนแล้วมีความแวววาวและสะท้อนแสงได้อย่างงดงามมากชนิดหนึ่ง ข้อใดสรุปความ          ได้ถูกต้อง

 1. การเจียระไนพลอยโทปาซทำให้ความงดงามมีมากกว่าเดิม
 2. พลอยโทปาซที่ยังมิได้เจียระไนแล้วจะแวววาวและกระจายแสงไต้สูงอยู่แล้ว
 3. พลอยโทปาซส่วนใหญ่เมื่อเจียระไนแล้วจะแวววาวงดงามมากกว่าเมื่อยังมิได้เจียระไน
 4. พลอยโทปาซส่วนใหญ่เมื่อเจียระไนแล้วจะแวววาวงดงามมากเนื่องจากเป็นพลอยที่โปร่งแสง              และการจายแสงได้สูง

 

 1. ผลจากการศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผ่นดินไหวได้ชี้ว่า ประเทศไทยมิได้ปลอดภัยดังที่เคย

เชื่อกัน แต่กลับมีความเสี่ยงในระดับปานกลางในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันตก ข้อใดสรุป    ความได้ถูกต้อง

 1. โอกาสเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยค่อนข้างมาก
 2. แผ่นดินไหวมีโอกาสเกิดได้ในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศไทย
 3. ประเทศไทยไม่ปลอดภัยจากการเกิดแผ่นดินไหวอีกต่อไป
 4. ประเทศไทยมีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวในระดับปานกลาง

 

 1. ภาวะสังคมไทยในปัจจุบันยังเปิดโอกาสให้คนพิการน้อยมาก ทั้งนี้เพราะการเผยแพร่ความรู้

ความเข้าใจจากหน่วยงานของภาครัฐบาลไปสู่ภาคสาธารณชนยังไม่กว้างขวางเพียงพอ สาระสำคัญ         ของข้อความนี้คือข้อใด

 1. ทางเลือกและโอกาสของคนพิการ
 2. สาเหตุที่คนพิการด้อยโอกาส
 3. การแก้ไขปัญหาสังคมของรัฐบาล
 4. การเผยแพร่ความรู้จากหน่วยงานของภาครัฐบาล

 

 1. จริยศาสตร์หมายถึงวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาถึงเรื่องของความประพฤติว่าอะไรถูก อะไรผิด อะไรชั่ว

อะไรดี แต่จริยธรรมหมายถึงหลักความประพฤติที่ดีงามหรือคุณธรรม สาระสำคัญของข้อความนี้

คือข้อใด

 1. การศึกษาจริยศาสตร์กับจริยธรรม
 2. หลักเกณฑ์ของจริยศาสตร์กับจริยธรรม
 3. ความเหมือนกันของจริยศาสตร์จริยธรรม
 4. ความแตกต่างของจริยศาสตร์กับจริยธรรม

 

คำสั่ง อ่านบทความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามท้ายบทความนั้น (ข้อ 58 – 60)

 

ในการเรียนการสอนวิชาใดๆ หรือเรื่องใดๆ ก็ตาม การตั้งจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ในการเรียน การสอนเป็นเรื่องสำคัญมาก การสอนโดยปราศจากจุดมุ่งหมายที่แน่นอนจะมีผลต่อกระบวนการเรียนการ สอน และการวัดผลอย่างมาก เพราะจะทำให้ผู้สอนสักแต่ว่าสอนให้จบชั่วโมงหนึ่งๆ เท่านั้นเอง เช่น ต้องการสอนเรื่องสุขนิสัยที่ดีในการรักษาร่างกาย เสื้อผ้า เครื่องใช้ บ้านเรือน อื่นๆ แต่ผู้สอนไม่มี จุดมุ่งหมายที่แน่นอนว่าต้องการให้ผู้เรียนเกิดความสามารถกระทำพฤติกรรมอะไรได้บ้าง การเรียน การสอนจึงอยู่ในรูปที่จดเนื้อเรื่องบนกระดาษดำให้ผู้เรียนลอกตาม แล้วไปท่อง การสอนไม่ได้เน้นให้คิดได้ ว่าการปฏิบัติตนให้มีสุขนิสัยที่ดีเป็นผลดีต่อตนอย่างไร ไม่ได้เน้นให้ผู้เรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพราะ ผู้เรียนยังมีร่างกาย เสื้อผ้า สกปรก มอมแมม เป็นต้น

 

การตั้งจุดมุ่งหมายในการสอนทำให้การสอนของผู้สอนตรงตามเนื้อหา และได้ประโยชน์แก่ผู้เรียน โดยเฉพาะการเรียนครั้งหนึ่งๆ ผู้เรียนจะมีพัฒนาการความสามารถในการกระทำพฤติกรรมต่างๆ เพิ่มขึ้น เช่น ในเรื่องสุขนิสัย การรักษาความสะอาดของร่างกายนี้จะสามารถแปรงฟันได้ถูกวิธี อาบน้ำเองได้อย่าง สะอาด รักษาความสะอาดของผม เล็บ หู ตา เป็นต้น ซึ่งนิสัยเหล่านี้ติดตัวผู้เรียนไปภายหน้า

 

 1. จากบทความข้างต้น คำว่า “ผู้เรียน” ควรหมายถึงผู้เรียนในระดับใด
 2. นักเรียนชั้นประถม                                2.   นักเรียนระดับมัธยม
 3. นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา                  4.   ผู้แสวงหาความรู้เพิ่มเติม

 

 1. จากบทความข้างต้นสาระสำคัญเน้นเรื่องใด
 2. การทำความสะอาดร่างกาย
 3. การสอนในภาคปฏิบัติ
 4. การตั้งจุดประสงค์ในการเรียน การสอน
 5. การสร้างสุขนิสัย

 

 1. ชื่อเรื่องที่เหมาะสมกับบทความข้างต้น
 2. หลักสูตรการเรียนการสอน
 3. หลักการสอนที่ดีและเหมาะสม
 4. ความสำคัญของการตั้งจุดประสงค์การสอน
 5. สุขนิสัยที่เกิดจากการเรียน การสอนที่ถูกต้อง

ข้อสอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ข,แนวข้อสอบ ก.พ. เฉลย,แนวข้อสอบ ก.พ. 2562,แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ก.พ.,เฉลยข้อสอบ ก.พ.,หนังสือ เตรียม สอบ ก.พ.,หนังสือ คู่มือ ก.พ.,หนังสือ สอบ ก.พ.,ข้อสอบ ภาค ก.,ข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.,แนวข้อสอบ ภาค ก.,แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. ภาค ข,แนวข้อสอบ ภาค ก. เฉลย,แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ภาค ก.,หนังสือ คู่มือ ภาค ก. ก.พ.,หนังสือ เตรียม สอบ ก.พ. ภาค ก.,หนังสือ เตรียม สอบ ภาค ก.,เฉลยข้อสอบ ภาค ก.,

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •