previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ภาษาไทย ชุดที่ 10

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ

ภาค ก. ก.พ.

ภาษาไทย ชุดที่ 10

คำสั่ง       พิจารณาข้อความตัวเลือกว่า ข้อความใดเป็นลำดับที่ 1,2,3,4 แล้วจึงตอบคำถามแต่ละข้อ

ที่กำหนดให้

 1. จงเรียงลำดับข้อความต่อไปนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์
 2. ผ่านอุปสรรคและการต่อสู้มาหลายรูปแบบ
 3. ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้มีการเจริญเดิมโตและเสื่อมสลายอยู่ในตัวมันเอง
 4. ซ้ำทั้งรายละเอียดยิ่งขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต
 5. การปกครองระบอบประชาธิปไตยก็เช่นกัน มันได้ถูกบ่ม
 6. 2 3 4 1                                              2.   342 1
 7. 4 1 3 2                                              4.   1 4 3 2
 8. ข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้อง
 9. การที่ข่ายงานหลายๆ ข่ายงาน
 10. ในสถาบันต่างๆ ที่มีการปฏิบัติงานคล้ายๆ กัน
 11. จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างและรวมระบบ
 12. เพื่อประสานประโยชน์ส่วนรวม
 13. 3 24 1                                               2.   2 34 1
 14. 1 2 3 4                                              4.   4 3 2 1
 15. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 2
 16. อาจแบ่งตามส่วนประกอบทางเคมี
 17. จากการจำแนกชนิดของแร่
 18. หรือตามคุณสมบัติทางกายภาพ
 19. ในที่นี้จำแนกตามคุณประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ
 20. 1                                                       2.   2
 21. 3                                                       4.   4
 22. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 2
 23. ส่วนเครื่องหมายอัญประกาศปิด
 24. ถ้าข้อความในเครื่องหมายอัญประกาศมีความยาวหลาย่อหน้า
 25. ให้ใส่เฉพาะย่อหน้าสุดท้าย
 26. ให้ใส่เครื่องหมายอัญประกาศเปิดไว้ข้างหน้าแต่ละย่อหน้า
 27. 1                                                       2.   2
 28. 3                                                       4.   4

 

 1. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 4
 2. ดังนั้น การศึกษาประวัติการดนตรีจึงเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่ง
 3. ตนตรีเป็นวัฒนะธรรมอันสูงอย่างหนึ่งของธรรมชาติ
 4. ที่แสดงให้เป็นถึงความรุ่งเรื่องในอารยธรรมของธรรมชาติเจ้าของดนตรีได้เป็นอย่างดี
 5. เพราะช่วยให้ได้รู้ใจในศิลปวัฒนธรรมของตนได้ดียิ่งขึ้น

 

คำสั่ง พิจารณาเลือกข้อที่ใช้ภาษารัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา

 

 1. 1. มีตำรวจท่านหนึ่งยืนถือปืนจ้องคนร้ายอยู่
 2. รูปร่างของเธอบอบบางแทบปลิวตามลม
 3. ฉันเห็นด้วยตาว่าเขาเป็นคนขโมยปากกาไป
 4. ธรรมชาติที่ดอยสุเทพสามารถชักจูงความสนใจของนักท่องเที่ยว

 

 1. 1. ฝูงช้างกำลังเดินไปที่หนองน้ำ
 2. แดงถูกชมเชยที่ทำความตีเสมอมา
 3. หลวงตาหมี่กำลังนอนพักผ่อนอยู่ในกุฏิ
 4. เขาเก็บกระเป๋าแล้วก็รีบลุกผลุนผลันออกไป

 

 1. 1. พบเงื่อนงำการทุจริตในการซื้อปุ๋ยให้ชาวนา
 2. ภายในห้องตกแต่งอย่างรโหฐานน่าดู
 3. สมชายชอบเล่นฟุตบอลกับทั้งบาสเกตบอล
 4. กระพ่อแม่ถูกใจในความสำเร็จของลูกหลาน

 

 1. 18 1. ผู้ฟังข่าวนี้แล้วพากันวิจารณ์ต่างๆ นาๆ
 2. เขานั้นด้วยเป็นม้วนมัดผูกไว้ไม่ให้ยุ่ง
 3. ทุกหน่วยงานของรัฐตองถือปฏิบัติตามระเบียบนี้
 4. เขาเป็นคนน้ำนิ่งไหลลึกพูดตรงอย่างไม่เกรงใจใคร

 

 1. 1. คนมั่งมีเป็นคนใจบุญบางคน
 2. หนังสืออ้างอิงมีไว้สำไหรับการค้นคว้า
 3. เขากำลังเล่นกีฬาเมื่อวานนี้
 4. ภาษาจีนพูดยากภาษาญี่ปุ่นก็พูดยาก

 

 

คำสั่ง ให้อ่านและทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถาม

 

 1. การปฏิรูปราชการ มีเป้าหมายหลักที่จะทำให้ระบบราชการเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพของรัฐใน การสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประเทศ การพัฒนา เศรษฐกิจและการกินดีอยู่ดี ของประชาชน การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน และการเป็นประเทศที่มี ระดับความสามารถในการแข่งขันสูง ทั้งระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ สาระสำคัญของข้อความนี้คือข้อใด
 2. วิธีการปฏิรูประบบราชการ
 3. แนวคิดในการปฏิรูปราชการ
 4. วัตถุประสงค์ของการปฏิรูปราชการ
 5. จุดมุ่งหมายในการพัฒนาประเทศ

 

 1. ความมุ่งหมายของวรรณคดี มิใช่เพื่อให้เป็นที่พึ่งพอใจแก่ผู้อื่น แต่ต้องช่วยปลุกเร้าดวงจิตของผู้อ่าน เพื่อให้เกิดความรู้สึกนึกคิดใหม่ จากข้อความนี้มุ่งหมายที่สำคัญอย่างไร
 2. ส่งเสริมให้ผู้อ่านมีความคิดที่ต่อเนื่อง
 3. กระตุ้นผู้อ่านให้เกิดความคิดกว้างขวาง
 4. ให้ผู้อ่านเกิดจินตนาการเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง
 5. นำให้ผู้อ่านคล้อยตามความคิดของผู้เขียน

 

 1. การจัดการความรู้ไม่ใช่การจัดการกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับสารนิเทศเข้าด้วยกัน หากแต่การ จัดการความรู้ในตัวของบุคคลเพราะความรู้เกิดจากการกันกรองและวิเคราะห์ด้วยสมองของมนุษย์ จุดนี้เองทำให้ความรู้เป็นซับอันมีมูลค่าที่สูงมาก ต่างจากสารนิเทศหรือข้อมูลที่สามารถประมวลได้ ด้วยเทคโนโลยีสารนิเทศ ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้เป็นเพียง “เครื่องมือ” ที่ใช้ในการจัดการความรู้ที่กระจัด                                         กระจายอยู่ทั่วไป หรือแฝงอยู่ในตัวของบุคคลให้สามารถนำมาใช้ได้สะดวก และรวดเร็วขึ้น ผู้เขียนมี                                             วัตถุประสงค์อย่างไรในการเขียนข้อความนี้
 2. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้
 3. ชี้ให้บุคคลตระหนักถึงความสำคัญของการมีความรู้
 4. อธิบายการจัดการความรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ถูกต้อง
 5. กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาความรู้ด้วยเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

 

 

 1. ความรู้ทางเกษตรกรรมจะช่วยให้เกษตรกรเพื่อผลผลิตได้มากขึ้น รัฐบาลควรจะจัดสรร ทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนที่มาจากครอบครัวเกษตรกรรม ด้วยการให้ทุนการศึกษาในทุก ระดับชั้น ตั้งแต่ประถม   จนถึงมหาวิทยาลัย และมีเงื่อนไขให้เลือกวิชาเกี่ยวกับการเกษตรเท่านั้น จากบทความผู้เขียนมีความ

คิดเห็นอย่างไร

 1. การศึกษาวิชาชีพที่เกี่ยวกับการเกษตรทำให้ประเทศพัฒนา
 2. การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีพื้นฐานด้านการเกษตร
 3. ความรู้ทางด้านเกษตรเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกร
 4. เสนอเงื่อนไขให้เรียนเฉพาะวิชาที่เกี่ยวกับการเกษตร

 

 1. คนไทยปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปจากผู้มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นผู้ที่เห็นแก่ตัว มีการกระทำที่

แสดงถึงความรุนแรงแบ่งเขาแบ่งเรามากขึ้น “ยิ้มสยาม” ที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยค่อยๆ หายไป แทบจะไม่มีให้เห็น หรือเห็นแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเป็นรอยยิ้มที่ออกมาจากความปรารถนาดี หวังจะ      หลอกลวงข้อใดไม่สอดคล้องกับข้อความข้างต้น

 1. นิสัยคนไทยปัจจุบันต่างจากคนไทยในอดีต
 2. ปัจจุบัน “ยิ้มสยาม” ไม่ได้สื่อถึงความมีจิตใจดีของคนไทยเสมอไป
 3. คนไทยควรหันกลับไปใช้ชีวิตแบบไทยในสมัยโบราณ
 4. วิถีชีวิตของคนไทยปัจจุบันอาจทำให้ภาพลักษณ์ของชาติเปลี่ยนแปลงไป

 

คำสั่ง       อ่านบทความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามข้อ 56 – 60

การศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาทุกด้าน และเป้าหมายสูงสุด ของการจัดการศึกษา คือ การสร้างสังคมที่พึงประสงค์ เป้าหมายนี้จะต้องวางบนพื้นฐานของปรัชญาชีวิตและปรัชญา ของสังคมนั้น ในการนี้นักศึกษาและนักการเมือง รวมทั้งปัญญาชนทั้งหลายจะต้องมีความเข้าใจ ถึงธรรมชาติมนุษย์ ธรรมชาติของสังคม สภาพของสังคมและมนุษย์ในปัจจุบัน รวมทั้งสภาพ ธรรมชาติและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสังคม อย่างไรก็ตาม การสร้างสังคมที่พึงประสงค์ นั้นหมายถึงการพัฒนาสิ่งต่างๆ ในสังคม โดยเฉพาะการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม แต่ถ้า ยังปราศจากการศึกษาที่ดี การพัฒนาดังกล่าวก็เกิดขึ้นไม่ได้ เพราะการศึกษามีบทบาทอย่างสูง ที่จะทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างราบรื่น

การจัดการศึกษาที่มีระบบ โดยมุ่งเป้าหมายเพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม จะต้องคำนึงถึงบทบาทของการศึกษาในระดับต่างๆ ที่สำคัญดังต่อไปนี้

ระดับโลก

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิชาการจะก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ศาสตร์ว่า ด้วยข้อมูลจะเป็นหัวใจสำคัญ การประมวลข้อมูลและการติดต่อสื่อสารโทรคมนาคมจะเป็นกุญแจสำคัญนำความสำเร็จมาสู่วิถีชีวิดในอนาคต การปรับตัวของสังคมอุตสาหกรรมไปเป็นสังคมข้อมูลจะเป็นปัญหาสังคมอันยิ่งใหญ่ทั้งในประเทศโลกตะวันตกและประเทศกำลังพัฒนา การ จัดการศึกษาเพื่อเตรียมรับ จึงจำเป็นอย่างยิ่ง

ระดับชาติ

สภาพประชากร การเพิ่มประชากร การย้ายถิ่นฐานของประชากรและประชากรต่าง วัฒนธรรมเป็นหัวใจสำคัญอันเป็นตัวกำหนดพื้นฐานการศึกษา การศึกษาในระดับนี้จะต้องมุ่ง สร้างความมั่นคงและความปึกแผ่นของประชากรทั้งประเทศไทย ความมั่นคงนั้นวางอยู่บน พื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความแข็งแกร่งในการป้องกันประเทศ

