previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ภาษาไทย ชุดที่ 13

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ

ภาค ก. ก.พ.

ภาษาไทย ชุดที่ 13

 1. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 2
 2. หมายความถึงคำที่ใช้กับพระราชาทั้งเจ้านาย
 3. และราชาศัพท์ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2493 3. ปัจจุบัน                        หมายถึงคำไพเราะสุภาพ
 4. ซึ่งนำมาใช้ให้ถูกต้องตามกาลนิยม

 

 

 1. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 3
 2. จะสำเร็จลุล่วงหรือประสบผลสำเร็จอย่างงดงามนั้น
 3. การป้องกันและปราบปรามการฉ้อราษฎร์บังหลวง
 4. ในการสอดส่องดูแลผู้ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
 5. ก็ด้วยความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

 

 1. ข้อความต่อไปนี้ควรเรียงลำดับตามข้อใด
 2. ราคาพืชผลในแต่ละปี                                2.   น่าจะเป็นปัญหา
 3. ปัญหาหลักของเกษตรกร                             4.   ด้านการตลาด
 4. ไม่มีความแน่นอน
 5. 1 2 4 3 5 2.                                             1 53 2 4
 6. 3 2 4 1 5 4.                                             4 2 1 3 5

 

 1. จากข้อความต่อไปนี้ข้อใดจัดลำดับความได้ดีที่สุด
 2. ประการหนึ่งในเรื่องการใช้ภาษา
 3. การเขียนสะกดการันต์ให้ถูกต้อง
 4. ยังเป็นเครื่องส่งเสริมบุคลิกภาพผู้เขียนอีกด้วย
 5. เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาอย่างยิ่ง
 6. เพราะเหตุว่านอกจากจะทำให้ความหมายถูกต้องดังกล่าวมาแล้ว
 7. 1 24 3 5 2.                                             2 45 1 3
 8. 1 4 5 2 3 4.                                             2 4 1 5 3
 9. ข้อใดลำดับประโยคได้ต่อเนื่องกันและมีความถูกต้อง
 10. รายวิชานั้นไม่มีความตายยิ่งจ่ายมากยิ่งเพิ่มมาก
 11. บรรดาของมีค่าทั้งหลายหาสิ่งใดมีค่าเกินวิชานั้นหาได้ไม่
 12. วิชานี้จะหมดเปลืองไปเพราะการแบ่งให้แก่ใครก็หาใหม่
 13. ทรัพย์อื่นๆ อาจถูกขโมยรักหรือลดน้อยลงไปเพราะการจับจ่าย
 14. และขโมยจะรักก็ลักไม่ได้
 15. 3 4 1 5 2 2.                                             3 1 5 4 2
 16. 2  4 3 5 1                                                4.   2 41 3 5

 

 

 

 

 

 1. 1. แม่บังคลาเทศจะได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อพัฒนาตามโครงการต่างๆมากขึ้นและหากพิจารณา ทางด้านการค้าแล้วไม่ได้ดีขึ้น
 2. อย่างไรก็ตามทั้งสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปคงจะยังไม่รับข้อเสนอของเงินช่วยเหลือโดย                        ธนาคารโลก
 3. เนื่องจากขนาดนี้ประชากรเอธิโอเปียกำลังประสบความอดอยากโซเวียตยังได้จัดส่งข้าวจำนวน                        100,000 คันให้แก่หน่วยงานบรรเทาทุกข์ของเอธิโอเปีย
 4. คณะกรรมการประชาคมยุโรปแถลงว่าขณะนี้ประชาคมขาดดุลการค้ากับประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น                        และจะขอร้องให้ประเทศญี่ปุ่นเพิ่มความพยายามในการนำเข้าสินค้าจากประชาคม

 

 1. 2 1. การให้บริการประชาชนต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติได้
 2. ระบบการเมืองและระบบราชการเป็นระบบที่ผูกพันกันอย่างใกล้ชิด
 3. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยแล้วกำหนดให้ยุบพรรคการเมืองทั้งสองพรรค
 4. คณะกรรมาธิการวิสามัญประกอบด้วยกรรมาธิการที่เลือกจากผู้เป็นสมาชิกและที่ไม่ได้เป็น                              สมาชิกสภานิติบัญญัติบุคคล

 

 1. 1. ความสามารถในการปรับตัวของแต่ละประเทศต้องมุ่งมั่นการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมได้ 2.         การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีมีสาเหตุมาจากหลักพื้นฐาน 6 ประการ
 2. การปฏิรูปคือการเปลี่ยนแปลงที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือและรองรับผลของการกระทำนั้นร่วมกัน
 3. ข้าราชการต้องพัฒนาตนเองให้เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง

 

 1. 1. ปัญหาการจราจรเป็นปัญหาหลักในประเทศไทย
 2. ผ้าไหมมัดหมีเป็นงานฝีมือเฉพาะท้องถิ่นและกำลังเป็นที่นิยมในขณะนี้
 3. สหกรณ์เป็นระบบเศรษฐกิจที่จะเลือกอำนวยให้ชาวนาสามารถพึ่งตนเองได้
 4. เครื่องปั้นดินเผาปืนเจียงเป็นเครื่องปั้นที่ได้รับชื่อเสียงมากของเชียงใหม่

 

 1. 1. การบริหารร่างกายแบบโยคะช่วยชะลอความชรา
 2. คนที่เป็นโรคขาดสารอาหารมากจะมีโรคอื่นแทรกได้ง่าย
 3. แม่น้ำวิปโยคเกิดจากอุทกภัยแก่ชุมชนที่อาศัยในลำน้ำแถวนี้เสมอมา
 4. ปัจจุบันนี้อุบัติเหตุจากรถยนต์เกิดขึ้นอย่างทั่วถึง

 

               ในกรณีของการเป็นตัวแทนผู้เช่าบริษัท Land and Rent จะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและช่วย วิเคราะห์ว่าควรที่จะต้องใช้พื้นที่สำนักงานขนาดเท่าใดนำเสนอข้อดีและข้อได้เปรียบเทียบระหว่าง การเช่าออฟฟิศในอาคารเดิมกับการย้ายไปอาคารใหม่ตลอดรวมจนถึงการเจรจาเงื่อนไขการเช่า ตัวอย่างองค์กรหรือบริษัทเอกชนที่ทางบริษัท Land and Rent เป็นตัวแทนในการจัดการสัญญาเช่าราย ใหญ่ในปี 2544 ได้แก่บริษัท ทรปเบิคเค จำกัด 10,000 ตร.ม.) บริษัท สมาร์ต ทูล (ประเทศไทย) จำกัด (5,500 ตร.ม.) และสำนักข่าว ICT (1,200 ตร.ม.)

 

 1. ข้อใดกล่าวถูกต้องตามบทความ
 2. บริษัท Land and Rent เป็นบริษัทให้บริการเคลื่อนย้ายสำนักงาน
 3. บริษัท Land and Rent ช่วยเจรจาเงื่อนไขเฉพาะค่าเช่าสำนักงาน
 4. ปี 2544 บริษัท Land and Rent มีผู้ใช้บริการรายใหญ่มากกว่า 3 ราย
 5. ชื่อบริษัท Land and Rent ช่วยเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียในการย้ายสำนักงาน

 

               จากการที่ภาครัฐบาลแห่งความสำคัญของปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคทางระบบประสาทและ ได้ให้ทางสำนักงานประกันสังคมอนุมัติงบประมาณในวงเงิน 210 ล้านบาทเพื่อการปรับปรุงสิทธิ ประโยชน์ทางการแพทย์ให้ผู้ประกันตนได้รับการคุ้มครองสิทธิด้านการรักษาพยาบาลแบบไม่จำกัด เงื่อนไขซึ่งจะเริ่มดำเนินการในปี 2559 นี้ ถือว่าเป็นข่าวดีและเป็นของขวัญปีใหม่ที่มีคุณค่ายิ่งสำหรับ ผู้ป่วยโรคระบบประสาททุกคนที่จะได้เข้าสู่ระบบการคุ้มครองสิทธิที่ถูกต้องเหมาะสมสามารถรักษา ได้ทันเวลาและหายขาดเพื่อปราบปรามมีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้ใช้ชีวิตอย่างปกติเหมือนเดิม

 

 1. บทความข้างต้นสรุปได้ตามข้อใด
 2. รัฐบาลให้ความสำคัญกับโรคทางระบบประสาท
 3. โรคทางระบบประสาทได้รับสิทธิการรักษาจากประกันสังคม
 4. ปี 2559 ผู้ประกันตนสามารถรักษาโรคทางระบบประสาท
 5. สำนักงานประกันสังคมเพิ่มโรคทางระบบประสาทให้รักษาได้

 

               ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยในปี 2559 จะอยู่ในสภาวะที่ไม่เข้มแข็งมากนักโดยเฉพาะ ตลาดอาคารสำนักงานซึ่งอุปสงค์ยังฟื้นตัวในอัตราที่ค่อนข้างช้า แบบธุรกิจบริการในส่วนที่เกี่ยวเนื่อง กับการตกแต่งอาคารสำนักงานยังคงมีผลการดำเนินงานดีขึ้นอย่างมาก
 1. ข้อใดกล่าวผิดจากบทความ
 2. อุปทานของการเช่าอาคารสำนักงานไม่สมดุลกับอุปสงค์
 3. รัฐบาลต้องช่วยเหลือตลาดอาคารสำนักงาน
 4. ไม่ค่อยมีความต้องการเช่าอาคารสำนักงานมากๆ
 5. อุปสงค์ของธุรกิจตกแต่งอาคารสำนักงานขนาดนี้แทนจะไม่มีเลย

 

               แม้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศใช้มาตรการกันสำรองเงินตราต่างประเทศระยะสั้น เงินที่พำนักอยู่ในประเทศอายุต่ำกว่า 1 ปีร้อยละ 20 ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558 เป็นต้นมาเพื่อกีดกันเงิน ร้อน hot money ที่ธนาคารกลางเชื่อว่ากำลังไหลเข้าสู่ประเทศ ส่งผลให้เงินบาทแข็งค่าและกระทบต่อ ภาคการส่งออกแต่ก็ดูเหมือนมาตรการนี้จะใช้ไม่ได้ผลเพราะหยุดยั้งการแข็งค่าของเงินบาทได้ เพียงชั่วคราวเท่านั้นโดยเงินบาทได้เริ่มแข็งค่าขึ้นอีกครั้งทั้งที่ไม่ได้มีการยกเลิกมาตรการดังกล่าว

 

 1. ข้อใดสรุปบทความข้างต้นได้ดีที่สุด
 2. ธนาคารแห่งประเทศไทยใช้มาตรการกันสำรองเงินตราต่างประเทศระยะสั้น
 3. ปัจจุบันยังไม่มีการยกเลิกมาตรฐานการสำรองเงินตราต่างประเทศระยะสั้น
 4. มาตรการการสำรองเงินตราต่างประเทศระยะสั้นมีผลต่อการแข็งค่าเงินบาท
 5. มาตรการกันสำรองเงินตราต่างประเทศระยะสั้นใช้ไม่ได้ผล

 

               เสียงเป็นพลังงานรูปหนึ่งซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานรูปอื่นได้เกิดขึ้นได้จากการสั่นของวัตถุ ผ่านตัวกลางเสียงที่เราสามารถได้ยินนั้นจะมีความถี่อยู่ในช่วง 20 ถึง 20000 hz

 

 1. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 2. เสียงเดินทางผ่านตัวกลางที่มีความถี่ช่วง 20 – 20,000 Hz
 3. ถ้าเสียงมีความถี่สูงหรือต่ำกว่า 20 – 20,000 Hz ของเราจะไม่สามารถได้ยินเสียงได้นั้น
 4. เสียงไม่สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานรูปอื่น
 5. เสียงเกิดจากการสั่นของวัตถุตั้งแต่ 2 ชิ้นขึ้นไป

 

               เทรนด์ธุรกิจใหม่ของเมืองไทยเปิดโอกาสทางธุรกิจให้กับบุคคลทั่วไปที่มีความรู้ทางเว็บไซต์ไม่มีเงินลงทุนวันนี้คุณสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจน้ำชาเขียวนำเข้าจากเกาหลีแฟชั่นใหม่อินเทรนด์ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นเพียง 1950 บาทหมดกังวลกับเรื่องต่างๆทั้งเรื่องสต๊อกของการขนสินค้าการทำบัญชี หรืออื่นๆเรามีระบบการจัดการทุกอย่างเตรียมพร้อมไว้ให้แล้ว
 1. ข้อใดกล่าวผิดจากบทความข้างต้น
 2. เงินลงทุนเริ่มต้นของธุรกิจนี้มีมูลค่าต่ำกว่า 2,000 บาท
 3. ผู้ที่เข้าร่วมธุรกิจนี้ไม่จำเป็นต้องมีความเข้าใจเรื่องการทำบัญชี
 4. ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจเครื่องดื่มต่างประเทศเกาหลี
 5. ธุรกิจนี้เหมาะสำหรับเฉพาะผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านเว็บไซต์

 

 1. อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ภายในประเทศอย่างเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมที่มีการลงทุนไม่มากนัก อันเนื่องมาจากปัญหาหลายประการประกอบการไม่ว่าจะเป็นเงินลงทุนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

และปัญหาตลาดยังไม่กว้างขวางเท่าที่ควร ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร

 1. อุตสาหกรรมในประเทศจะเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้ต้องใช้เงินลงทุนมากขึ้น
 2. อุตสาหกรรมขนาดย่อมจะไม่สามารถเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้
 3. อุตสาหกรรมในประเทศมีแต่อุตสาหกรรมขนาดย่อมไม่มีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
 4. ปัญหาเงินทุนวิทยาการและการตลาดทำให้อุตสาหกรรมในประเทศไม่สามารถขยายตัวได้
 5. จากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์พบว่าเขาพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์ มีร่องรอยของภูเขาไฟในอดีตและมีหินภูเขาไฟหรือหินอัคนีปรากฏอยู่เป็นจำนวนมากบนยอดเขามีแอ่งน้ำซึ่งสันนิษฐานว่าในอดีตเคย เป็นปากปล่องภูเขาไฟ ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร
 6. หินอัคนีจะพบอยู่ที่บริเวณที่เป็นภูเขาไฟเท่านั้น
 7. ปากปล่องภูเขาไฟทุกแห่งที่ดับไปแล้วจะกลายเป็นแอ่งน้ำในปัจจุบัน
 8. ภายในจังหวัดบุรีรัมย์เป็นที่ตั้งของภูเขาไฟที่ดับไปแล้ว
 9. หินอัคนีเป็นหลักฐานที่ทำให้ทราบว่าบริเวณใดคือภูเขาไฟ

 

คำสั่ง   อ่านบทความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามตอนท้ายบทความนั้น (ข้อ 59-60)

การที่มนุษย์มีวัฒนธรรมและถ่ายทอดสืบต่อกันมาได้ก็เนื่องจากมนุษย์สามารถติดต่อทำความเข้าใจ กันได้อย่างกว้างขวางโดยใช้สัญลักษณ์สัญลักษณ์ที่สำคัญที่สุดคือภาษาพูดและภาษาเขียนภาษาช่วยให้ มนุษย์สามารถแสดงความรู้สึกความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจกับผู้อื่นได้ที่มนุษย์สามารถใช้ความคิดและ สติปัญญาเพิ่มขึ้นได้ก็เนื่องมาจากภาษานี่เองนอกจากนี้ภาษายังทำให้การถ่ายทอดและการเรียนรู้วัฒนธรรม เป็นไปอย่างกว้างขวางภาษาเป็นส่วนประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งของวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์ค่อยสะสม และพัฒนาขึ้นจนอยู่ในระดับที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน และจะเจริญก้าวหน้าขึ้นไปอีกในอนาคต ในวัฒนธรรมที่เจริญภาษาย่อมจะเจริญตามไปด้วยกล่าวคือจะต้องมีศัพท์สำนวนไวยากรณ์และอื่นๆ ที่เป็นสัญลักษณ์ช่วย มนุษย์เมื่อต้องการพูดถึงสิ่งต่างๆหรือความคิดต่างๆเพิ่มขึ้นทำให้มนุษย์สามารถสื่อความคิดได้อย่าง กว้างขวางเรื่องของภาษาจึงมีความสำคัญในวัฒนธรรมอาจจะกล่าวได้ว่าภาษาเป็นเครื่องใช้แสดงความคิดใน ชีวิตของกลุ่มบุคคลที่ยึดถือวัฒนธรรมในสังคมที่ล้าหลังในด้านความเจริญภาษาที่ใช้ก็แค่ไปด้วยสัตว์ต่างๆ มิใช่น้อยไม่มีทรัพย์สำหรับใช้แทนความคิดต่างๆเหมือนสังคมที่มีความเจริญก้าวหน้า

 

 1. สาระสำคัญของบทความนี้คือเรื่องใด
 2. ความเจริญของภาษา                                 2.   การถ่ายทอดวัฒนธรรม
 3. สัญลักษณ์ของวัฒนธรรม                           4.   ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม
 4. “ในสังคมที่ร้านหลังในด้านความเจริญภาษาที่ใช้ก็แค่ไปด้วย” คำว่า “เเคบ” หมายความว่าอย่างไร
 5. ใช้ในสังคมเล็กๆ                                        2.   มีคำที่ใช้ในภาษาน้อย
 6. ใช้ในสังคมที่ไม่มีวัฒนธรรม                         4.   ไม่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย

ข้อสอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ข,แนวข้อสอบ ก.พ. เฉลย,แนวข้อสอบ ก.พ. 2562,แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ก.พ.,เฉลยข้อสอบ ก.พ.,หนังสือ เตรียม สอบ ก.พ.,หนังสือ คู่มือ ก.พ.,หนังสือ สอบ ก.พ.,ข้อสอบ ภาค ก.,ข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.,แนวข้อสอบ ภาค ก.,แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. ภาค ข,แนวข้อสอบ ภาค ก. เฉลย,แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ภาค ก.,หนังสือ คู่มือ ภาค ก. ก.พ.,หนังสือ เตรียม สอบ ก.พ. ภาค ก.,หนังสือ เตรียม สอบ ภาค ก.,เฉลยข้อสอบ ภาค ก.,

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •