. . .

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ภาษาไทย ชุดที่ 18

ACTGROUP > แนวข้อสอบแจกฟรี [ทั้งหมดคลิกที่นี่] > ภาค ก. ก.พ. > แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ภาษาไทย ชุดที่ 18
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ

ภาค ก. ก.พ.

ภาษาไทย ชุดที่ 18

คำสั่ง    จงพิจารณาคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้และมีหมายเลข (1), (2) หรือ (3) กำกับอยู่ แล้วเลือกตอบดังนี้     ตอบ 1. ถ้าคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้ทั้ง 3 กลุ่ม ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา

ตอบ 2.     ถ้าคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้เฉพาะกลุ่ม (1) และกลุ่ม (2) ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตาม

หลักภาษา

ตอบ 3.     ถ้าคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้เฉพาะกลุ่ม (1) และกลุ่ม (3) ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตาม                      หลักภาษา

ตอบ 4.     ถ้าคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้เฉพาะกลุ่ม (2) และกลุ่ม (3) ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตาม

หลักภาษา

 

341   ซาร์คือคำเรียกพระนามพระจักรพรรดิของจักรวรรดิรัสเซีย ซึ่งมีรากเสียงเนื่องมาจากคำว่า “ซีชาร์”

(1)                                                                                                  (2)

ที่ชาวโรมันโบราณใช้เรียกพระนามจักรพรรดิของตนเอง

(3)

 

 1. โดยเฉพาะอย่างยิ่งอายุของสภากรุงเทพมหานครได้สิ้นสุดลงและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้

(1)                                                               (2)

พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2532

(3)

 

 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยว่าสินค้าส่งออกทั้งมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มัน

(1)

สำปะหลังมีปัญหาในการส่งออกเพราะคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน

(2)                 (3)

 

 1. ในกรณีข้าราชการพลเรือนผู้ใดไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้บังคับบัญชีแจ้งให้ผู้นั้นทราบพร้อมกับ

(1)                       (2)     ชี้แจงหลักการที่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน

(3)

 

 

 

 1. ธรรมชาติได้สร้างน้ำนมแม่ให้เป็นอาหารที่มีคุณภาพสูงสุดสำหรับลูกซึ่งสามารถเลี้ยงลูกตั้งแต่แรกเกิด

(1)                 (2)

จนถึง 4-6 เดือน ให้เจริญเติบโตแข็งแรงและไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ

(3)

 

 1. นอกจากการเจรจาระหว่างรัฐสองรัฐซึ่งเป็นการติดต่อระหว่างรัฐเป็นส่วนใหญ่แล้ว การติดต่อกันแบบ หลายฝ่ายพร้อมกันก็มีมากขึ้นในรูปแบบของการประชุมนานาชาติเพื่อตกลงกันในปัญหาเฉพาะอย่าง ข้อใดตีความได้ถูกต้อง
 2. ปัจจุบันการติดต่อระหว่างรัฐมีมากขึ้น
 3. การเจรจาแบบหลายฝ่ายนั้น ปัญหาต้องเกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย
 4. การแก้ปัญหาโดยการเจรจาแบบหลายฝ่ายได้รับความนิยมมากขึ้น
 5. วัตถุประสงค์ของการเจรจาแบบรัฐกับแบบหลายฝ่ายต่างกัน

 

 1. บิดามารดาไม่ควรหรือส่งเสริมให้เด็กหัดยืนเร็วเกินไป คือไม่ควรก่อนอายุ 1 ขวบ เพราะจะทำให้เท้า เด็กแบบราบแทนที่จะโค้งเป็นแหนบ อนึ่งเด็กที่อ้วนเกินไปก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เท้าแบนราบ เช่นเดียวกันข้อใดตีความได้ถูกต้อง
 2. โดยทั่วไปควรหัดให้เด็กยืนเมื่ออายุประมาณ 1 ขวบ
 3. เด็กที่อ้วนเกินไปไม่ควรหัดยืนเร็วกว่าเด็กที่รูปร่างปกติ
 4. โดยทั่วไปเท้าคนราบจะเป็นแบนราบ
 5. ไม่ว่าเด็กจะมีเท้าแบนราบหรือมีรูปร่างอ้วนเกินไป บิดามารดาไม่ควรหัดให้ยืนเร็วเกินไป

 

 1. คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาตามที่ สำนักงานอัยการสูงสุดเสนอและส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาควรพิจารณาต่อไป สาระสำคัญของข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องอะไร
 2. ระเบียบวิธีปฏิบัติ                                 2.   ลำดับขั้นตอนของการดำเนินงาน
 3. 3. ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน                  หลักการของร่างพระราชบัญญัติ

 

 1. ในกาแฟมีสารเคมีที่เรียกว่า “คาเฟอีน” ซึ่งมีคุณสมบัติกระตุ้นทั้งทางด้านจิตใจ ประสาทและร่างกาย ทำให้เกิดความกระปรี้กระเปร่า คล่องแคล่วว่องไว ไม่ง่วงซึม เพราะคาเฟอีนมีผลทำให้หลอดเลือด ขยายแล้ว ทำให้เลือดไหลเข้าสู่หัวใจและไปหล่อเลี้ยงที่สมองได้ดีขึ้น แต่สภาพร่างกายที่                  กระฉับกระเฉงจะเป็นแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น ในบางคนหากดื่มกาแฟแล้วจะมีอาการนอนไม่หลับ                                              ปวดศรีษะและระบบย่อยอาหารทำงานผิดปกติ สาระสำคัญของข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องอะไร
 2. ส่วนประกอบของกาแฟ                         2.   คุณและโทษของกาแฟ
 3. สภาพร่างกายเมื่อดื่มกาแฟ                    4.   ข้อควรระวังในการดื่มกาแฟ

 

 1. คำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเรียงกันประสมสระเดียว เรียกพยัญชนะต้นตัวแรกว่า “อักษรนำ” และพยัญชนะตัวหลังว่า “อักษรตาม” เวลาอ่านเสียงวรรณยุกต์จะออกเสียงตามตัวที่เป็นอักษรนำ เช่น คำว่า “ตลก” และพยางค์หลังจะออกเสียงวรรณยุกต์เอกตามเสียง “ด” สาระสำคัญของข้อความนี้               กล่าวถึงเรื่องอะไร
 2. ความแตกต่างในการออกเสียงพยัญชนะตามอักษรนำและอักษรตาม
 3. ความสำคัญของอักษรนำและอักษรตามในการออกเสียง
 4. การออกเสียงวรรณยุกต์ตามอักษรนำและอักษรตาม
 5. การประสมสระโดยใช้อักษรนำและอักษรตาม

 

 1. ปรัชญาการศึกษาแผนใหม่มีว่าในระดับอุดมศึกษาไม่จำเป็นต้องแยกระหว่างชีวิตการศึกษากับการ ประกอบอาชีพข้อใดตีความได้ถูกต้อง
 2. ชีวิตการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจะสอดคล้องกับการประกอบอาชีพ
 3. ผู้ที่มีความจำเป็นต้องประกอบอาชีพสามารถจะศึกษาระดับอุดมศึกษาในเวลาเดียวกันได้
 4. การศึกษาในระดับอุดมศึกษาควรเน้นวิชาชีพ
 5. ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจะประกอบอาชีพอื่นๆ ได้มากยิ่งขึ้น

 

 

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 57 – 60

 

หลังจากพ่อส่งลูกเข้าสถานพยาบาลแล้ว พ่อก็กลับที่พักพร้อมกับคุณหมอ แกเล่าให้ฟังถึงเรื่องการ รักษา พ่อรู้สึกภูมิใจมากเพราะลูกต้องหายขาด 100 ในทางกาย แต่พ่อยังเป็นห่วงทางใจของลูกว่าจะลืมมันได้ ไหมเท่านั้น ส่วนเรื่องการงานลูกไม่ต้องเป็นห่วง พ่อจะพยายามหาให้ลูกภายหลัง พ่อกลับมาถึงโรงแรมที่พัก พร้อมกับน้ำตานองหน้า พ่อร้องไห้คนเดียวไม่ทราบว่าน้ำตามันไหลมาจากไหน ใจหนึ่งก็ภาคภูมิที่ลูกจะได้พ้น จากการทรมาน ใจหนึ่งก็คิดถึงบ้าน อีกใจหนึ่งก็คิดถึงเรื่องเงินที่พ่อต้องบากหน้าไปกู้ยืมเขามาถึง 10,000 บาท หลายคนคงจะดูหมิ่นดูแคลนพ่อ แต่จะทำอย่างไรได้ เพื่อชุบชีวิตของลูก จะเป็นอย่างไรพ่อก็ยอมทุกอย่าง พ่อจะกลับบ้านวันนี้ ขออวยพรให้ลูกจงหายวันหายคืน และขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครองลูกให้เป็นสุขเป็น สุขเถิด

 

 1. ข้อความนี้จัดเป็นข้อความประเภทใด
 2. ข่าว                            2.   บทความ            3.   จดหมาย                  4.   บันทึกความจำ

 

 1. ข้อความนี้มีใจความโดยย่อตรงกับข้อใด
 2. เงินทองเป็นของบาดใจ ไม่เคยช่วยให้ใครมีความสุข
 3. หมอมีความสามารถรักษาความเจ็บป่วยหายทุกอย่าง
 4. น้ำตาลูกผู้ชายเปรียบเสมือนหยาดน้ำใจ ยากที่จะได้เห็นบ่อยครั้ง
 5. ไม่มีความรักใดในโลกจะเท่ากับความรักของพ่อแม่

 

 1. ข้อความนี้ควรตั้งชื่อเรียกว่าอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด
 2. ไฟสุมทรวง                  2.   คลายกังวล        3.   ชีวิตและน้ำตา          4.   ความหวังของพ่อ

 

 1. สามารถเขียนเป็นข้อคิดเตือนใจได้อย่างไร
 2. รักวัวให้ผูก รักลูกให้ดี                                 2.   ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย
 3. รักดีหามชั่ว รักชั่วหามเสา                            4.   หลงทางเสียเวลา หลงติดยาเสียอนาคต

 

คำสั่ง พิจารณาข้อความในตัวเลือกว่าข้อความใดเป็นลำดับที่ 1, 2, 3 หรือ 4 แล้วจึงตอบคำถามแต่ละ               ข้อที่กำหนดให้

 

 1. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 2
 2. ตามที่ได้พิจารณาเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรการตรวจสอบโครงการจัดที่ทำกินให้แก่ผู้ยากไร้
 3. และลงมติอนุมัติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2535
 4. ประกอบด้วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
 5. ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบโครงการฯ ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

 

 1. 357. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 3
 2. แล้วถมด้วยน้ำยาถมซึ่งเป็นโลหะผสมสีดำ
 3. เครื่องถมเป็นภาชนะเครื่องใช้หรือเครื่องประดับทำด้วยเงินหรือทอง
 4. ทำให้เกิดลวดลายสวยงามเด่นชัด โดยส่วนมากมักจะมีสีดำ
 5. มีลวดลายประดับซึ่งเกิดจากการแกะสลักเป็นร่องลึก

 

 

 

 

 1. 358. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 2
 2. โดยเข้าใจและสำนึกเสมอว่าข้าราชการไม่ใช่นายของประชาชน
 3. ข้าราชการที่นับได้ว่าเป็นข้าราชการที่ดี
 4. แต่เป็นผู้มีหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ราษฎร
 5. จะต้องต้อนรับราษฎรผู้มาติดต่อด้วยมารยาทอันดีงาม

 

 1. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 2
 2. หรือไปขัดขวางหรือไปทำลายจุลชีพกลุ่มนั้น
 3. ยาปฏิชีวนะเป็นสารประกอบเคมีใด ๆ ที่ผลิตหรือสร้างโดยจุลชีพ
 4. เช่น กลุ่มยาเพนนิซิลิน เดตราซัยคลื่น เป็นต้น
 5. สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลชีพอีกกลุ่มหนึ่ง

 

 1. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 2
 2. และเคยมีชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่มากถึง 26 ชาติ
 3. ทำให้ชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่าง ๆ ยังคงรักษารูปแบบประเพณี วัฒนธรรมของตนเองไว้อย่างเหนียวแน่น     3.         ในอดีตได้ถูกปิดกั้นจากภายนอกด้วยเงื่อนไขธรรมชาติ
 4. ยูนานเป็นดินแดนแห่งทิวเขาที่สลับซับซ้อน

ข้อสอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ข,แนวข้อสอบ ก.พ. เฉลย,แนวข้อสอบ ก.พ. 2562,แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ก.พ.,เฉลยข้อสอบ ก.พ.,หนังสือ เตรียม สอบ ก.พ.,หนังสือ คู่มือ ก.พ.,หนังสือ สอบ ก.พ.,ข้อสอบ ภาค ก.,ข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.,แนวข้อสอบ ภาค ก.,แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. ภาค ข,แนวข้อสอบ ภาค ก. เฉลย,แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ภาค ก.,หนังสือ คู่มือ ภาค ก. ก.พ.,หนังสือ เตรียม สอบ ก.พ. ภาค ก.,หนังสือ เตรียม สอบ ภาค ก.,เฉลยข้อสอบ ภาค ก.,

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ACTGROUP > แนวข้อสอบแจกฟรี [ทั้งหมดคลิกที่นี่] > ภาค ก. ก.พ. > แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ภาษาไทย ชุดที่ 18

เรื่องล่าสุด