ระดับสถานศึกษา

ในภาคปฏิบัติ หัวใจสำคัญ ของการศึกษาอยู่ในระดับสถานศึกษาเพราะเป็นแหล่งรวม ความรู้และวิทยาการอาชีพต่างๆ สถานศึกษามิใช่เพียงสถานถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน เท่านั้นจะต้องมีความสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบ ไม่เช่นนั้นการศึกษาจะลอยอยู่โดดเดี่ยวไม่เป็น พื้นฐานในการพัฒนา อีกทั้งนักเรียนก็จะรู้สึกว่าโรงเรียนเป็นคนละโลกกับท่านและชุมชุนรอบๆ ตน ผู้บริหารสถานศึกษาต้องหาทางส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ทั้งในห้องเรียนและนอก ห้องเรียน

ระดับครูและนักเรียน

ครูจะต้องเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ เป็นผู้ชี้แนะ เป็นผู้นำอภิปราย และดำรงตนเป็น ตัวอย่างที่ดี สำหรับต้านการเมืองและการปกครองระบอบประชาธิปไตย ครูจะต้องฝึกให้นักเรียน รวมกลุ่มผลัดกันเป็นหัวหน้าผลัดกันเป็นลูกน้อง การทำงานเป็นกลุ่มยังฝึกให้ลดความเห็นแก่ตัวลง

การเรียนรู้ของนักเรียนมิใช่มาจากครูฝ่ายเดียว แต่จากเพื่อนเรียนด้วยกันก็สำคัญ เพราะนักเรียนด้วยกันย่อมประสบปัญหาในการเรียนรู้คล้ายๆกัน เมื่อผู้หนึ่งเริ่มเรียนรู้เข้าใจ ก็ สามารถช่วยเหลือเพื่อนได้ว่าปัญหาอยู่ที่ใด

ในลักษณะเช่นนี้ การศึกษาจึงเป็นพื้นฐานของการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ อันเป็น สมองและหัวใจของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

 

 1. คำกล่าวที่ว่าการศึกษาเป็นพื้นฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้น แสดงว่า
 2. มนุษย์จะเป็นหัวใจของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
 3. มนุษย์มีความสำคัญในการศึกษา
 4. มนุษย์จำเป็นต้องได้รับการศึกษาเพื่อให้ตนเองอยู่รอด
 5. การศึกษาไม่จำเป็นที่จะต้องให้มนุษย์ประสบความสำเร็จเสมอไป

 

 

 

 1. หัวใจสำคัญของการศึกษาในภาคปฏิบัติ อยู่ในระดับใด
 2. ระดับโลก                                            2.   ระดับประเทศ
 3. ระดับจังหวัด                                       4.   ระดับสถานศึกษา

 

 1. เป้าหมายสูงสุดของการศึกษาคืออะไร
 2. อยากให้ประชาชนรู้หนังสือมากๆ
 3. การสร้างสังคมที่พึงประสงค์
 4. เพื่อให้มีการขยายสถาบันการศึกษาไปให้ทั่วถึง
 5. เพื่อให้มีการแข่งขันกันมากขึ้นในทางการศึกษา

 

 1. จากบทความนี้ผู้เขียนน่าจะเป็นบุคคลในสายอาชีพใด
 2. นักข่าว 1                                            2.   การเมือง
 3. นักการศึกษา                                       4.   พนักงานรัฐ

 

 1. บทความนี้ต้องการชี้ให้เห็นเรื่องอะไร
 2. อิทธิพลของความก้าวหน้าทางวิชาการต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและสังคมโลก
 3. การศึกษากับระดับของการศึกษา
 4. การศึกษากับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
 5. วิวัฒนาการการศึกษาของไทย

ข้อสอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ข,แนวข้อสอบ ก.พ. เฉลย,แนวข้อสอบ ก.พ. 2562,แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ก.พ.,เฉลยข้อสอบ ก.พ.,หนังสือ เตรียม สอบ ก.พ.,หนังสือ คู่มือ ก.พ.,หนังสือ สอบ ก.พ.,ข้อสอบ ภาค ก.,ข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.,แนวข้อสอบ ภาค ก.,แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. ภาค ข,แนวข้อสอบ ภาค ก. เฉลย,แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ภาค ก.,หนังสือ คู่มือ ภาค ก. ก.พ.,หนังสือ เตรียม สอบ ก.พ. ภาค ก.,หนังสือ เตรียม สอบ ภาค ก.,เฉลยข้อสอบ ภาค ก.,

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •