. . .

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ภาษาไทย ชุดที่ 19

ACTGROUP > แนวข้อสอบแจกฟรี [ทั้งหมดคลิกที่นี่] > ภาค ก. ก.พ. > แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ภาษาไทย ชุดที่ 19
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ

ภาค ก. ก.พ.

ภาษาไทย ชุดที่ 19

คำสั่ง ในแต่ละข้อจงพิจารณาข้อความที่มีตัวเลข 1 – 4 กำกับอยู่หน้าข้อความแล้วเลือกตอบว่า ข้อความ

ใดใช้ไม่รัดกุมหรือไม่ถูกต้องตามความหมายหรือหลักภาษา

 

 1. 1. การบริหารงานบุคคลหมายถึงการบริหารกำลังคนหรืออัตรากำลังในองค์กรหรือหน่วยงาน / 2. เขตแดนของการบริหารงานบุคคลเริ่มตั้งแต่ดำเนินการให้มีคนมาทำงานในองค์กร / 3. จนถึง ดำเนินการให้พ้นจากงาน / 4. ดังนั้นการบริหารงานบุคคลจึงมีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จหรือ ความล้มเหลวขององค์กร

 

 1. 1. หลักการสำคัญที่สุดของการบริหารงานบุคคล ได้แก่ ระบบคุณธรรม /2. แม้การบริหารงานบุคคล จะครอบคลุมถึงกิจกรรมตั้งแต่รับคนเข้ามาทำงานจนถึงทำให้คนพ้นจากงานก็ตาม / 3. แต่การรับคน    เข้าทำงานเป็นส่วนสำคัญต่อประสิทธิภาพของงาน / 4. เพราะการจะได้คนที่มีความสามารถเพียงใด          การคัดเลือกคนในครั้งแรกจะมีส่วนสำคัญมากที่สุดเพียงนั้น

 

 1. 1. ธรรมนูญเป็นกฎหมายหลักหรือกฎหมายแม่บท ระเบียบ หรือข้อบังคับ /2. ธรรมนูญที่ใช้ตาม ความหมายของกฎหมายหลัก เช่น รัฐธรรมนูญ / 3. ประเทศไทยได้นำคำนี้มาใช้หลังจากการ           เปลี่ยนแปลงการปกครอง / 4. โดยระบอบสมบูรณาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตย

 

 1. 1. นายกรัฐมนตรีหมายถึงหัวหน้าคณะรัฐบาลที่มีอำนาจและหน้าที่ในการบริหารประเทศ / 2.เป็นผู้นำของประเทศตามระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข / 3. สำหรับอำนาจ ของนายกรัฐมนตรีในสถานภาพหัวหน้ารัฐบาลนั้น / 4. ได้มีประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 218 ลงวันที่

29 กันยายน 2515 ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกำหนดไว้

 

 1. 1. กองทุนรวมเป็นการระดมเงินโดยออกหน่วยลงทุน/2. ขายให้ทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคลและ สถาบันการเงินต่าง ๆ / 3. แล้วนำเงินที่ได้จากการขายไปลงทุนในทรัพย์สิน / 4. โดยมีบริษัทจัดการ   กองทุนเป็นผู้เกี่ยวข้อง

 

 1. อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ภายในประเทศยังเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมที่มีการลงทุนไม่มากนัก อันเนื่องมาจากปัญหาหลายประการประกอบกันไม่ว่าจะเป็นเงินลงทุน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และปัญหาตลาดไม่กว้างขวางเท่าที่ควร ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร
 2. อุตสาหกรรมในประเทศจะเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้ต้องใช้เงินทุนมากขึ้น
 3. อุตสาหกรรมขนาดย่อมจะไม่สามารถเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้
 4. อุตสาหกรรมในประเทศมีแต่อุตสาหกรรมขนาดย่อม ไม่มีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
 5. ปัญหาเงินทุน วิทยากร และการตลาดทำให้อุตสาหกรรมในประเทศไม่สามารถขยายตัวได้

 

 1. จากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์พบว่าเขาพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ มีร่องรอยของภูเขาไฟในอดีตและมี

หินภูเขาไฟหรือหินอัคนีปรากฏอยู่เป็นจำนวนมาก บนยอดเขามีแอ่งน้ำซึ่งสันนิษฐานว่าในอดีตเป็น

ปากปล่องภูเขาไฟ ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร

 1. หินอัคนีจะพบอยู่ที่บริเวณที่เป็นภูเขาไฟเท่านั้น
 2. ปากปล่องภูเขาไฟทุกแห่งที่ดับไปแล้วจะกลายมาเป็นแอ่งน้ำในปัจจุบัน
 3. ภายในจังหวัดบุรีรัมย์เป็นที่ตั้งของภูเขาไฟที่ดับไปแล้ว
 4. หินอัคนี้เป็นหลักฐานที่ทำให้ทราบว่าบริเวณใดคือภูเขาไฟ

 

 

 

 1. 368. เนื่องจากการสื่อสารซึ่งอาศัยสายโลหะเป็นสื่อที่มีอุปสรรคต่าง ๆ มากมาย เช่น การปักเสาพาด สายไฟในท้องที่ซึ่งมีความทุรกันดารตลอดจนอุปสรรคในการหาโลหะที่เหมาะสมมาใช้เป็นสื่อ ดังนั้น      เมื่อเทคโนโลยีมาสื่อสารมีความเจริญขึ้นจนสามารถนำเอาคลื่นวิทยุมาใช้เป็นสื่อแทน อุปสรรคต่าง ๆ

ที่กล่าวมาก็หมดสิ้น ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร

 1. ราคาของโลหะที่ใช้เป็นสื่อจะมีราคาถูกลง เนื่องจากการนำเอาคลื่นวิทยุมาใช้แทนที่
 2. การสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุไม่มีอุปสรรคเหมือนการสื่อสารที่ต้องอาศัยสายโลหะ
 3. เมื่อเทคโนโลยีเจริญขึ้น การสื่อสารที่อาศัยสายโลหะก็หมดสิ้นไป
 4. การสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุมีประโยชน์ในถิ่นทุรกันดารซึ่งปัดเสาพาดสายไฟฟ้าไปไม่ถึง

 

 1. ลักษณะเด่นของประติมากรรมของกรีกมักสะท้อนลักษณธมนุษย์นิยม โดยมีการใช้หินอ่อนการ แกะสลักและเสื้อผ้า เน้นการแสดงสรีระตามธรรมชาติ ส่วนมากเป็นการแกะสลักรูปเทพเจ้าที่

แสดงออกถึงท่าทางอารมณ์ที่เหมือนจริง ข้อความข้างต้นสรุปได้อย่างไร

 1. ประติมากรรมของกรีกเน้นถึงการแสดงออกทางอารมณ์ของเทพเจ้า
 2. ประติมากรรมเป็นการแสดงผลงานทางด้านหินอ่อน การแกะสลักและเสื้อผ้า
 3. ลักษณะมนุษย์นิยมของกรีกจะเห็นได้จากการแกะสลักรูปเทพเจ้า
 4. การใช้หินอ่อน การแกะสลัก เสื้อผ้าเป็นประติมากรรมชั้นสูงของกรีก

 

 1. ความก้าวหน้าทางราชการมักเป็นรูปทรงปิรามิด กล่าวคือในกรมหนึ่งจะมีอธิบดีเพียงคนเดียว ดังนั้น ความก้าวหน้าของทางราชการจึงต้องอาศัยความสามารถของตัวข้าราชการและคุณธรรม ของ     ผู้บังคับบัญชา ข้อความข้างต้นสรุปได้อย่างไร ?
 2. การก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของข้าราชการต้องอาศัยทั้งความสามารถของตนเองและคุณธรรมของ              ผู้บังคับบัญชา
 3. ถ้าข้าราชการขาดความสามารถและผู้บังคับบัญชาขาดคุณธรรมแล้ว ข้าราชการจะขาด                              ความก้าวหน้า
 4. การมีความสามารถและมีผู้บังคับบัญชาที่มีคุณธรรมเป็นปัจจัยของความก้าวหน้าในการรับ                            ราชการ
 5. งานราชการควรได้รับการแก้ไขทั้งในระบบการทำงานและระบบคุณธรรมของผู้บังคับบัญชา

 

 

 

 1. 371. การ พิจารณาที่มาของคำต่าง ๆ นั้น เมื่อแรกกระทำกันไม่ว่าประเทศใดก็เริ่มต้นด้วยการเดา แล้วจึง ใช้วิธีสันนิษฐานให้หนักแน่นยิ่งขึ้น จนกระทั่งในที่สุดก็เป็นการอนุมานเพื่อพิจารณาตามเหตุผล                อันนับว่า เป็นหลักฐานที่แน่นอน ข้อความข้างต้นสรุปได้อย่างไร
 2. การเดาเป็นการพิจารณาที่มาของคำที่กระทำกันในทุกประเทศ
 3. การพิจารณาที่มาของคำสามารถที่จะสรุปให้ตรงกับความเป็นจริงได้
 4. ในสมัยปัจจุบันการพิจารณาที่มาของคำสามารถกระทำได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นถ้ามีหลักฐานแน่นอน
 5. การสันนิษฐานเป็นการพิจารณาที่มาของคำต่าง ๆ ได้แม่นยำกว่าวิธีอื่น ๆ
 6. 372. การเผาถ่านหิน น้ำมันหรือเชื้อเพลิงอื่น ๆ ทำให้มีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศมี ปริมาณ มากขึ้น ส่งผลให้เกิดมลภาวะซึ่งทำให้อุณหภูมิของโลหะสูงขึ้น เพื่อแก้ปัญหานี้จำเป็นต้อง ชะลอการ ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมหรือเปลี่ยนกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเสียใหม่ ข้อความข้างต้นสรุปได้อย่างไร
 7. อุณหภูมิของโลกจะสูงขึ้นเนื่องมาจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีจำนวนมากขึ้น
 8. การขยายตัวและการผลิตในภาคอุตสาหกรรมก่อให้เกิดผลเสียต่อภาวะแวดล้อม
 9. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ส่งผลต่อกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรม
 10. การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมจะทำให้อุณหภูมิของโลกต่ำลง
 11. แม้ว่าต่างชาติจะให้ความสนใจข่าวคราวการเคลื่อนไหวของต่างประเทศโดยเฉพาะเรื่องราวทาง

เศรษฐกิจ “แต่กลับสนใจเรื่องการเมืองมากกว่า” ข้อความนี้ตีความว่าอย่างไร

 1. ความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อการเมืองของต่างชาติ
 2. ต่างชาติให้ความสนใจความเคลื่อนไหวของไทยทุกด้าน
 3. ต่างชาติให้ความสนใจความเคลื่อนไหวของไทยเพื่อเป้าหมายทางการเมือง
 4. ไม่ว่าจะเป็นเวลาใดเศรษฐกิจของไทยก็เป็นที่น่าสนใจของต่างชาติ
 5. “ในช่วงสงครามโลก เศรษฐกิจอยู่ในภาวะเงินเฟ้อ” ประโยคนี้ตีความว่าอย่างไร
 6. ค่าเงินบาทลดลง                                 2.   ราคาหุ้นสูงขึ้น
 7. สินค้าราคาสูง                                     4.   ค่าเงินบาทสูงขึ้น
 8. 375. จึงสาปนามสามแสนเป็นชื่อคุ้ง            เออชาวกรุงกลับเรียกสามเสนสิ้น

นี่หรือรักจะมิน่าเป็นราคิน                            แต่ชื่อดินเจียวยังกลายเป็นหลายคำ

คำประพันธ์ข้างต้น แสดงแนวคิดเด่นที่สุดตามข้อใด

 1. ชาวกรุงเรียกชื่อท้องถิ่นตามใจชอบ
 2. ชาวกรุงเรียกชื่อสถานที่เพี้ยน
 3. ความรักหมดสิ้นของชาวกรุง
 4. สิ่งทั้งหลายล้วนมีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดา

คำสั่ง พิจารณาข้อความในตัวเลือกว่าข้อความใดเป็นลำดับที่ 1, 2, 3 หรือ 4 แล้วจึงตอบคำถามแต่ละ               ข้อที่กำหนด

 

 1. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 2

ก.   ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศอยู่ตลอดเวลา

ข.   ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการสู้รบภายในประเทศเพื่อนบ้าน การพิพาทเรื่องเขตแดน ฯลฯ

ค.   ซึ่งเป็นปัญหาที่ยังต้องได้รับการดูแลแก้ไขอย่างใกล้ชิดต่อไป

ง.   สภาวะความผันแปรทางสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

 1. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 1

ก.   ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการสำรวจ

ข.   ในการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนโบราณ

ค.   และประโยชน์ต่อการวางแผนดำเนินการ

ง.   การจัดทำทะเบียนแหล่งชุมชนโบราณ

 

 1. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 4

ก.   เกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือจะต้องเป็นผู้ประสบภัยธรรมชาติ

ข.   ในอัตราไม่เกินร้อยละ 100 ของพื้นที่เสียหาย

ค.   เป็นเหตุให้พืชผลได้รับความเสียหายโดยสิ้นเชิง

ง.   จะได้รับความช่วยเหลือพันธุ์พืชอายุสั้นเพื่อนำไปปลูกทดแทน

 

 1. ข้อความใดต่อไปนี้เป็นลำดับที่ 3

ก.   หลักฐานที่พอจะหาได้บ้างมีในสมัยกรุงศรีอยุธยา

ข.   คำว่า “ตำรวจ” นำมาใช้กันครั้งแรกเมื่อใดนั้นไม่ปรากฏหลักฐานแน่นอน

ค.   ในแผ่นดินพระบรมไตรโลกนาถโปรดเกล้าฯให้มีการตำรวจขึ้น โดยให้ขึ้นอยู่กับกรมเวียง

ง.   เพียงแต่สันนิษฐานว่าคงมีมาแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี

 

 1. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 2

ก.   เมื่อได้จัดตั้งกรมตำรวจภูธรขึ้นแล้ว

ข.   เพื่อให้มีกำลังตำรวจสำหรับป้องกันปราบปรามโจรผู้ร้าย

ค.   ก็ได้พยายามขยายกิจการตำรวจไปยังหน่วยงานปกครองส่วนภูมิภาค ตามลำดับ

ง.   และอำนวยความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประชาชนในภูมิภาค


ข้อสอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ข,แนวข้อสอบ ก.พ. เฉลย,แนวข้อสอบ ก.พ. 2562,แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ก.พ.,เฉลยข้อสอบ ก.พ.,หนังสือ เตรียม สอบ ก.พ.,หนังสือ คู่มือ ก.พ.,หนังสือ สอบ ก.พ.,ข้อสอบ ภาค ก.,ข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.,แนวข้อสอบ ภาค ก.,แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. ภาค ข,แนวข้อสอบ ภาค ก. เฉลย,แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ภาค ก.,หนังสือ คู่มือ ภาค ก. ก.พ.,หนังสือ เตรียม สอบ ก.พ. ภาค ก.,หนังสือ เตรียม สอบ ภาค ก.,เฉลยข้อสอบ ภาค ก.,

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ACTGROUP > แนวข้อสอบแจกฟรี [ทั้งหมดคลิกที่นี่] > ภาค ก. ก.พ. > แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ภาษาไทย ชุดที่ 19

เรื่องล่าสุด